Akutt forvirring kan gjerne oppstå etter store påkjenning. Ill.foto: ImageegamI, istockphoto
Akutt forvirring kan gjerne oppstå etter store påkjenninger. Ill.foto: ImageegamI, istockphoto

Les om akutt delir i BMJ Best Practice, Legemiddel- og Legevakthåndboken, eller bruk pasientforløp utviklet ved norske sykehus.

Oppslagsverket BMJ Best Practice beskriver delir som en akutt, svingende endring i mental status, med uoppmerksomhet, disorganisert tenking og endret bevissthetsnivå. Det er en potensielt livstruende tilstand.

Mange av symptomene som man ser ved delir, kan også ses ved andre tilstander, og differensialdiagnosen er svært viktig. BMJ Best Practice deler inn differensialdiagnosene i de vanlige og de mindre vanlige, med de vanligste listet først.

De norske oppslagsverkene Legevakthåndboken og Legemiddelhåndboken har egne kapitler om delir.

Også det store oppslagsverket UpToDate har gode råd om delir.

Pasientforløp (behandlingslinjer)

Stavanger Universitetssykehus og Sykehuset Innlandet har laget pasientforløp (behandlingslinjer) for akutt delir:

Helsebiblioteket har egne sider for retningslinjer innen akuttpsykiatri og  retningslinjer innen alderspsykiatri.