Helsebiblioteket har også et tilbud til deg som er interessert i arbeidspsykologi. Ill.foto: DZM, iStockphoto
Å gå på jobb kan være gunstig selv om man ikke har det godt psykisk. Ill.foto: DZM, iStockphoto

En betydelig andel av langtidssykefravær og uførepensjonering er forårsaket av vanlige psykiske lidelser. De fleste med slike lidelser er i arbeid. Derfor trenger vi mer kunnskap om hva som fremmer arbeidsdeltakelse, og under hvilke betingelser en slik deltakelse er helsefremmende.

Av Bjørn Lau, Tove Helene Edvardsen og Mattias Victor

I Norge vil omtrent 15 % av befolkningen rammes av en angstlidelse i løpet av et år, mens depresjon rammer cirka 10 % (Knudsen & Mykletun; 2010). Norske og internasjonale studier viser at disse lidelsene står for en stor del av det registrerte sykefraværet (Henderson, Glozier & Elliott, 2005; Arbeids- og Inkluderingsdepartementet & Helse- og Omsorgsdepartementet, 2007; Mykletun & Knudsen, 2009).

Begge typer lidelser er forbundet med kognitive og emosjonelle symptomer, så vel som atferdsmessige konsekvenser. Siden komorbiditeten mellom angst og depresjonsproblematikk er relativt høy (Kringlen, Torgersen & Cramer, 2001, 2006), vil mange oppleve symptomer fra begge diagnosegrupper.

Symptomene gjør at både funksjonsevne og arbeidsevne påvirkes, selv ved mild til moderat grad, slik at det for noen vil være vanskelig å arbeide i en periode. Forskning indikerer imidlertid også positive psykiske helseeffekter av å være i arbeid (Waddell & Burton, 2006; Falkum et al, 2011), og illustrerer viktigheten av arbeid for bedring av psykisk problematikk.

Les hele artikkelen her: Vanlige psykiske helseproblemer og sykenærvær i arbeidslivet (Tidsskrift for Norsk psykologforening)