Tvang er en del av psykisk helsevern. Foto: iStockphoto
Det mangler sikker kunnskap om effekten av tvangsbruk. Foto: iStockphoto

Reduksjon av tvangsbruk i psykisk helsevern har siden 2006 vært et helsepolitisk mål. Det er store forskjeller i antall tvangsinnleggelser mellom de ulike helseforetakene, og datagrunnlaget som beskriver bruk av tvangsinnleggelser i Norge er mangelfullt. Vi ønsker å påpeke en rekke faktorer som vi mener må være til stede for å redusere antall tvangsinnleggelser.

Av E Ness, B Antonsen, M Grøvli, K-E Hymer, I Jakobsen, K-V Lindkvist, L Lien, H Skåden, A Thomassen, J L Torper, T Vethe og K Aarøen

Det er en helsepolitisk bekymring at tvangsbruken i psykisk helsevern i Norge er for høy. Helsedirektoratet har utgitt to handlingsplaner for reduksjon av tvangsbruk, hvor andelen tvangsinnleggelser er en nasjonal kvalitetsindikator. Nyere oversikter viser at man ikke har lyktes i tilstrekkelig grad med å nå målene for reduksjon av antall tvangsinnleggelser. Data fra Norsk pasientregister viser at om lag 5 400 personer over 18 år ble tvangsinnlagt til sammen 7 700 ganger i 2013. 16 % av innleggelsene og 30 % av oppholdsdøgnene i psykisk helsevern for voksne var under tvang.

Det mangler i dag sikker kunnskap om effekten av bruk av tvangsinnleggelser i behandling, og pasient- og brukerorganisasjoner viser til negative erfaringer ved tvangsbruk. Norge er kritisert av ulike menneskerettighetsorganer innen FN og Europarådet for sin liberale tvangspraksis.

Les hele innlegget her: Færre tvangsinnleggelser – dilemmaer og utfordringer (Tidsskrift for Den norske legeforening)