Søk

PsykNytt – siste nytt for psykisk helse-feltet

måned

februar 2019

Parestesier som bivirkning av mirtazapin (RELIS)

vondt i håndleddet
Mirtazepin kan gi parestesier, men andre årsaker til parestesier kan ikke utelukkes. Ill.foto: Colorbox.

SPØRSMÅL: En pasient har brukt mirtazapin (Remeron) i opptrappende dose siste halvår mot depresjon og søvnplager. Etter flere måneder utviklet pasienten parestesier i ekstremitetene, som kommer og går.

Mirtazapinbehandling ble avsluttet, men det har så langt ikke endret pasientens plager. Lege spør om slike bivirkninger som oppstår så sent etter oppstart av behandling og vedvarer er beskrevet for mirtazapin.

Svar

Parestesier er en kjent, men mindre vanlig bivirkning ved bruk av mirtazapin. Parestesiene kan derfor være bivirkning av mirtazapin. Andre årsaker til parestesier hos aktuelle pasient kan likevel ikke utelukkes. Vi har ikke funnet litteratur som sier noe sikkert om forløpet av denne bivirkningen.

Bakgrunn

Parestesier er i flere kilder oppgitt å være en mindre vanlig bivirkning ved bruk av mirtazapin. Bivirkningen forekommer hos færre en 1/100 og flere enn 1/1000 (1,2).

RELIS har tidligere svart på spørsmål vedrørende parestesier/nummenhet ved bruk av mirtazapin. I et tilfelle avtok plagene etter seponering, men det var fortsatt restplager 1,5 måneder etter at behandling var avsluttet (3).

Ved søk andre anerkjente kilder har vi ikke funnet nærmere opplysninger om forløp av parestesier ved bruk av mirtazapin.

Les mer: Parestesier som bivirkning av mirtazapin (RELIS)

Parestesi (Store medisinske leksikon)

Fortsatt viktig å forebygge røyking (Helsedirektoratet)

Nei til sigaretter
En generasjon uten tobakksavhengighet er et mål for regjeringen. Ill.foto: Colourbox.

En svak økning i røyketallene viser at det fortsatt er viktig å jobbe med tobakksforebyggende arbeid, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

12 prosent av befolkningen røyker daglig, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er en oppgang fra 11 prosent i 2017.

– Vi er mest opptatt av de lange trendene. Den lange trenden er at andelen dagligrøykere går ned, men vi er litt bekymret for den lille økningen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Tobakksfri generasjon

– Men dette viser nødvendigheten av å fortsette det viktige arbeidet med å forebygge røykestart blant unge, og samtidig hjelpe dem som ønsker å slutte, understreker Guldvog. Han er glad for at ny tobakksstrategi med mål om en generasjon uten tobakksavhengighet er et eget punkt i den nye regjeringsplattformen.

Les mer: Fortsatt viktig å forebygge røyking (Helsedirektoratet)

Mors angst kan gi psykiske problemer hos barna (FHI)

mor som bærer på barn
Angst er vanlig under og etter svangerskapet. Ill.foto: Colourbox.

Mors angst når barnet er i førskolealder er mer skadelig for barnet enn mors angst under svangerskapet, viser en fersk studie fra Folkehelseinstituttet basert på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

Angstlidelser og symptomer på angst er vanlige under og etter svangerskapet. For om lag 5 prosent av kvinner i MoBa er disse plagene så store at de går ut over fungeringen i hverdagen. I denne studien så forskerne på mengden symptomer hos deltakerne, også de som hadde lite eller ingen symptomer.

Resultatene fra studien viser at det å leve med en mor som var engstelig da barnet var i førskolealder, har sammenheng med redusert psykisk helse hos barnet i form av noe økt risiko for emosjonelle problemer. Symptomer på emosjonelle problemer kan være angst, tristhet, bekymring, gråt og magesmerter.

Felles gener er viktig

Det viktigste aspektet ved studien var at forskerne ønsket å forstå hvorfor det er en slik sammenheng. Ved å sammenligne søsken av samme mor, men med forskjellige nivåer av angst gjennom det såkalte søskendesignet, kunne de finne ut om mors angst var knyttet til barnets psykiske problemer på grunn av faktorer som er felles for mor og barn (som felles gener) – eller på grunn av at barnet levde med en engstelig mor.

Forskerne oppdaget at når faktorer som delte gener og familiemiljø ble tatt i betraktning, var mors angst under graviditet og seks måneder etter fødselen ikke lenger knyttet til psykiske problemer hos barna. Dette er i tråd med tidligere studier om sammenhengen mellom mors angst i tiden rundt fødsel og barns adferd.

Sammenhengen mellom mors angst og barnets emosjonelle problemer i førskolealderen (5 år) var derimot likevel tilstede, selv etter at forskerne kontrollerte for disse delte faktorene.

Les mer: Mors angst kan gi psykiske problemer hos barna (FHI)

Pasopp-rapport: Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Resultater fra en spørreskjemaundersøkelse i befolkningen (FHI)

Venting i kø
Målet var å undersøke hvordan befolkningen vurderte helsetjenestetilbudet innenfor psykisk helsevern og rusbehandling før pakketilbudene ble innført. Ill.foto: Colourbox.

Folkehelseinstituttet gjennomførte høsten 2018 en befolkningsundersøkelse i forbindelse med innføringen av pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Målet var å undersøke hvordan befolkningen vurderte ulike forhold og utfordringer rundt helsetjenestetilbudet pasienter innenfor psykisk helsevern og rusbehandling får før implementeringen av Pakkeforløpene.

Folkehelseinstituttet gjennomførte høsten 2018 en befolkningsundersøkelse i forbindelse med innføringen av pakkeforløp for psykisk helse og rus. Målet var å undersøke hvordan befolkningen vurderte ulike forhold og utfordringer rundt helsetjenestetilbudet pasienter innenfor psykisk helsevern og rusbehandling får før implementeringen av pakkeforløpene.

Temaer som ble vektlagt, var kvaliteten på tjenestene, inkludert vurderinger av tilgjengelighet, fokus i behandlingen og informasjon. På mange av spørsmålene plasserte store andeler av galluppanelet seg i midtkategorien.

Helsetjenestetilbudet til pasienter med psykiske lidelser/plager

 • 33 prosent svarte at kjennskapen de har til helsetjenestetilbudet til denne pasientgruppen er «svært god» eller «ganske god»
 • 76 prosent har inntrykk av at helsetjenestetilbudet er «veldig dårlig», «ganske dårlig» eller «både og»

Les mer: Pasopp-rapport: Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Resultater fra en spørreskjemaundersøkelse i befolkningen (FHI)

Les hva oppslagsverkene skriver om behandling av depresjon

Kvinne som går i regnet med paraply
Depresjon kan ramme folk i alle aldersgrupper. Ill.foto: Colourbox.

Kortfattet, relevant og pålitelig: Helsebiblioteket abonnerer på kunnskapsbaserte oppslagsverk som gir råd om hvordan psykiske lidelser bør behandles. Alle i Norge kan bruke oppslagsverkene gratis – les hva de skriver om depresjon.

De omfattende kunnskapskildene BMJ Best Practice og UpToDate kom best ut i Helsebibliotekets anbudskonkurranse for faglige oppslagsverk. Mens BMJ Best Practice er britisk, blir UpToDate utarbeidet i USA. UpToDate er mest omfattende.

Selv om de alle bygger på den beste og mest oppdaterte forskningen, kan de tre kildene av og til gi forskjellige svar. Dette er fordi faglige anbefalinger handler like mye om preferanser som kunnskap.

BMJ Best Practice

BMJ Best Practice har et oversiktskapittel der de skiller mellom depresjon hos voksne og barn, dystymi (persistent depressive disorder), PMS, fødselsdepresjon, vinterdepresjon og bipolar lidelse. Differensialdiagnostikk-kapitlet er ganske detaljert og nevner også tester som kan skille mellom de forskjellige lidelsene.

For pasienter med selvmordstanker eller som er psykotiske, anbefaler Best Practice innleggelse, henvisning til psykiater og behandling med antidepressiver.

Egne anbefalinger gis for behandling av depresjon hos barn. I behandlingen av barn er førstevalget støttende terapi og aktiv observasjon. Medikamentell behandling blir kun nevnt som tredjevalg ved milde symptomer og som andrevalg for barn med middels til alvorlige symptomer. Hvis barn er psykotiske eller står i fare for å skade seg selv eller andre, anbefales akuttinnleggelse og psykiatrisk utredning.

I behandlingen av voksne uten psykotiske symptomer eller psykomotorisk retardasjon, og som ikke er suicidale, anbefales nyere antidepressiver som førstevalg, med tillegg av psykoterapi.

Pasientbrosjyrene til BMJ Best Practice er oversatt til norsk på Helsebiblioteket.

UpToDate

UpToDate skiller også mellom ulike pasientgrupper. UpToDate understreker hvor viktig det er å oppdage eventuelle selvmordstanker. I likhet med Best Practice legger de stor vekt på differensialdiagnostikk, å skille depresjon fra bipolar lidelse, sorgreaksjon, alkoholforbruk og andre fenomener som kan gi depresjonsliknende symptomer.

UpToDate sidestiller psykoterapi med antidepressiver som førstevalg for mild til moderat depresjon. Pasienter med alvorlig, kronisk eller tilbakevendende depresjon bør ifølge UpTodate behandles med en kombinasjon av antidepressiver og psykoterapi.

Legevakt

Helsebiblioteket har kjøpt fri Legevakthåndboken for alle i Norge (med norsk IP-adresse). For den som vil ha en kort beskrivelse på norsk av hva man bør gjøre, kan Legevakthåndbokens kapittel om depresjon være nyttig. Oslo Universitetssykehus’ Psykiatrisk legevakthåndbok kan også være til stor hjelp.

Helsebibliotekets søk

Helsebibliotekets søkemotor søker i mange kilder samtidig, og treff i oppslagsverk framheves øverst i trefflisten. Du kan søke på norsk og få treff på engelsk. Denne oversettelsen bygger på ei ordbok som blir vedlikeholdt og videreutviklet ved Helsebiblioteket. Når du søker i Helsebiblioteket på depresjon, vil du oppdage at det finnes en norsk retningslinje for diagnostisering og behandling av depresjon. Behandler du barn, vil Veileder i barne og ungdomspsykiatri være aktuell.

Her finner du kurs i migrasjonshelse (FHI)

undervisning av voksne
FHIs kurs er godkjent av Legeforeningen, Tannlegeforeningen og Sykepleierforbundet. Ill.foto: Colourbox.

Enhet for migrasjonshelse ved FHI (tidligere NAKMI) har flere godkjente innføringskurs innen migrasjonshelse og tema du kan bestille undervisning om. Kursene er i hovedsak utviklet for helsepersonell, men er også åpnet for andre som arbeider med migranter.

Innføringskursene kan gå over en dag (seks timer) eller to dager. Her er en beskrivelse av todagerskurset.

Innføringskurs i migrasjon og helse (over to dager)

Målet med kurset er å gi helsepersonell kunnskap og verktøy til å håndtere utfordringene de møter med en mangfoldig pasientgruppe. Kurset er en innføring i fagfeltet migrasjonshelse, og er et av de faste kursene som enhet for migrasjonshelse arrangerer flere ganger i året.

Kurset er primært beregnet på helsepersonell i klinisk praksis, men alle som arbeider med migrasjonshelse er velkomne. Kurset kan bestilles til din arbeidsplass eller kommune.

Godkjenninger

Kurset er godkjent av Den norske legeforening (Allmenn- og samfunnsmedisin) som emnekurs med 15 timer, Norsk Tannlegeforening og Norsk sykepleierforbund, med 12 timer.

Kursinnhold

 • Innvandring i Norge og levekår blant innvandrere
 • Migrasjon og somatisk helse
 • Migrasjon og psykisk helse
 • Likeverdig tilgang til helsetjenester
 • Ulik forståelse av helse, sykdom og behandling
 • Språkbarrierer og kommunikasjon
 • Kommunikasjon via tolk
 • Helseundersøkelse av nyankomne asylsøkere og flyktninger
 • Fordommer og diskriminering

Les mer: Kurs og undervisning i migrasjonshelse

Relevante søkeord: flyktninger, innvandrere, flyktninghelse, migrasjonshelse, migrasjon, innvandring, kurs, opplæring

Barnas alder ved skilsmisse har betydning for bruk av antidepressiva i voksen alder (FHI)

Par som krangler med barn til stede
De yngste barna ser ut til å være mer utsatt ved skilsmisse. Ill.foto: Colourbox.

Er barna mellom 15 og 19 år når foreldrene skiller seg, er det mindre sannsynlig at de bruker antidepressiva som voksne, sammenlignet med barn som var under 4 år da foreldrene skilte seg.

Skilsmisser er vanlige i Norge. Hvis dagens årlige skilsmissefrekvenser opprettholdes, er det 40 prosent sannsynlighet for at et ekteskap blir oppløst. Samboerforhold er enda mindre stabile. Derfor er det mange barn som opplever at foreldrene går fra hverandre.

– Det er gjort svært mange analyser av hvordan brudd mellom foreldrene påvirker barna, men det er likevel svært mye vi ikke vet. I denne studien har vi undersøkt om barnas alder ved skilsmissen påvirker deres senere bruk av antidepressiva, sier førsteforfatter Øystein Kravdal. Han er forskningsleder ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet og professor i demografi på Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

Sammenligner søsken

Forskjellen på søsken, foreldrenes ressurser, holdninger og mange andre faktorer kan påvirke både barnas helse på lang sikt og sannsynligheten for at ekteskapet blir dårlig og til slutt oppløses.  Det er et stort problem i skilsmisseforskningen at det er vanskelig å få gode opplysninger om og ta hensyn til slike bakenforliggende forhold. I denne analysen sammenliknes søsken. På den måten får man i alle fall tatt hensyn til bakenforliggende forhold som er felles for søsken.

Studien viser at barn som opplever skilsmisse når de er 0-4 år, har 12 prosent høyere sannsynlighet for å bruke antidepressiva i voksen alder (20-44 år) enn barn som opplever skilsmisse når de er 15-19 år. Når 0-4-åringene sammenliknes med de som var over 20 år da foreldrene skilte seg, øker den forskjellen til 19 prosent.

Les mer: Barnas alder ved foreldrenes skilsmisse har betydning for bruk av antidepressiva i voksen alder (FHI)

Risiko for intoksikasjon av hydroksyzin hos alkoholmisbruker (RELIS)

Apoteker med kunde
Apoteket kan instrueres om å bare levere ut  en del av pakningen av gangen. Ill.foto: Colorbox.

SPØRSMÅL: Lege spør om en alkoholmisbruker kan intoksikere seg på hydroksyzin (Atarax) 10 mg 100 tabletter slik at det er fare for livet? Legen ser i Felleskatalogen at det bare finnes 100-pakninger.

SVAR: Maksimal daglig terapeutisk dose av hydroksyzin er 100 mg (1). I avsnittet om forgiftninger i Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er det angitt at inntak av 1–1,5 g hydroksyzin hos voksne har gitt lett forgiftning og 1,5–2,5 g moderat forgiftning (2). Samtidig inntak av alkohol forsterker effekten av hydroksyzin (1).

Symptomer som er observert etter en betydelig overdose av hydroksyzin er hovedsakelig knyttet til kraftig antikolinerg virkning, CNS-depresjon eller paradoksal CNS-stimulering (1).

Ved mild til moderat forgiftning med hydroksyzin er følgende symptomer rapportert: somnolens, antikolinerge effekter (blant annet forstyrret pupillerefleks, feber, munntørrhet), takykardi, mild hypertensjon, kvalme og oppkast. Agitasjon, forvirring og hallusinasjoner kan forekomme ved moderat forgiftning. Alvorlig forgiftning inkluderer delir, psykose, kramper, koma, hypotensjon og hjerterytmeforstyrrelser. Rhabdomyolyse og nyresvikt kan i sjeldne tilfeller utvikles hos pasienter med forlenget tilstand av agitasjon, koma eller kramper (3, 4). 
Behandling av hydroksyzinoverdose kan inkludere ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Behandlingen er symptomatisk (2, 4).

Vi har ved litteratursøk ikke funnet spesifikt omtalt risiko for forgiftning ved overdose av hydroksyzin hos alkoholmisbruker. Som spørsmålsstiller er kjent med er 100 tabletter eneste pakningsstørrelse som er tilgjengelig for hydroksyzin 10 mg tabletter. Ved inntak av en hel pakke vil dosen bli 1 g hydroksyzin, og dette er innenfor nivået som kan gi lett forgiftning. Det synes likevel ikke å være en direkte sammenheng med livsfare, såfremt ikke andre stoffer inntas i tillegg eller andre risikofaktorer foreligger.

Vi vil også tipse om at apoteket har anledning til delutlevering av pakninger etter legens instrukser. Dette kan være en måte å redusere mengden tabletter som den aktuelle pasienten har tilgang til.

Les mer: Risiko for intoksikasjon av hydroksyzin hos alkoholmisbruker (RELIS)

Publisert hos RELIS database 2018; spm.nr. 12701, RELIS Vest

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: