Påminnelse fra Statens legemiddelverk. Foto: iStockphoto
Allmennleger etterspør mer veiledning fra psykiater. Foto: iStockphoto

Omfanget av psykiske plager og lidelser i samfunnet er stort. Det fører til redusert livskvalitet og uførhet for store grupper. 

Av I M Dahlbom

Hver tredje pasient oppsøker allmennlegen på grunn av psykiske problemer, og det kan være vanskelig å sortere ut dem som trenger behandling av spesialist. Ett tiltak kan være felleskonsultasjon med psykiater og fastlege – det kan gi bedre veiledning av fastlegene, riktigere henvisningspraksis og bedre behandling av pasientene.

Fastlegen er gjerne pasientens første kontakt med helsevesenet, og det er fastlegen som avgjør om pasienten har behov for spesialistbehandling. I Prioriteringsveileder – psykisk helsevern for voksne er det definert hvilke pasienter som har rett til behandling i spesialisthelsetjenesten. Men allmennlegene opplever at pasienter de henviser, blir avvist ved distriktspsykiatrisk senter (DPS). Ved uklare henvisninger har senteret plikt til å innhente supplerende opplysninger for å belyse saken bedre. De har også ansvar for å veilede fastlegen i oppfølging av pasienten.

Allmennleger over hele landet etterspør mer veiledning fra psykiater. En undersøkelse blant 100 fastleger i Bergen fra 2010 illustrerer behovet for kontakt med spesialister i psykiatri og mer samarbeid mellom nivåene. Allmennlegene er villige til å ta større behandlingsansvar hvis de har tilgang til veiledning fra psykiater.

Veiledningsbehovet bekreftes i Kunnskapssenterets rapporter om fastlegenes tilfredshet med de distriktspsykiatriske sentrene i perioden 2006 – 14. Fastlegenes vurdering av kvaliteten på disse er blitt en del av det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet. Allmennlegene er gjennomgående minst fornøyd med veiledningen de får. De er mest fornøyd med de sentrene som gir et undervisningstilbud lokalt.

Les hele saken her: En modell for bedre samarbeid mellom fastlege og psykiater (Tidsskrift for Den norske legeforening)