legging av takstein
Pasienter i LAR hadde forventninger om få seg arbeid og bolig. Ill.foto: Mostphotos.

Det å føle seg stemplet er en barriere for å oppsøke og forbli i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Det viser en systematisk gjennomgang av kvalitativ forskning gjennomført av Folkehelseinstituttet.

av Marte Goplen

Helsedirektoratet skal utarbeide en nasjonal faglig retningslinje for behandling av opioidavhengighet. I den forbindelse ga de Folkehelseinstituttet (FHI) i oppdrag å undersøke hvilke erfaringer pasienter og helsepersonell har med LAR.

Til sammen har FHI analysert og oppsummert 24 kvalitative studier. De seks viktigste funnene i analysen viser at:

  • Stigma fra personer utenfor LAR var en barriere for å oppsøke og forbli i behandling.
  • Pasienter og helsepersonell opplevde at LAR-systemet bidro til ytterligere stigma.
  • Mangelfull kunnskap og kompetanse blant helsepersonell reduserte kvaliteten på LAR, og påvirket pasientenes opplevelse av LAR og behandlingsutfall negativt
  • Kommunikasjon og forhold mellom pasienter og personell var enten fasilitatorer eller barrierer for etterlevelse i LAR.
  • Pasienter hadde mange forventninger om ikke-helserelaterte individuelle utfall av LAR, for eksempel å komme seg i jobb, få bolig, og å få tilbake sosiale relasjoner.
  • Pasientene balanserte kontinuerlig positive forventninger til LAR, opp mot negative utfall, spesielt utfall knyttet til stigma.

I sin konklusjon skriver FHI at pasientene kontinuerlig vekter fordelene med LAR opp mot stigma og andre negative utfall når de vurderer å oppsøke LAR eller forbli i LAR. Resultatene viser at det er behov for økt faglig og relasjonell kompetanse blant helsepersonell i LAR for å øke kvaliteten på LAR, og for å unngå stigma og negative holdninger blant helsepersonell.  FHI peker videre på behovet for å ivareta pasientenes ikke-helse-relaterte behov, da det ser ut til at disse er avgjørende for hvor godt man lykke med LAR-behandlingen.

Les mer: Barrierer ved LAR-behandling (ROP)