Ill.foto: killerb10, iStockphoto
Bedre statistikkforståelse kan gi riktigere forventninger til både effekt og bivirkninger. Ill.foto: killerb10, iStockphoto

I en nylig publisert spørreundersøkelse i JAMA Internal Medicine går det fram at leger overvurderer både effekter og skadevirkninger av behandling.

Deltakerne i undersøkelsen var indremedisinere, som ble spurt om fordeler og skadevirkninger av en del vanlige tiltak. Generelt overvurderte legene fordelene med behandling i 79 prosent av tilfellene og skadevirkningene i 66 prosent av tilfellene. Spørreundersøkelsen er kommentert i Emedicine.

Statistikkforståelse

Forfatterne av JAMA-artikkelen mente at legene stolte for mye på p-verdier, og at dette delvis kan forklare den dårlige kommunikasjonen med pasientene om risiko og bivirkninger. Legeutdanningen fokuserer bare på behandling som er anbefalt, med stor vekt på p-verdier alene, mener de. Forfatterne skriver at leger og legeutdanningen  sjelden bruker mer nøyaktige vurderinger av effektstørrelse eller hvor ofte behandlingen har effekt, altså absolutt risikoreduksjon og number needed to treat (NNT, antall pasienter som må behandles for at én skal ha effekt av behandlingen).

Legers manglende forståelse av statistikk blir altså oppgitt som grunn til at de overvurderer både fordeler og ulemper med behandlingen. Legers og pasienters forståelse av statistikk er et stort forskningsfelt. Gigerenzer har skrevet mye om temaet.

Antidepressiver og placeboeffekt

Også innen psykiatrien har det blitt stilt spørsmål ved om vi har for store forventninger til effekt av behandling. For et år siden publiserte JAMA Psychiatry en randomisert studie der det vises at placeboeffekt er en viktig del av pasienters respons på SSRI. Artikkelen ble omtalt og beskrevet i mer dagligdags språk i EMedicine.

Psykoterapi og placeboeffekt

Det har den siste tiden også blitt stilt spørsmålstegn ved effekten av psykoterapi. Vår britiske søsterblogg Mental Elf kommenterer en artikkel publisert i European Psychiatry i fjor om betydningen av blinding i forsøk med psykoterapi og psykofarmaka. Konklusjonen var at studier som ikke var blindet, viste større effekt av psykoterapi i forhold til psykofarmaka enn blindede studier. Mental Elfs kommentar går ut på at effekten av kognitiv atferdsterapi for en stor del kan være en placebo-effekt. De stiller også spørsmålstegn ved om psykoterapi kan blindes.

Helsebiblioteket

Gjennom Helsebiblioteket har alle i Norge (med norsk IP-adresse) tilgang til alle JAMA-tidsskriftene.

Aktuelle lenker:

Most Physicians Overestimate Treatment Harms, Benefits (Medscape)

Physician Understanding and Ability to Communicate Harms and Benefits of Common Medical Treatments (JAMA Internal Medicine)