Søk

PsykNytt – siste nytt for psykisk helse-feltet

Kategori

Depresjon og mani

Psykisk helse og førerkort

eldre par som kjører bil
Trafikksikkerhetsrisiko er et overordnet prinsipp for om man får lov til å kjøre bil. Ill.foto: Colourbox.

Førerkortveilederen har en egen seksjon om psykiske lidelser. Der er det ett krav som er overordnet.

Helsekrav er ikke oppfylt ved psykisk lidelse eller svekkelse dersom liten sykdomsinnsikt, avvikende atferd, svikt i impulskontroll eller sviktende vurderings- og tilpasningsevne medfører trafikksikkerhetsrisiko.

Dette hovedkravet må være oppfylt for at man skal kunne få rett til å kjøre bil ved psykiske lidelser og svekkelser. I tillegg kommer egne helsekrav for noen spesifikke tilstander. Dette gjelder for eksempel psykoser, schizofreni, maniske episoder, personlighetsforstyrrelser, hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD), autismespekterlidelser, utviklingsforstyrrelser og personer som er dømt til tvunget psykisk helsevern.

Det må utvises spesiell vaktsomhet hvis sjåføren blir vurdert som suicidal.

Dersom den utløsende faktoren for psykoser har vært alkohol, legemidler eller andre rusmidler, må det dokumenteres ved prøver at vedkommende er avholdende fra den utløsende årsak i observasjonsperioden.

Når det gjelder bilkjøring og demens, har Nasjonalforeningen for folkehelsen en grei oversikt.

Les mer: Førerkortveilederen (Helsedirektoratet)

Relevante søkeord: psykiske lidelser, sertifikat, førerkort, bilkjøring, psykisk helse, demens, legemidler, medisiner

Cannabisbruk forverrer bipolar lidelse (ROP)

mann som røyker marihuana
Deltakerne som fortsatte med cannabis etter første behandling, hadde flere symptomer og generelt dårligere fungering etter ett år. Ill.foto: Colourbox.

En ny, norsk studie viser at cannabisbruk er forbundet med tidligere sykdomsdebut og dårligere fungering hos pasienter som nylig har fått diagnosen bipolar lidelse.

Av Sissel Drag

I studien “Cannabis use in the early phase of bipolar disorder. A naturalistic longitudinal study of a first treatment sample” har psykolog Levi Røstad Kvitland og forskergruppa hans undersøkt betydningen av cannabisbruk hos personer som nylig har fått diagnosen bipolar lidelse.

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Psychiatry Research, og inngår i Røstad Kvitlands doktorgradsavhandling. Han disputerte like før jul 2017.

Lang ventetid uten betydning

62 personer i alderen 17-65 år deltok i studien. Alle deltakerne var pasienter som kom inn til første behandling for bipolar lidelse. Rekrutteringen til undersøkelsen pågikk fra 2003 til 2013. Deltakerne fikk oppfølging etter ett år. Forskerne fant at over halvparten av deltakerne hadde prøvd cannabis før de kom til sin første behandling for bipolar lidelse.

De av deltakerne som hadde måttet vente lenge fra de hadde sin første maniske episode til de fikk behandling, hadde ikke tegn på et mer alvorlig sykdomsforløp. Denne gruppa hadde imidlertid større sannsynlighet for å bruke cannabis.

Cannabis gir flere symptomer

Deltakerne som hadde brukt cannabis i tiden rett før de kom til første behandling, var yngre og hadde oftere gjort selvmordsforsøk, sammenlignet med de som ikke hadde brukt cannabis i tiden rett før de fikk sin første behandling. Deltakerne som fortsatte med cannabis etter første behandling, hadde flere symptomer og generelt dårligere fungering etter ett år, sammenlignet med de som hadde sluttet å bruke cannabis.

Les mer: Cannabisbruk forverrer bipolar lidelse (ROP)

Musikk kan lindre depresjon (Dagens Medisin)

musikkelever
Musikkterapi kombinert med standard behandling var mer effektivt enn standard behandling alene. Ill.foto: Colourbox.

Musikkterapi i kombinasjon med standard behandling for depresjon gir en klinisk relevant forskjell i effekt, mener forskerne bak en ny Cochrane-rapport.

Av Lisbeth Nilsen

Forsker Christian Gold ved, Griegakademiets senter for musikkterapiforsking, Uni Research Helse er sisteforfatter av en oppdatert Cochrane-oversikt på musikkterapi som behandling ved depresjon. Konklusjonen er at musikkterapi kan lette symptomer på depresjon og angst og bidra til at deprimerte fungerer bedre i hverdagen. Det skriver Uni Research Helse.

Klinisk relevant

Studiene har sammenlignet effekten av musikkterapi med vanlig behandling, som kan være en kombinasjon av for eksempel terapi og medisiner, samt med kun psykologisk behandling og kun medisiner. Mens det var signifikant bedre effekt av musikkterapi i kombinasjon med standard behandling, var det ingen forskjell på musikkterapi sammenlignet med kun psykologisk behandling eller bare legemiddelbehandling.

For legerapportert depresjon tilsvarte forskjellen i effekt 9,8 poeng på Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D). Også for selvrapportert depresjon var det en klar forskjell, målt som 8,5 poeng på Beck Depression Inventory (BDI). Forskerne mener forskjellene er klinisk relevante.

Les mer: Musikk kan lindre depresjon (Dagens Medisin)

Økt risiko for deprimert adferd hos barnet (Dagens Medisin)

gravid kvinne som tar tabletter
Antidepressiver sent i svangerskapet kan påvirke barnet, mener forskere. Ill.foto: Colourbox

Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet.

En ny studie ser på om mors bruk av antidepressiva av typen SSRI i svangerskapet påvirker barnets atferdsmessige, sosiale og følelsesmessige utvikling. Studien er publisert i Child and Adolescent Psychiatry. Forskerne finner at bruk av SSRI i svangerskapet i de aller fleste tilfeller er helt trygt, og ikke medfører noen økt risiko for adferdsproblemer eller følelsesmessige og sosiale problemer når barnet er fem år.

Engstelige femåringer

Men de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år.

– Vi ser ikke denne økte risikoen når mor bruker SSRI tidligere i graviditeten. Hos de som bruker SSRI etter uke 29 er det imidlertid en økt risiko- 8 av 100 barn som ble eksponert for SSRI sent i graviditeten har økt grad av engstelig eller deprimert atferd når de er fem år gamle, sier førsteforfatter Angela Lupattelli, PhD ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Les mer: Økt risiko for deprimert adferd hos barnet (Dagens Medisin)

Her finner du retningslinjer og oppslagsverk om depresjon og mani

Depresjon rammer mange. Foto: Yuri_ArcursYuri_Arcurs, iStockphoto
Depresjon kan være en alvorlig sykdom. Ill.foto: Yuri_Arcurs, iStockphoto

Helsebiblioteket har kjøpt inn noen av verdens beste medisinske oppslagsverk og samlet norske og engelskspråklige retningslinjer for depresjon og bipolar lidelse.

Helsebiblioteket prioriterer å gi enkel tilgang til sentrale retningslinjer innenfor psykisk helse. Her er retningslinjer for depresjon og bipolar lidelse:

For voksne:

 

For barn:

Fram til nylig har retningslinjer gjerne vært publisert som store pdf-filer der det har vært vanskelig å finne den nødvendige informasjonen. Helsebiblioteket arbeider sammen med Helsedirektoratet for at retningslinjene skal bli bedre egnet for publisering på nett.

Oppslagsverk

Helsebiblioteket abonnerer på noen av verdens beste oppslagsverk, og flere av disse har konsis og klinisk relevant informasjon om stemningslidelser.

BMJ Best Practice er først og fremst beregnet på allmennleger. Dette oppslagsverket er spesielt godt på differensialdiagnostikk og til å skille mellom forskjellige pasientgrupper. Best Practice har oversiktskapitler om generelle problemstilling og symptomer, for eksempel Overview of depression gir en oversikt over lidelser som dystymi, fødselsdepresjon, PMS, vinterdepresjon, bipolar lidelse, depresjon hos barn og så videre.

UpToDate er et omfattende oppslagsverk som er svært populært blant sykehusleger. Her kan du enkelt søke etter sykdommer, men du kan også gå via innholdsfortegnelsen for å finne depresjon (Contents->Psychiatry->Depressive disorders) eller bipolar lidelse (Contents->Psychiatry->Bipolar disorders).

Helsebiblioteket abonnerer også på Legevakthåndboken som har et eget kapittel om depresjon. Legevakthåndboken er også gratis tilgjengelig som app for iPhone og Android-telefoner.

Alle Helsebibliotekets oppslagsverk er åpent tilgjengelige for alle i Norge (med norsk IP-adresse). Du trenger altså ikke å logge inn eller registrere deg for å få tilgang til disse.

Aktuelle lenker:

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto. Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som stod i PsykNytt 08.05.2017.

Stadig flere tenåringsjenter får hjelp for psykiske lidelser (FHI)

deprimert ung jente hos legen
Vi vet ikke hvorfor stadig flere tenåringsjenter ber om hjelp. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Andelen jenter mellom 15 og 20 år som får diagnostisert en psykisk lidelse har økt med rundt 40 prosent på fem år. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

– De vanligste psykiske lidelsene hos jenter i denne aldersgruppen er depresjon, angst, tilpasningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser, sier forsker ved Folkehelseinstituttet Pål Surén.  Han er en av forfatterne bak rapporten «Psykisk helse i Norge», som Folkehelseinstituttet har skrevet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Forskjeller mellom kjønn

I dag er syv prosent av jenter mellom 15 og 17 år og ni prosent mellom 18 og 20 år diagnostisert med en psykisk lidelse. De siste årene har det også vært en dobling i andelen som får forskrevet resept på antidepressiva i aldersgruppen, fra cirka én prosent til to prosent. – Vi ser ikke det samme mønsteret blant jevnaldrende gutter, sier Surén. Han påpeker at gutter med en psykisk lidelse oftere blir diagnostisert før pubertetsalder. Da er det andre diagnoser som dominerer:   – Gutter har høyest risiko for utviklingsforstyrrelser som debuterer tidlig i livet, som for eksempel ADHD, autisme og Tourettes syndrom. De har også høyere risiko for atferdsforstyrrelser. Fra puberteten av endrer dette bildet seg. Da er det en høyere andel jenter som får diagnoser, forklarer Surén.

Ukjent årsak

Forskerne kjenner dessverre ikke årsaken til hvorfor stadig flere tenåringsjenter ber om hjelp.

– Det er ikke sikkert at omfanget av psykiske lidelser har økt, selv om flere tar kontakt med helsetjenesten, sier Surén. Han utdyper: – Vi har data om hvor mange som oppsøker hjelp og får en diagnose, men vi mangler gode tall på hvor utbredt psykiske lidelser er i befolkningen. Vi vet derfor ikke om det er flere eller færre enn tidligere som har slike lidelser. For å kunne si sikkert om tallene er et uttrykk for en reell økning, er det behov for å gjøre større kartlegginger av befolkningens psykiske helse.

– Da kan vi svare bedre på hvorfor økningen bare skjer blant jenter, sier Surén.

Les mer: Stadig flere tenåringsjenter får hjelp for psykiske lidelser (FHI)

Ny svensk retningslinje for angst og depresjon

Ung deprimert mann trøstes av eldre kvinne.
Retningslinjen har fokus på prioritering av tiltak. Ill.foto: Colourbox.

Socialstyrelsen i Sverige ga i desember i fjor ut en ny retningslinje for behandling av depresjon og angst. Retningslinjen fokuserer på de anbefalingene som anses som er viktige fra et styrings- og ledelsesperspektiv. 

Retningslinjen skal være en støtte dem som bestemmer hvordan ressurser skal fordeles. Den skal stimulere bruken av forskningsresultater og effektive behandlingsmetoder. Retningslinjen skal også være grunnlag for åpne og systematiske prioriteringer.

For å sikre at retningslinjen blir fulgt og for å følge utviklingen i psykisk helsevern, har Socialstyrelsen satt opp måltall som tjenesten skal forsøke å oppnå. Med dette ønsker man å gjøre det tydeligere om man har oppnådd det man ønsker. For eksempel skal man ved depresjon hos ungdom for minst 80 prosent av pasientene ha utført en strukturert bedømmelse av avhengighetsproblematikk. For minst 90 prosent av ungdommene skal man ha utført en strukturert bedømmelse av selvmordsrisiko.

Aktuell lenke:

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Målnivåer

Aktuelle søkeord: angst, depresjon, retningslinjer, retningslinje, prioritering

 

 

Bokanmeldelse: Om sorg og støtte (Tidsskrift for Den norske legeforening)

bokforside
Vi velger ulike måter å komme oss videre på.

Sorg er noe vi alle møter før eller senere. At sorgopplevelser kan ha inspirert kunstnere til å skape verdifulle bidrag i ord, toner eller bilder, kan oppleves som et paradoks for den som sliter med å få komme videre i livet i en sorgprosess.

Anmeldt av John Arne Søreide

Hendelser i moderne tid har gjort sorgen mer kollektiv på mange måter. Likevel, når vi fylles med sorg, er det først og fremst personlig smerte og fortvilelse.

Denne boken er skrevet av to erfarne psykologer som har arbeidet med sorg og mestring av sorg gjennom mange tiår. Basert på egne erfaringer formidler de mye nyttig informasjon både til etterlatte og til hjelpere. Vi sørger på ulike måter, og behovet for kontakt, støtte, samtale eller hjelp er forskjellig fra person til person. Ikke alle trenger lange sorgprosesser. Vi velger ulike måter å komme oss videre i livet på. Faktakunnskap om sorg og sorgprosesser er viktig og nyttig livsbagasje.

Les hele anmeldelsen her: Om sorg og støtte (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Atle Dyregrov, Kari Dyregrov. Mestring av sorg : Håndbok for etterlatte og hjelpere. 184 s. Bergen: Vigmostad og Bjørke, 2017. Pris NOK 299. ISBN 978-82-419-1418-8

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: