Ill.foto: Colourbox.
Oppfølging av pasienten bør planlegges allerede ved innleggelsen. Ill.foto: Colourbox.

Brukermedvirkning er viktig, påpeker en ny veileder fra Helsedirektoratet om bruk av tvangstiltak overfor personer med rusproblemer. 

Noen av hovedpunktene i veilederen er:

  • Brukermedvirkning er grunnleggende ved bruk av tvang.
  • Det bør opprettes et samarbeidsorgan (bistandsteam) som kan sikre sammenheng i tjenestene.
  • Bistandsteam bør forankres i samarbeidsavtalen mellom kommune og helseforetak.
  • Oppfølging etter utskrivning bør planlegges allerede ved innleggelse.
  • Spesialisthelsetjenesten må ha rutiner for mottak, gjennomføring og utskrivelse av pasienter på tvang.
  • Både kommunen og spesialisthelsetjenesten må bidra til en strukturert og planmessig oppfølging.

Bistandsteam, individuell plan og ansvarsgrupper framheves som gode verktøy.

Les mer: Tvang overfor personer med rusmiddelproblemer