Ansvaret for mulige voldelige personer ligger hos flere etater. Ill.foto.: Colourbox.

For å forebygge mulige voldshandlinger bør helsepersonell bruke strukturert klinisk vurdering av voldsrisiko. Det er hovedanbefalingen i «Faglige råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse», som nå er revidert.

De faglige rådene beskriver hvordan helsepersonell kan gjøre risikoutredninger og hvilke strukturerte kliniske verktøy som anbefales for å identifisere risiko og for å forebygge mulig voldshandlinger.

Faglige råd ved utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse

Når risiko er identifisert, bør individuelt utformede tiltak, oppfølgingsrutiner og intervensjoner iverksettes for å forebygge nye voldshandlinger. Rådene gjelder psykisk helsevern for ungdom og voksne, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Ved utskrivning fra døgnavdeling i spesialisthelsetjenesten til bolig i kommunen, anbefales et tett samarbeid mellom tjenestene for å sikre samtidige og helhetlige tjenester. Ansvaret for mulige voldelige personer ligger hos flere etater, og omfatter både politi- og justismyndighet, kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten, arbeids- og velferdsforvaltningen og barnevernstjenesten.  En gjensidig samarbeidsplikt ligger nedfelt i lovverket for alle tjenestene. Vellykket forebygging av tilbakefall til vold forutsetter samarbeid mellom alle involverte parter.

Les mer: Forebygging av vold: Utredning av risiko ved alvorlig psykisk lidelse (Helsedirektoratet)