Hvorfor får franske barn sjeldnere diagnosen ADHD? Ill.foto: biffspandex, iStockphoto
Det finnes lite dokumentasjon på barns egne opplevelser av tvangsbruk. Ill.foto: biffspandex, iStockphoto

Tvang er alvorlig inngripen i barns personlige integritet. Da er det enda mer alvorlig at vi har så usikre tall på omfanget, og at vi vet så lite om virkning og opplevelse av tvangsbruken.

Anne Lindboe, barneombud

NOEN BARN utsettes for mye tvangsbruk, både i barnevernet og i psykisk helsevern. I barnevernet gjelder det særlig de barna som har store psykisk vansker eller lidelser, som selvskading, selvmordsproblematikk eller atferdsproblemer. Våre funn rundt dette støttes i arbeidet til Astrid Furre, som Dagens Medisin omtalte på nett 14. mars 2016.

Vi vet dessverre lite om hvilken effekt tvangsbruken har, det vil si om den virker – og hvordan. Når vi vet så lite om effekten av tvang, er det også grunn til å spørre seg om hvorfor man fortsetter å bruke dette.

KUNNSKAPSHULL. Barneombudet avsluttet i høst et prosjekt om tvangsbruk mot barn og unge i psykisk helsevern og i barnevernet. Prosjektet endte i rapporten «Grenseløs omsorg». Noe av det vi fant urovekkende, er nettopp den mangelfulle kunnskapen om hvordan tvang praktiseres og gjennomføres overfor barn som er innlagt i psykisk helsevern. Ikke minst finnes det lite dokumentasjon på barns egne opplevelser av tvangsbruk. Barneombudet prioriterte derfor å snakke med barn som hadde opplevd dette.

Source: Vi trenger mer kunnskap om bruk av tvang mot barn (Dagens Medisin)