Søk

PsykNytt – siste nytt for psykisk helse-feltet

date

30. oktober 2017

Her finner du retningslinjer om psykoselidelser

Helsebiblioteket gir deg retningslinjer samlet på ett sted. Foto: HelleM, iStockphoto

Helsebiblioteket har en egen samling av retningslinjer for schizofreni og psykoser. Du finner lenker til retningslinjene lenger nede i artikkelen.

For det meste består Helsebibliotekets retningslinjesamlinger av norske retningslinjer, men på psykisk helse-området er det også lagt inn lenker til utenlandske retningslinjer, da først og fremst skandinaviske eller engelskspråklige retningslinjer.

Den gjeldende norske retningslinjen er fra 2013, mens den danske er et par år nyere, fra 2015. Du finner lenker til dem på Helsebibliotekets sider for schizofreni og psykose.

Du finner også lenker til en rekke engelskspråklige retningslinjer for fagområdet schizofreni og psykose. Hvis du vil følge med på hva som kommer av behandlinger i det engelske språkområdet, kan du sjekke hvilke BMJ Best Practice anbefaler, for eksempel om kommende behandlinger for schizofreni.

Fram til nylig har retningslinjer gjerne vært publisert som store pdf-filer der det har vært vanskelig å finne den nødvendige informasjonen. Dette er endret nå. Helsebiblioteket arbeider sammen med Helsedirektoratet for at retningslinjene bedre skal ta i bruk nettets muligheter når de publiseres, og den danske Sundhedsstyrelsen har brukt den norskutviklede Magic App til å lage en navigerbar retningslinje for schizofreni.

Aktuelle lenker:

Aktuelle søkeord: retningslinje, retningslinjer, psykose, schizofreni, psykoselidelser, psykoselidingar

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Her finner du nyttig informasjon for folk med psykiske vansker

Det finnes flere gode kilder til pasientinformasjon. ill.foto.: iStockphoto.
Det finnes flere gode kilder til pasientinformasjon. ill.foto.: iStockphoto.

Faglig informasjon til pasientene – på norsk – er en etterspurt ressurs på Helsebiblioteket. Mange aktører bidrar med slik informasjon. Her er en oversikt.

Den viktigste formidleren av slik informasjon er Helsenorge.no, som er det offentliges store satsing innenfor informasjon til pasienter. På nettstedet finner pasienter brosjyrer om mange tilstander, også psykiske lidelser og rus og avhengighet.

Helsebiblioteket leverer en del av pasientbrosjyrene til Helsenorge. Vi har oversatt pasientbrosjyrer fra oppslagsverket BMJ Best Practice og gjort enkle tilpasninger til norske forhold. Helsebibliotekets pasientbrosjyrer om psykisk helse finner du på www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/psykisk-helse. I tillegg har vi lenket til pasientinformasjon på hvert underområde av psykisk helse-sidene.

Innvandrere

Mange som har innvandrere som pasienter, har ønsket seg brosjyrer som pasientene kan forstå. Brosjyrene ligger på flere nettsteder. Helsebiblioteket har sider for flyktninger og innvandrere. Her finner du en egen underside for pasientinformasjon. Helsebiblioteket holder ikke selv ved like en stor samling brosjyrer for mennesker med innvandrerbakgrunn, men lenker til andre portaler. Helsenorge.no har et et utvalg brosjyrer på engelsk, arabisk, tamil, tyrkisk, urdu og vietnamesisk. På amerikanske MedlinePlus finner du mange flere, men informasjonen her er naturlig nok ikke tilpasset norske forhold. Oppslagsverkene BestPractice og UpToDate, som er tilgjengelige for alle i Norge gjennom Helsebiblioteket, har pasientinformasjon på engelsk.

Hvis disse lenkene ikke fører fram, kan stjerne- eller plussmerkede artikler i Wikipedia være en mulighet. Vær oppmerksom på at Wikipedia-artikler har ujevn kvalitet.

Aktuelle lenker:

Helsebiblioteket har ikke kvalitetssjekket innholdet i de fremmedspråklige ressursene.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er bestemt i lovverket og er prioritert av Helse- og Omsorgsdepartementet. Brukerstyrte plasser, mindre tvang, samvalg (shared decision-making), inkludering av brukere/pasienter i retningslinjearbeid er alle uttrykk for økt innflytelse for brukerne.

Telefonnumre og selvhjelp

Pasienter som har behov for å snakke med noen, kan bruke telefonnumrene de finner hos Rådet for psykisk helse. For akutt hjelp bør de ringe 113.

Mange har glede av selvhjelpsapper for psykisk helse. Det finnes mange forskjellige, og PsykNytt har tidligere skrevet om flere av dem.  Dersom du kjenner til en god app vi ikke har skrevet om, kan du gjerne sende oss en e-post.

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Aktuelle søkeord: pasientinformasjon, pasientbrosjyrer, psykisk helse, selvhjelp

Pasienter mener de får for lite informasjon (Dagens Medisin)

Porten på Gaustad sykehus
Informasjon om behandlingsmuligheter er ikke bra nok ved institusjonene, mener pasientene. Ill.foto: Runar Eggen

En ny rapport som undersøker pasienters erfaring med døgnopphold innen psykisk helsevern, viser at knapt tre av ti har positive erfaringer knyttet til informasjon om behandlingsmulighetene sine.

Av Vilde Sundstedt Baugstø

Pasientene i psykisk helsevern er mer fornøyde med miljøet ved institusjonen enn med utbyttet av behandlingen. Dette er blant resultatene fra en brukererfaringsundersøkelse som Folkehelseinstituttet gjennomførte høsten 2016 blant 1683 døgnpasienter ved alle institusjonene innen psykisk helsevern.

Rapporten «Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016» viser resultatene på nasjonalt nivå.

– Institusjonene skårer ganske bra på noen områder, men pasientene peker på flere områder som kan bli bedre, sier forsker og prosjektleder Johanne Gran Kjøllesdal i Folkehelseinstituttet.

Tre indikatorer

Rapporten undersøker tre indikatorer for pasienterfaringer: Miljøet ved institusjonen, utbyttet av behandlingen og pasientorienteringen – blant annet i hvor stor grad behandlerne og personalet tilpasser behandlingen og informasjonen til den enkeltes situasjon. Når helseforetakene blir sammenlignet med hverandre, er det ingen signifikante forskjeller dem imellom på noen av disse områdene, viser rapporten.

Pasientenes svar er rangert på en skala fra 0 til 100. Høyest skår gir pasientene på de seks spørsmålene som handler om miljø: 68 poeng. Også på spørsmål om de følte seg trygge i institusjonen svarte 75 prosent «i stor grad» eller «i svært stor grad».

– Resultatene er dessverre ikke like bra på de seks spørsmålene som handlet om pasientorientering og de fem spørsmålene om utbytte av behandlingen. Pasientene peker her på flere områder som kan bli bedre, sier Kjøllesdal.

Les mer: Psykisk helsevern: Pasienter mener de får for lite informasjon (Dagens Medisin)

Samvalgsverktøy for folk med bipolar lidelse skal teste alternativ til kunstig intelligens (Dagens Medisin)

Skjermbilde fra verktøy
Verktøyet for pasienter med bipolar lidelse gjør det mulig å finne sammenhenger.

Pasientens egne erfaringer og ønsker skal vektlegges når verktøyet foreslår behandling. 

Av Vilde Sundstedt Baugstø

En ny type samhandlingsverktøy som er utviklet av fag- og forskningsmiljøer i Helse Sør-Øst, skal teste alternativer til kunstig intelligens. Samhandlingsverktøyet, som har fått navnet Decide, kombinerer beslutningsanalyse med algoritmer som trekker inn pasientenes erfaringer og personlige prioriteringer. Pasienten legger selv inn sine ønsker og prioriteringer i en app på telefonen. Gjennom bruk av verktøyet skal deretter legen og pasienten finne frem til beste behandling og dosering sammen.

– Ved mange behandlingsvalg er datamengdene så store at leger og pasienter er helt avhengige av maskinhjelp dersom valgene også skal passe med pasientens prioriteringer. Den tiden da vi kun ved egen tankekraft kunne sammenligne behandlinger, er forbi, sier spesialist i psykiatri Øystein Eiring ved Folkehelseinstituttet.

Verktøyet kan testes her: https://decidetreatment.org

Les mer: Samvalgsverktøy skal teste alternativ til kunstig intelligens (Dagens Medisin)

Ny kunnskap om personlighetsforstyrrelser (Tidsskrift for Den norske legeforening)

sint mann
Det var sterk korrelasjon mellom personlighetsforstyrrelser og rus, uavhengig av kjønn og alder. Ill.foto: Colourbox

Personlighetsforstyrrelser kan diagnostiseres hos ungdom, og langtidsprognosen kan bedres gjennom tidlig intervensjon og forebygging av komorbide lidelser.

Av Hans Ole Korsgaard

Personlighetsforstyrrelser er blant våre vanligste psykiske lidelser, med en forekomst på 10–15 % i voksen normalbefolkning. Forekomsten blant ungdom er ikke så godt kartlagt. I mitt doktorgradsarbeid har jeg undersøkt forekomsten av personlighetsforstyrrelser hos ungdom (14–17 år) henvist til poliklinisk behandling i barne- og ungdomspsykiatrien. 21,6 % av ungdommene hadde minst én personlighetsforstyrrelse. Jeg fant samme fordeling mellom ulike typer personlighetsforstyrrelser som hos voksne, og det var samme forhold mellom opplevd livskvalitet og grad av symptombelastning.

Det var sterk korrelasjon mellom personlighetsforstyrrelser og rus, og dette forholdet var uavhengig av kjønn, alder og samtidig forekomst av andre lidelser. Det var også sterk korrelasjon mellom personlighetsforstyrrelser og AD/HD, uavhengig av kjønn. For jenter var det dessuten en signifikant sammenheng mellom rus og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, atferdsforstyrrelse og AD/HD.

Les mer: Ny kunnskap om personlighetsforstyrrelser (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Bokanmeldelse: Grundig og nyansert om medikalisering (Tidsskrift for Den norske legeforening)

bokforside
Livets inngang og utgang skjer i sykehus og sykehjem, og ikke der vi lever.

Dette er en antologi, og redaktørene er alle ansatt ved Universitetet i Oslo. Det er 13 andre bidragsytere fra Norge, Sverige og Danmark, bl.a. Bjørn Hofmann.

Anmeldt av  Gisle Roksund

Målgruppen er ikke eksplisitt formulert, men boken er etter min oppfatning interessant for alle som er opptatt av medikalisering og overdiagnostikk i et bredt perspektiv.

Antologien består av 12 artikler, alle skrevet av personer med tilknytning til universiteter i Norge, Sverige og Danmark. Temaene spenner over en rekke områder, som medikalisering i et sosiokulturelt perspektiv, AD/HD, håndtering av vold i skolen, psykiske lidelser hos ungdom, bruk av antidepressiver, kosthold, gentesting og terminal pleie.

Les mer: Grundig og nyansert om medikalisering | Tidsskrift for Den norske legeforening

Hilde Bondevik, Ole Jacob Madsen, Kari Nyheim Solbrækkered. Snart er vi alle pasienter Medikalisering i Norden. 384 s, tab. Oslo: Spartacus forlag/Scandinavian Academic Press, 2017. Pris NOK 399 ISBN 978-82-304-0185-9

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: