Søk

PsykNytt – siste nytt for psykisk helse-feltet

Kategori

Diagnostikk og utredning

Debatt: – Pasienten er ingen pakke (Dagens Medisin)

Mennesker er ikke pakker. Ill.foto: jsmith, iStockphoto
Mennesker er ikke pakker. Ill.foto: jsmith, iStockphoto

Det kan ikke sies ofte nok: En psykiatrisk pasient må behandles som et menneske, ikke som en pakke eller en diagnose.

Skrevet av: Dag Coucheron, psykiater

ETTER HVERT foreligger det tallrike kliniske observasjoner og mengdevis av kritiske artikler vedrørende psykiatrisk diagnostikk og terapi. Overbevisende argumentasjon synes å vise at den såkalte evidensbaserte kunnskapen ikke holder mål. Mange av oss innser nå at både undersøkelser og naturvitenskapelige funn og resonnementer er heftet med så mange feil, usikkerheter og endog bløff, at vi ikke kan stole på de data som er fremkommet.

HOLDBARHETEN? Hvordan kan det da forklares at psykiatrien holder fast ved sine feilslutninger? Hvorfor står så få av de såkalte autoriteter frem og forteller allmenheten at vi ikke har hatt holdbare data eller undersøkelser, men har bygget teorier som ikke tåler kritisk naturvitenskapelig granskning? Det er fristende å stille følgende spørsmål: Er psykiatriens verktøykasse faktisk tom dersom vi slutter å stole på både psykiatriske diagnoser og pilleterapien?

Les hele debattinnlegget her: Pasienten er ingen pakke (Dagens Medisin)

Bokanmeldelse: Bedre prognose for ungdom med psykose (ROP.no)

Prognosen for ungdom med psykoselidelser er bedre enn man trodde før.
Prognosen for ungdom med psykoselidelser er bedre enn man trodde før.

Hvis lidelsen oppdages og behandles tidlig, er prognosen for ungdom med psykoselidelser bedre enn tidligere antatt, skriver psykologspesialist Kjersti Karlsen i den nye boka Alvorlige psykiske lidelser hos barn og ungdom.

Anmeldt av Frøy Lode Wiig

– Jeg har skrevet denne boka blant annet fordi jeg fra klinisk erfaring vet at behandling nytter. Selv når ting ser håpløst ut, kan vi få til mye, sier Kjersti Karlsen, psykologspesialist med klinisk fordypning i barne- og ungdomspsykologi.

Karlsens nye bok Alvorlige psykiske lidelser hos barn og ungdom – psykoser og psykoselignende tilstander ble lansert med fagseminar hos Gyldendal Norsk Forlag i midten av juni. I 12 år har forfatteren arbeidet med psykoser hos unge, både ved sengepost og ved TIPS Sør-Øst – Kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose.

Les hele saken her: Bedre prognose for ungdom med psykose (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Kartlegging av funksjon ved kronisk utmattelsessyndrom (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Dårleg søvn aukar risikoen for å falle ut av arbeidslivet. Ill.foto: nyul, iStockphoto
Det mangler kunnskap om ME og tilbakeføring til arbeid. Ill.foto: nyul, iStockphoto

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati fører til arbeidsmessig og sosialt funksjonstap. Instrumenter som registrerer pasientens opplevde funksjon og helse og som måler endringene over tid, er en viktig tilnærming i diagnostikk og oppfølging av disse pasientene.

Av H Nyland, H Næss og M Nyland

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) er en alvorlig, kompleks multisystemsykdom som ofte starter i de aktive årene for utdanning og jobb (alder 20-40 år). Tilstanden kan være invalidiserende, og 35-69  % av pasientene er ute av arbeidsliv eller studier. Tidsperspektivet for fravær fra studier og arbeid er i liten grad undersøkt. I tillegg påvirker tilstanden den sosiale funksjonen. Disse pasientene trenger oppfølging over lang tid.

Arbeidsmiljøloven legger til grunn for oppfølging av sykmeldte at det utarbeides en plan for tilbakeføring til arbeid. Planen skal ta hensyn til helse- og funksjonsproblemer og graden av disse hos den enkelte pasient. Vi mener at kunnskapen om arbeidsrelatert funksjonshemning og hvilke tiltak som er effektive for å få pasienter med kronisk utmattelsessyndrom tilbake til jobb, er mangelfull. En oversiktsartikkel fra 2004 viser at i bare 37 av 3 840 engelskspråklige artikler publisert 1988-2001 tar man for seg arbeidsstatus og mål for fysisk og kognitiv funksjonssvikt knyttet til uførhet hos pasienter med kronisk utmattelsessyndrom.

Les hele artikkelen her: Kartlegging av funksjon ved kronisk utmattelsessyndrom – Tidsskrift for Den norske legeforening

– ADHD – eller noe annet? (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

to sinte gutter
Det er mye vi ikke vet om ADHD. Ill.foto: dzigns, iStockphoto.

I denne studien finner vi at unge med ADHD-symptomer mer enn dobbelt så ofte har opplevd belastende livshendelser som unge uten slike symptomer.

Av Bjørn Reigstad og Siv Kvernmo

Klinikere bør kartlegge traumatiske opplevelser før de setter en ADHD-diagnose Med bakgrunn i Christopher-saken stilte forhenværende barneminister Inga Marte Thorkildsen spørsmål om hvorvidt BUP kan forveksle ADHD med symptomer på omsorgssvikt, vold eller overgrep? (Aftenposten 7. juni 2013).

I denne studien har vi undersøkt sammenhengen mellom ADHD-symptomer og belastende livshendelser blant 10. klassinger i Nord-Norge og hvilke forhold i ungdommenes liv som påvirker denne sammenhengen. Ut fra likhet i symptomatologi mellom ADHD og PTSD vil innhenting av informasjon om mulige traumatiske livshendelser være en viktig forutsetning for så vel god diagnostikk som god behandling.

Les hele studien her: ADHD – eller noe annet? (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

Differensialdiagnostiske vurderinger ved schizofreni og komplekse dissosiative lidelser (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

Ill.foto: 1001nights, iStockphoto
Det kan ta mange år med behandling før dissosiativ fungering blir gjenkjent. Ill.foto: 1001nights, iStockphoto

Dissosiative symptomer kan forveksles med symptomer på schizofreni og føre til at pasienten ikke får tilpasset behandling. Denne artikkelen gir klinikere en beskrivelse av viktige likheter og forskjeller mellom tilstandene. 

Akiah Ottesen Berg,  Harald Bækkelund

Det er mye symptomatisk overlapp mellom schizofreni og komplekse dissosiative lidelser (KDL), det vil si dissosiativ identitetslidelse (DID) og uspesifisert dissosiativ lidelse (Dell, 2009). Identitetsforstyrrelser, depersonalisering og hallusinose er alvorlige symptomer som overlapper mellom lidelsene, men på hvilken måte symptomene framtrer ved de ulike diagnostiske tilstandene kommer ikke tydelig fram verken i DSM-IV eller ICD-10 (APA, 1994;WHO, 1992). I DSM-5, under diagnosen dissosiativ identitetslidelse, er det beskrevet noen viktige differensialdiagnostiske faktorer opp mot schizofreni og psykose, men det samme er ikke beskrevet under psykoselidelsene (APA, 2013).

Feildiagnostisering av dissosiative lidelser har vært vanlig blant annet på grunn av nevnte symptomoverlapp og mangel på strukturerte diagnostiske verktøy før 1986 (Bernstein & Putnam, 1986). Selv om flere alvorlige dissosiative tilstander er beskrevet som diagnoser både i DSM-5 og ICD-10, viser en rekke studier at det kan ta mange år med behandling før dissosiativ fungering blir gjenkjent, og korrekt diagnose stilles (Boon & Draijer, 1993; Steinberg & Siegal, 2008). Traumatiske hendelser i barndommen er vanlig ved både psykose og kompleks dissosiativ lidelse, og har dermed ikke i seg selv viktig differensialdiagnostisk verdi.

Les hele artikkelen her: Differensialdiagnostiske vurderinger ved schizofreni og komplekse dissosiative lidelser (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

Bokanmeldelse: Grundig og god fortolkning av medikalisering (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Boken beskriver og analyserer sykeliggjøring som fenomen.
Boken beskriver og analyserer sykeliggjøring som fenomen.

Svend Brinkmann er redaktør for denne antologien av tekster hvor man analyserer medikalisering og sykeliggjøring i moderne samfunn. Målgruppen er primært aktører innen akademisk psykologi og samfunnsvitenskap, men også terapeuter innen medisin og psykologi.

Anmeldt av E Meland 

Her er mange tekster som vil glede spesielt terapeuter med interesse for refleksjon om de individuelle og samfunnsmessige komplikasjonene av diagnostisk og terapeutisk innsats. Boken kan også leses av den opplyste allmennhet, selv om noen bidrag inneholder fagtermer som ikke er selvforklarende.

Brinkmann skriver selv det første og siste kapitlet. På den måten rammer han stoffet inn ved å gi et historisk bakteppe og avslutningsvis å tegne et kart over dagens dilemmaer og utfordringer. Den første delen inneholder seks perspektiver på sykeliggjøringen som fenomen.

Her finner vi filosofiske analyser, sosiologiske analyser, det idéhistoriske perspektivet og ikke minst en interessant analyse av terapeutisk forståelse i valget mellom et essensialistisk (sykdom forstått som objekt) og et dialogisk eller kontekstuelt (sykdom forstått som invitasjon og interaksjon) sykdomssyn.

Kilde: Grundig og god fortolkning av medikalisering (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Svend Brinkmann, red. Det diagnostiserte livet Økende sykeliggjøring i samfunnet. 292 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2015. Pris NOK 439 ISBN 978-82-321-0432-1

Alle psykologer får henvisningsrett (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

Det har blitt flere kommuneansatte psykologer. Ill. foto: ClarkandCompany, iStockphoto
Alle psykologer kan nå henvise til spesialisthelsetjenesten. Ill. foto: ClarkandCompany, iStockphoto

Regjeringen vil la psykologer henvise sine pasienter til spesialist uten å gå via fastlegen. – En lettelse for både fagfolk og pasienter, mener Psykologforeningen. 

Tekst Nina Strand

Fredag 13. februar la regjeringen frem et forslag om at psykologer skal kunne henvise pasienter til utredning og behandling hos avtalespesialist, til rusbehandling og til psykisk helsevern. «De som trenger spesialistbehandling, vil nå slippe å gå til fastlegen for å få henvisning. Det blir enklere for pasienten og mindre byråkratisk for helsetjenesten,» sa helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Forslaget vil få støtte av Venstre og KrF, og med dette har Psykologforeningen fått gjennomslag for en endring de har kjempet for i 15 år. Så trygg er Psykologforeningens president, Tor Levin Hofgaard, på seier at han sørget for bløtkake i foreningens kantine samme fredag som forslaget ble lagt frem. Det til tross for at lignende lovendringer to ganger tidligere har blitt torpedert like ved målstreken. Så tidlig som i 2001 skrev daværende president i Psykologforeningen, An-Magritt Aanonsen, et brev til helseminister Tore Tønne (Ap) om hvordan dagens ordning førte til at både tid og penger gikk tapt, både for pasient og helsetjeneste. Frustrerende og unødvendig, mente hun. Helseminister Tore Tønne (AP) var enig, men rakk ikke å få forslaget i havn før det ble regjeringsskifte samme høst. Med Dagfinn Høybråten (KrF) som helseminister ble saken lagt vekk.

Den rødgrønne regjeringen ved Bjarne Håkon Hanssen og Anne Grete Strøm-Erichsen tok opp tråden, og ville gi psykologer henvisningsrett. Men forslaget som kom fra Jonas Gahr Støre i 2013, gjaldt bare psykologer i offentlig psykisk helsevern og avtalespesialister. Psykologforeningen, nå med Hofgaard som president, protesterte.

– Mange psykologer har i lang tid skrevet grunnlag for fastlegens henvisninger Tor Levin Hofgaard. – Det rødgrønne forslaget ville for jo for eksempel betydd at psykologer i PPT fortsatt ikke skulle kunne henvise barn til BUP for utredning av ADHD, påpeker han.

Les hele artikkelen her:  – Alle psykologer får henvisningsrett (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

Bokanmeldelse: Optimistisk amerikansk psykiatrihistorie (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Freud er både helt og skurk i denne boken om psykiatriens historie.
Freud er både helt og skurk i denne boken om psykiatriens historie.

Forfatteren er professor i psykiatri og leder for psykiatriavdelingen ved Colombia-universitetet i New York. Hensikten med denne utgivelsen er å vise at psykiatrien nå er blitt vitenskapelig og kan tilby effektiv behandling for de fleste alvorlige psykiske lidelser, takket være fremskritt innen den biologiske psykiatrien.

Anmeldt av E Kringlen

De tre hovedkapitlene dreier seg om diagnostikk, behandling og fremtidens psykiatri. Psykiatriens historie er behandlet som en amerikansk historie der forfatteren i mindre grad konsentrerer seg om europeisk psykiatri.

Sigmund Freud (1856 – 1939) utropes til psykiatriens største helt, men samtidig som den mest katastrofale kjeltring. Wilhelm Reich (1897 – 1957) omtales på flere sider og beskrives som en stor svindler med sitt orgonskap, selv om han spilte en ubetydelig rolle i amerikansk psykiatri etter at han forlot Norge i 1939. Reichs vitenskapelige bidrag før han ble syk er ikke nevnt.

Les mer: Optimistisk amerikansk psykiatrihistorie (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Jeffrey A. Lieberman Shrinks The untold story of psychiatry. 342 s, ill. New York, NY: Little, Brown and Company, 2015. Pris USD 28 ISBN 978-0-316-27886-7

Blogg på WordPress.com. | The Baskerville Theme.

Up ↑

%d bloggers like this: