Ill.foto: kokouu, iStockphoto
Dataene er ikke gode nok for å analysere produktivitet. Ill.foto: kokouu, iStockphoto

I januar i fjor ga Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Frischsenteret i oppdrag å utarbeide et notat med analyser av utvikling i produktivitet i somatisk sektor i spesialisthelsetjenesten i perioden 1999-2014, samt grunnlaget for analyser av produktivitet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Av Lisbeth Nilsen

Nå foreligger rapporten «Produktivitet i spesialisthelsetjenesten», som viser at mens det finnes gode nok data for å kunne gjøre analyser av produktivitet i somatikken, er det dårligere stilt i psykisk helsevern og rusbehandling.

Les mer: Mangler data for produktivitet i psykiatri og rusfeltet (Dagens Medisin)