Porten på Gaustad sykehus
Også Gaustad fikk sin egen kontrollkommisjon. Ill.foto: Runar Eggen

De norske kontrollkommisjonene ble etablert samtidig som Lov om Sindsyges Behandling og Forpleining ble vedtatt i 1848. Legen Herman Wedel Major var i realiteten eneansvarlig for utarbeidelsen av denne loven.

Av G Høyer

Kontrollkommisjonene var en spesiell tilsyns- og kontrollordning i europeisk sammenheng. Mer enn 160 år etter at de ble innført – som den viktigste rettssikkerhetsgarantien for mennesker under tvungent psykisk helsevern – består de, til tross for hyppig kritikk og ulike forslag om å endre eller avskaffe dem.

Jeg tar i denne artikkelen opp sider ved kommisjonenes funksjon og kompetanse, kritikken som er reist mot dem, og en mulig årsak til at de har overlevd frem til dags dato.

Les mer: Kontrollkommisjonene i psykisk helsevern – Herman Wedel Majors nyskapning ( Tidsskrift for Den norske legeforening)