voksne som sitter på stoler og snakker sammen
Styringsformen i fengslene trekkes fram som en årsak til samarbeidsproblemene. Ill.foto: Colourbox.

De forskjellige yrkesgruppene som jobber ved rusmestringsenhetene i fengselet, har store problemer med å samarbeide med hverandre.

Noe av grunnen er fengselets rigide styringsform. Dette går ut over innsattes koordinerte behandlings- og rehabiliteringstilbud som de både ønsker seg, og lovmessig har krav på.

– I tillegg til fengselsbetjentene, jobber også miljøterapeuter og psykologer i fengslene. Noen av disse yrkesgruppene er ansatt i det ordinære tjenesteapparatet utenfor og leverer sine tjenester inn til de innsatte i fengslene, også kalt importmodellen, sier Janne Henriette Ingarsdotter Helgesen. Hun er leder av to seksjoner for politiledelse og sivile gjøremål ved EVU-avdelingen på Politihøgskolen i Oslo. Helgesen har forsket på rus og fangebehandling gjennom Phd-avhandlingen «Straff og velferd i fangebehandling av rusmiddelbrukere – en kvalitativ analyse av empowerment og samarbeid i norske rusmestringsenheter».

Les hele saken her:  Dårlig samarbeid ved fengslenes rusenheter gir redusert tilbud til innsatte (ROP)