Pasientrettigheter er viktig i psykisk helse. Ill.foto: aluxum, iStockphoto
Pasientrettigheter er viktig i psykisk helse. Ill.foto: aluxum, iStockphoto

Pasientrettighetsloven er sentral for alle som jobber med psykisk helsevern. Her er en oversikt over nyttige ressurser om emnene i loven.

Flere offentlige nettsteder har relevant stoff, men det er bare Helsebiblioteket som har samlet alt på ett sted.

Lovdata har selve Pasient- og brukerrettighetsloven og de sentrale forskriftene. Hos Helse- og omsorgsdepartementet kan du finne forarbeider, NOUer, diverse brev og høringsdokumenter. Helsedirektoratet har samlet sine uttalelser, rundskriv, brev og veiledere. Der finner du også opplysninger om pårørendes rett til innsyn i pasientjournal, når barnevernet har rett til taushetsbelagte opplysninger, og om når helsepersonell kan gi helsehjelp mot pasientens vilje. Helsedirektoratet har laget et fint undervisningsopplegg om samtykkekompetanse.

Helsetilsynet har retningslinjer og tolkningsuttalelser om pasientrettighetsloven. De har også en generell side om pasientrettigheter. Pasientportalen Helsenorge har egne sider om rettigheter. For å finne pasientrettigheter innen psykisk helse, kan du gå til Helsedirektoratets side om Psykisk helsevernloven.  Der vil du finne brosjyrer og informasjonsmateriell om rettigheter.

Pasient- og brukerrettighetsloven utgjør sammen med Helse- og omsorgstjenesteloven og Spesialisthelsetjenesteloven en vesentlig del av Samhandlingsreformen. Alt dette og mere til finner du på Helsebibliotekets samleside for pasient- og brukerrettigheter.

Aktuelle lenker:

Helsebibliotekets samleside for pasientrettigheter

Helsebibliotekets side om lover og regler

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som stod i PsykNytt 26.01.2015.