Pasientene mener at TSB ikke innfrir helt. Ill.foto: jsmith, iStockphoto
Pasientene mener at TSB ikke innfrir helt. Ill.foto: jsmith, iStockphoto

Pasientene er stort sett fornøyd med hvordan de blir møtt ved institusjonene, men ellers er det mange som er misfornøyd med mye i TSB, viser kartlegging av pasienterfaringer. 

Av Frøy Lode Wiig

For tredje år på rad har Kunnskapssenteret gjennomført en nasjonal undersøkelse av pasienters erfaring med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Via et spørreskjema blir pasientene bedt om å vurdere ulike aspekter ved institusjonen. I 2015 ble alle pasienter, 16 år og eldre, innlagt til døgnopphold ved institusjoner innen TSB invitert til å delta. Nesten 1200 pasienter besvarte undersøkelsen; en svarprosent på om lag 90 prosent. Spørreskjemaet dekker en rekke tema som «mottakelse og ventetid», «behandlerne/personalet», «behandlingen», «miljøet og aktivitetstilbudet», «forberedelse til tiden etter utskrivning», «tidligere innleggelser ved rusinstitusjoner» og «hjelp fra kommunen du bor i.»

Les mer: Mange dårlige pasienterfaringer i TSB (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)