Søk

PsykNytt – siste nytt for psykisk helse-feltet

Kategori

Barn og ungdom

Alinemodellen (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Barn på en stein i skogen.
Barn som har opplevd traumer har ekstra sensitiv og utviklingsstøttende omsorg. Ill.foto: Colourbox.

Å legge til rette for en trygg barndom er en av de viktigste investeringene en nasjon kan gjøre, ifølge nobelprisvinner i økonomi James J. Heckman (2000).

Av Kristin G. Furuholmen og Mette Sund Sjøvold

Å forebygge, stoppe og behandle effektene av omsorgssvikt og vold sparer barn for lidelse og sikrer at de kan vokse opp til sunne og friske individer. Alinemodellen vektlegger utredning og hjelp i tidlig levealder, slik at barnet får en utviklingsmessig «stødig» plattform å bygge det videre livet på. Modellen er en relasjonsbasert tilnærming til små barn som har opplevd vold og omsorgssvikt, og av den grunn har behov for ekstra sensitiv og utviklingsstøttende omsorg. Vi ønsker i denne artikkelen å formidle hvordan sped- og småbarn som utsettes for belastninger i familien, i kombinasjon med manglende reguleringsstøtte, viser hvordan de har det – og hvordan det vi kaller behandlingsomsorg, kan være til hjelp.

Les mer: Alinemodellen (Tidsskrift for Norsk psykiologforening)

Vurdering av søvnforstyrrelser hos barn

liten jente som sovner ved pulten
Sover man ikke om natten, går det utover prestasjonene om dagen. Ill.foto: Colourbox.

Oppslagsverkene UpToDate og BMJ Best Practice har begge egne kapitler om vurdering av søvnforstyrrelser hos barn. Også Veileder i barne- og ungdomspsykiatri har et eget kapittel om søvnproblemer.

Søvnforstyrrelser hos barn er svært vanlig, og forekommer hos hvert fjerde til hvert tredje barn, ifølge BMJ Best Practice. Vansker med å falle i søvn eller fortsette å sove på grunn av atferd, dårlig søvnhygiene eller døgnrytmeproblemer er blant de vanligste, ifølge BMJ Best Practice. Obstruktiv søvnapné antas å forekomme hos 1-4 prosent av barn. Hypersomni, narkolepsi og bevegelsesforstyrrelser er også viktige årsaker til at søvnproblemer blir tatt opp ved legebesøk. Søvnproblemer hos barn arter seg gjerne annerledes enn hos voksne.

Identifisering av søvnproblemer hos barn er viktig fordi søvnforstyrrelser kan virke inn på fysisk, kognitiv, emosjonell og sosial utvikling, ifølge UpToDate. Omvendt, vil barn med problemer med nevrologisk utvikling, læringsproblemer eller atferdsproblemer ha økt risiko for søvnproblemer, sammenliknet med andre barn.

Det finnes et eget spørreskjema (skåringsverktøy) for søvnforstyrrelser hos barn.

Du finner kapitlene om søvnforstyrrelser hos barn her:

Dyssomnias in children (BMJ Best Practice)

Narcolepsy (BMJ Best Practice)

Assessment of sleep disorders in children (UpToDate)

Narcolepsy in children (UpToDate)

Søvnproblemer, søvnforstyrrelser og barne- og ungdomspsykiatri (Veileder i barne- og ungdomspsykiatri)

Relevante søkeord: søvnforstyrrelser, søvnproblemer, insomni, dyssomni, søvnhygiene, barn, narkolepsi, døgnrytme

Betydningen av å være trygg (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

et barns hånd holder fast i en voksen hånd
Manglende trygghet kan gi problemer med barnets utvikling. Ill.foto: Colourbox

Utviklingstraumatiserte barns affektreguleringsvansker forstått i lys av Stephen Porges polyvagale teori. Den polyvagale teorien blir regnet som en banebrytende forklaring på hvordan det autonome nervesystemet påvirkes av vår omgang med andre mennesker.

Av Nils Eide-Midtsand

Traumatiske belastninger i barndom og oppvekst kan medføre at barn får problemer med å regulere følelser, oppmerksomhet, atferd og kroppslige tilstander (Nordanger et al., 2011; Schore, 2003; van der Kolk, 2005). «Toleransevinduet» er en pedagogisk modell som gjør problemene til utviklingstraumatiserte barn mer forståelige for behandlere og øvrige hjelpere (Braarud & Nordanger, 2014; Nordanger & Braarud, 2017; Ogden, Minton, & Pain, 2006).

Modellen egner seg godt for psykoedukasjon, og vi har inntrykk av at den er i ferd med å bli allment kjent på poliklinikker og i barnevernet. Flere har påpekt at toleransevindu-modellen overlapper med begreper i Stephen Porges’ polyvagale teori (Ogden, Minton & Pain, 2006; Schore, 2012). I tillegg til å forankre modellen fysiologisk har Porges’ teori, slik vi ser det, et stort potensial når det gjelder å utvide forståelsen av de mange og ofte forvirrende reaksjonene og symptomene som utviklingstraumatiserte barn utviser.

I denne artikkelen vil vi først presentere toleransevindu-modellen og den polyvagale teorien, og vise hvordan Porges’ teori kan belyses ved hjelp av toleransevindu-modellen. Deretter skal vi gi noen kliniske eksempler på hvordan den polyvagale teorien kan hjelpe behandlere og omsorgspersoner til å forstå hvorfor utviklingstraumatiserte barn reagerer som de gjør i ulike situasjoner.

Les mer: Betydningen av å være trygg (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Unge med psykiske plager drikker oftere og mer (ROP)

Tenåringer som drikker alkohol
Undersøkelsen fant sterkere sammenheng mellom angstproblemer og alkohol blant jenter enn blant gutter.  Ill.foto: Colourbox.

En ny, norsk undersøkelse viser at elever på videregående skole med depresjon og angst har større alkoholforbruk enn jevnaldrende uten slike plager. Jenter med angstproblematikk er særlig utsatt.

Av Sissel Drag

Studien Anxiety and depression symptoms and alcohol use among adolescents – a cross sectional study of Norwegian secondary school students er basert på data innhentet med Ungdata, et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Forfatterne fant at en økning i depressive symptomer var assosiert med tidligere alkoholdebut og hyppigere alkoholinntak og beruselse, også blant de elevene som hadde milde til moderate symptomer på depresjon.

De fant også en sammenheng mellom en økning i symptomer på angst og alkohol hos jenter midt i tenårene. Assosiasjonen mellom angst- og depresjonssymptomer og alkoholbruk var større for jentene enn for guttene.

Les mer: Unge med psykiske plager drikker oftere og mer (ROP)

Lesevansker (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

skolebarn som leser lekser
Kunnskapen om hvem som vil få lese- og skriveproblemer, forplikter. Ill.foto: Colourbox.

Vi kan med rimelig sikkerhet predikere hvem som er i risiko for å utvikle lese- og skrivevansker før og ved skolestart.

Av Jan Erik Klinkenberg

Det finnes også evidensbaserte, virksomme tiltak som er både tids- og kostnadseffektive. Skoler og fagfolk må ta dette på alvor.

Formålet med denne artikkelen er å gi en kortfattet oppsummering av nyere forskning om lese- og skrivevansker. Internasjonalt domineres dette forskningsfeltet av psykologer, og resultatene publiseres i psykologiske tidsskrifter. Med noen få unntak er norske psykologer fraværende i disse tidsskriftene.

Psykologforeningen arrangerer ikke spesialistkurs, og Psykologtidsskriftet omtaler ikke forskning på området. Fraværet er uheldig fordi denne forskningen har økt vår kunnskap om kommunikasjon, språk, kognisjon, læring, hukommelse, nevropsykologi og informasjonsprosessering i et informasjonssamfunn. Psykologer bør også kjenne denne forskningen fordi lese- og skrivevansker ofte er komorbid (sameksisterer) med mange av de andre vanskene som psykologer befatter seg med. Det gjelder spesifikke språkvansker, matematikkvansker, og andre nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, motoriske koordinasjonsforstyrrelser og autisme spektrumforstyrrelser. Også disruptive atferdsforstyrrelser, depresjon og angstforstyrrelser er overrepresentert hos mennesker med lesevansker (Ricketts, 2011).

Lese- og skrivevansker svekker tilpasningsevnen og kan medvirke til skolevansker, skolevegring, mistrivsel, drop-out, begrensninger i selvrealisering, innskrenkede karrierevalg og mangelfull omstillingsevne i arbeidslivet (DSM-5, 2013; Snowling, 2013). Jeg mener derfor at lese- og skrivefeltet har behov for bistand fra informerte norske psykologer. Psykologer bør kunne forstå og evaluere virkningen av lese- og skrivevansker på klienters tilpasning. De bør også kunne bistå ved kartlegging av de kognitive og lingvistiske vanskene som ligger til grunn for lesevanskene. Videre bør de kunne tolke profiler på lese- og stavetester. Endelig bør de kunne evaluere om andre faggruppers forslag til tiltak er evidensbaserte og psykologisk hensiktsmessige.

Les mer: Lesevansker (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Økt risiko for deprimert adferd hos barnet (Dagens Medisin)

gravid kvinne som tar tabletter
Antidepressiver sent i svangerskapet kan påvirke barnet, mener forskere. Ill.foto: Colourbox

Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet.

En ny studie ser på om mors bruk av antidepressiva av typen SSRI i svangerskapet påvirker barnets atferdsmessige, sosiale og følelsesmessige utvikling. Studien er publisert i Child and Adolescent Psychiatry. Forskerne finner at bruk av SSRI i svangerskapet i de aller fleste tilfeller er helt trygt, og ikke medfører noen økt risiko for adferdsproblemer eller følelsesmessige og sosiale problemer når barnet er fem år.

Engstelige femåringer

Men de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år.

– Vi ser ikke denne økte risikoen når mor bruker SSRI tidligere i graviditeten. Hos de som bruker SSRI etter uke 29 er det imidlertid en økt risiko- 8 av 100 barn som ble eksponert for SSRI sent i graviditeten har økt grad av engstelig eller deprimert atferd når de er fem år gamle, sier førsteforfatter Angela Lupattelli, PhD ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Les mer: Økt risiko for deprimert adferd hos barnet (Dagens Medisin)

Færre psykiske problem blant idrettsungdomar (FHI)

uklart bilde av fotballspillere
Det er uklart om lagidrett fører til god psykisk helse eller om god psykisk helse fører til deltaking i lagidrett. Ill.foto: Colourbox.

Idrettsungdomar har færre psykiske problem enn andre ungdomar. Dei som konkurrerer i lagidrett har færrast, viser ny studie.

Ei forskargruppe frå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Folkehelseinstituttet har studert samanhengen mellom den psykiske helsa til ungdom og deltaking i idrett. Studien er basert på ei spørreundersøking av 20 000 ungdomar i alderen 13 til 22 år. Gruppa sin konklusjon er at ungdomane som dreiv med konkurranseidrett (43 prosent av dei undersøkte) rapporterte om færre psykiske problem enn ungdom som dreiv med idrett utan konkurransar, eller ungdom som ikkje dreiv med idrett. Analysane til forskarane viste at nær 15 prosent av ungdomane som dreiv med konkurranseidrett hadde symptom på psykiske problem. Blant ungdom som dreiv med idrett, men som ikkje konkurrerte, hadde nær 19 prosent slike symptom. Blant ungdom som ikkje dreiv med idrett, var andelen 27 prosent.

– Tidlegare forsking har vist at fysisk aktivitet er bra for den psykiske helsa til ungdom. Også i studien vår fann vi ein samanheng mellom fysisk aktivitet og den psykiske helsa til norske ungdomar. Likevel kan vi ikkje konkludere med at det er den fysiske aktiviteten som har ført til betre psykiske helse, seier forskar Jocelyne Clench-Aas ved Folkehelseinstituttet. Ho fortel at det til dømes kan tenkjast at det i staden er god psykisk helse som gjer det meir sannsynleg at ein deltek i sportsaktivitetar. Dersom det er slik, kan det hende at ungdom med psykiske problem ikkje har motet, styrken eller evna til å verte med i konkurranseidrett. Difor meiner Aas det trengst ytterlegare forsking før ein heilt sikkert veit om det å delta i idrettsaktivitetar fører til betre psykisk helse.

Les meir: Færre psykiske problem blant idrettsungdomar (FHI)

Musikkterapi og traumebevisst omsorg i barnevernet (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

ungdommer som spiller bongotrommer
Deltakelse i musikkterapi kan gi trivsel og opplevelse av tilhørighet. Ill.foto: Colourbox.

Miljøterapeuter, fosterforeldre og saksbehandlere forteller at musikkterapi virker som en form for traumebevisst omsorg og sikrer deltakelsesfremmende praksis i barnevernets arbeid.

Av Viggo Krüger, Dag Ø. Nordanger og Brynjulf Stige

Mange barn og unge under barnevernets omsorgstiltak sliter med psykisk helseutfordringer. Kayed og kolleger (2014) fant at hele 70 prosent av ungdommer i barnevernsinstitusjoner oppfylte kriteriene for en psykisk lidelse, mens Lehmann og kolleger (2013) fant at det samme gjaldt for over 50 prosent av fosterbarn i alderen 0–12 år. Traumebelastningen i disse gruppene er høy. Rundt 70 prosent av ungdommene i institusjoner hadde opplevd relasjonelle traumer i sin oppvekst, og det samme gjaldt for over 50 prosent av fosterbarna (Kayed et al., 2014; Lehmann et al., 2013).

I Norge er musikkterapi tatt i bruk av barnevernsinstitusjoner og i fosterhjemstjenesten i noen av landets kommuner (Krüger & Strandbu, 2015). Tilbudene har hatt som utgangspunkt at barn og unge under omsorg av barnevernet har rettigheter forankret i Barnekonvensjonen, der musikkterapitilbudene i særlig grad har hatt barns rett til deltakelse i fokus. Det vil si barns rett til å bli sett, hørt og forstått i spørsmål om fritid, skole og beslutningsprosesser. Funn fra studier som har sett på disse tilbudene, indikerer at deltakelse i musikkterapi kan skape trivsel og følelsesmessig påkobling, strukturer for læring og deltakelse, opplevelse av tilhørighet i et fellesskap samt mulighet til å si fra og bli hørt som gruppe (Krüger, 2012; Krüger & Stige, 2014; Krüger et al., 2014).

Les mer: Musikkterapi og traumebevisst omsorg i barnevernet (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: