Søk

PsykNytt – siste nytt for psykisk helse-feltet

Kategori

Diagnostikk og utredning

Det er på tide å tenke nytt om personlighetsforstyrrelser! (OUS)

Ill.foto: ImagineGolf, iStockphoto
Diagnostikk av personlighetsforstyrrelser bør bli mer gradert. Ill.foto: ImagineGolf, iStockphoto

I The Lancet ble det nylig (21 februar, 2015, s. 717-735) publisert nylig tre artikler om personlighetsforstyrrelser (PF) hvor det ble gitt en oppsummering av dagens status for disse psykiske lidelsene. 

av Øyvind Urnes, overlege og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri

Personlighetsforstyrrelser er sannsynligvis er de vanligste av alle psykiske lidelsene (10% av befolkningen) og har store helsemessige konsekvenser. Forekomsten i primærhelsetjenesten er ca. 25 % og ca. 50 % i psykiatriske poliklinikker. Forventet levetid for personer med PF reduseres med 19 år for kvinner og 18 år for menn!

Vi har lenge visst at diagnostikken av PF er svært utilfredsstillende med kategorier som ikke gir et godt bilde av kompleksiteten, virker stigmatiserende og plasserer folk i båser hvor individuelle forskjeller viskes ut.  Det har imidlertid vært vanskelig å oppnå enighet om hvordan et dimensjonalt diagnostisk system skal se ut. I den alternative modellen for PF i DSM-5 (2013) har man landet på en hybridmodell bestående av en gradering av alvorlighetsgrad med hensyn til selv- og interpersonlig funksjon, profil av patologiske personlighetstrekk og seks typer personlighetsforstyrrelser (borderline, unnvikende, antisosial, narsissistisk, tvangspreget og schizotyp).

I prosessen for å få til en ny klassifikasjon kom det til destruktive splittelser i fagmiljøet, og den endelige modellen ble så kontroversiell at den ikke ble offisielt vedtatt av APA.  Professor Peter Tyrer, som leder arbeidet med en ny ICD-11 modell for PF, som kommer i 2018, er hovedforfatter for den første av Lancet-artiklene som omhandler klassifikasjon, evaluering, forekomst og betydningen av PF.

Hovedpunktene i artikkelen kan oppsummeres slik:

  • PF oppdages sjelden i barnealder selv om maladaptive personlighetstrekk er til stede i ung alder og ofte skaper betydelige problemer
  • PF må vurderes etter alvorlighetsgrad (mild, moderat og alvorlig) i reduksjon av interpersonlig funksjon og muligens selv-funksjon (bl.a. identitetsforstyrrelse)
  • PF oppstår vanligvis i sen barnealder, men fluktuerer mye over tid og er ikke varige diagnoser, mens problematiske personlighetstrekk er mer varige og bidrar til nedsatt funksjon
  • PF kan oppstå i sen alder («late onset» etter 25 år)

Les mer: Det er på tide å tenke nytt om personlighetsforstyrrelser (Oslo universitetssykehus)

Du har gjennom Helsebiblioteket gratis tilgang til Lancet-artiklene (uten innlogging) som denne artikkelen bygger på.

Bokanmeldelse: Nyttig om tvangslidelser hos barn og unge (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Differensialdiagnostikk er viktig for tvangslidelser.
Differensialdiagnostikk er viktig for tvangslidelser.

Målgruppen er fagfolk, men forfatterne håper at legfolk også kan ha nytte av boken.

Anmeldt av M Hafting

Robert Valderhaug er psykologspesialist og forsker tilknyttet Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge. Tord Ivarsson er barne- og ungdomspsykiater og forsker tilknyttet Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst-Sør. Begge har klinisk erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien, og begge deltar i et større nordisk forskningsprosjekt om barn og tvangslidelser.

Forfatterne begrunner utgivelsen med at de bøkene om barn og unge og tvang som er utgitt på norsk de siste tiårene, har vært behandlingsmanualer. De er skeptiske til at manualer blir klinikernes eneste faglige støtte. I boken viser de tydelig hvorfor en slik utvikling er uheldig. Minst 75  % av barn og unge med tvang har komorbide tilstander, og tvangstilstander kan differensialdiagnostisk være vanskelig å skille fra bl.a. ulike angstlidelser, tics/Tourettes syndrom, høytfungerende autister og psykoser.

Les mer: Nyttig om tvangslidelser hos barn og unge (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Psykologiske og medisinske perspektiver på forståelse og behandling. 240 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 365 ISBN 978-82-05-45353-1

Her finner du tester for barn og unge

Mobbing får konsekvenser. Ill.foto: asiseeit, iStockphoto
Gode tester kan hjelpe barn med psykiske vansker. Ill.foto: asiseeit, iStockphoto

Helsebiblioteket har samlet alle fritt tilgjengelige, norskspråklige skåringsverktøy for området psykiske lidelser og barn. Du finner testene her: Skåringsverktøy for barn.

Utredning og behandling av barn og ungdom krever egne skåringsverktøy.

Noen tester som opprinnelig ble laget for voksne, finnes i egne versjoner for barn. Andre er spesielt utviklet fra grunnen av for å brukes med barn.

Du kan fritt bruke og skrive ut alle skåringsverktøyene vi har samlet. De nær 20 verktøyene omhandler temaer som spiseforstyrrelser, stemningslidelser, schizofreni, ADHD og “styrker og svakheter”. Vi har også skåringsverktøy for å vurdere behandlingen som ble gitt. Av de mest kjente verktøyene kan nevnes: 5-15, DAWBA, HONOSCA, Kiddie-SADS, SDQ og SNAP. Du finner dem under Barn og ungdom på Emnebibliotek for psykisk helse.

For tiden foregår det en vurdering av måleegenskapene ved psykologiske tester som er i bruk ved utredning av barn i Norge. Det er et omfattende prosjekt, og langt fra ferdig, men resultatene legges ut etter som de blir ferdige. I skrivende stund er 35 tester ferdig evaluert, mens ca. 30 er under evaluering.

Aktuelle lenker:

Skåringsverktøy for barn

Helsebibliotekets side om barn og unges psykiske helse

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som ble publisert i PsykNytt 13. desember 2011 og 7. oktober 2013.

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Her finner du retningslinjer og tidsskrifter om diagnostikk og utredning

Ill.foto: ClarkandCompany, iStockphoto
Retningslinjer kan være til stor hjelp i utredningsarbeidet. Ill.foto: ClarkandCompany, iStockphoto

Helsebiblioteket har samlet retningslinjer for både somatiske og psykiske lidelser. Hovedvekten i samlingen er lagt på norske retningslinjer, men for psykisk helse er det også lagt inn lenker til utenlandske retningslinjer.

I samlingen for psykisk helse finner du retningslinjer for psykiatrisk og psykologisk utredning.

Generelle retningslinjer for psykologisk og psykiatrisk diagnostikk og utredning finner du under menypunktet Diagnostikk og utredning. Der vil du blant annet også finne tidsskrifter om psykologisk utredning. Klikker du her på Retningslinjer, vil du se at mange av disse retningslinjene er på engelsk.

Du finner for eksempel:

Bruk av skåringsverktøy er utbredt blant psykiatere og psykologer. Det finnes en internasjonal retningslinje for bruk av skåringsverktøy, som også har norsk tekst: Internasjonale retningslinjer for bruk av tester.

Hvis du leter etter retningslinjer for diagnostikk av en bestemt lidelse eller for hvordan du skal utrede barn, bør du se på menypunktet under den spesifikke lidelsen eller under Barn og ungdom.

Tidsskrifter om diagnostikk og utredning

Tidsskrifter om psykiatrisk utredning og diagnostikk finner du ved å gå inn på Diagnostikk og utredning og deretter på Tidsskrifter. Helsebiblioteket abonnerer på blant annet:

Dersom du ikke befinner deg på jobben, må du logge inn på Helsebiblioteket for å lese disse tidsskriftene.

Aktuelle lenker:

Retningslinjer for diagnostikk og psykiatrisk utredning

Retningslinjer for psykisk helse

Retningslinjer for somatiske lidelser

Helsebibliotekets oppslagsverk har mye om psykisk helse

 Ill.foto: lisegagne, iStockphoto
I dag bruker helsepersonell mest oppslagsverk på nett, og Helsebiblioteket har noen av de beste. Ill.foto: lisegagne, iStockphoto

Helsebiblioteket abonnerer på flere gode oppslagsverk. Du kan søke i dem direkte i Helsebibliotekets søkemotor. Her presenterer vi kort noen av oppslagsverkene.

Legevakthåndboken er beregnet på legevaktleger, men er også populær blant andre grupper. Den er skrevet på norsk, og er tilgjengelig som mobil-app og på nett. Her finner du det viktigste for en akuttsituasjon presentert på en kortfattet og lettfattelig måte. I tillegg til beskrivelse av psykiske lidelser og behandlingen av dem, finner du tips for registrering av sykehistorie og vurdering av selvmordsrisiko. Legevakthåndboken har med regler for akutt innleggelse i psykiatrisk avdeling. Se Legevakthåndbokens sider om psykiske lidelser.

BMJ Best Practice er et omfattende engelsk oppslagsverk beregnet på allmennleger. Det er lett å finne fram i, og alle sykdommer er presentert med de samme kapitlene. Best Practice er god på differensialdiagnoser, trinnvis tilnærming til problemer, og beskriver tydelig hvilke tester som bør gjennomføres først. Best Practice har delt opp behandlingen i hva man bør prøve først, og hvilken tilleggsbehandling som kan være aktuell. Oppslagsverket har sortert komplikasjoner i vanlige og mindre vanlige, så det skal være lett å se hva man først bør tenke på. Se Best Practices sider om psykiske lidelser.

UpToDate er et omfattende engelsk oppslagsverk beregnet på sykehusleger. Det er omfattende, men har et enkelt grensesnitt. I hovedsak består det av et søkefelt, men det finnes også et menysystem som ikke er så veldig framtredende. Går du inn i menysystemet, finner du et menyvalg for psykiatri. Se UpToDates sider om psykiske lidelser.

Alle disse oppslagsverkene har gode innebygde søkeprogrammer. Derfor kan du søke på synonymer og få treff selv om søkeordet ikke finnes i teksten. I Legevakthåndboken og Best Practice kan du søke på norsk.

Aktuelle lenker:

Legevakthåndboken

Best Practice

UpToDate

Ny prosedyre om selvmordsrisiko fra Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer

Karin Borgen er prosjektleder for Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer.
Karin Borgen leder for Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer.

En ny prosedyre om kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko er publisert innen rammen av Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer. I denne artikkelen lærer du mer om nettverket, som har som oppgave å lage kunnskapsbaserte prosedyrer for helsevesenet. 

Du finner prosedyren her: fagprosedyre for kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko

I det norske helsevesenet finnes et utall av prosedyrer, og mange av dem omhandler de samme oppgavene. Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer ble opprettet for å redusere villnisset av prosedyrer og bedre kvaliteten på dem. En viktig del av kvalitetshevingen består i at det gjøres et systematisk litteratursøk i forbindelse med utviklingen av prosedyren, og at de som utvikler prosedyren kritisk vurderer de forskningsartiklene man finner. På denne måten vil helsepersonell i større grad kunne bruke den gode forskningen som finnes på området, om prosedyren godkjennes for bruk i deres helseforetak/kommune.

Mindre dobbeltarbeid betyr også at helseforetakene kan utnytte ressursene bedre.

Nettverket ledes av Karin Borgen og driftes i Avdeling for kunnskapsbasert praksis i Kunnskapssenteret, og Helsebiblioteket. Det er deltakerne i nettverket som utvikler prosedyrene. Arbeidet med å lage selve prosedyrene gjøres ute i helseforetakene, som har stor innvirkning på utviklingen av en bedre delekultur.Den nye prosedyren er laget ved Sykehuset Innlandet. Publiseringen gjøres av Helsebiblioteket.

Kontinuerlig utvikling

Arbeidet med en ny fagprosedyre starter med at det meldes inn et behov for den til nettverket. Ofte er det de som har meldt inn behovet som får oppgaven med å lage prosedyren, men det er i utgangspunktet uforpliktende å melde inn et behov.

Den organisasjonen som har tildelt oppgaven med å lage prosedyren, vil først gjøre et litteratursøk. Det tar gjerne et år før den ferdige prosedyren publiseres. Etter tre år skal det gjøres det et nytt søk, og prosedyren blir gjennomgått på nytt.

Når du leser fagprosedyren for kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko, vil du se at søket ble gjort i 2013, mens prosedyren skal revurderes i 2016. Kunnskapsgrunnlaget for alle fagprosedyrer skal gjennomgås hvert tredje år. Samtidig vil høring av prosedyrene også sørge for at erfaringskunnskap fra de gode fagmiljøene i Norge supplerer prosedyrene, spesielt der det ikke finnes forskning.

Flere nye prosedyrer

Ønsker du å følge med på hvilke nye fagprosedyrer som publiseres, kan du gå inn på nettsiden Nye og oppdaterte prosedyrer under http://www.fagprosedyrer.no.

Du får en oversikt over alle prosedyrene som er laget, ved å gå til www.fagprosedyrer.no og så velge menypunktet Fagprosedyrer. For deg som arbeider med psykisk helse, vil det være de fagprosedyrene som er merket med emne Psykisk helse eller Barn og ungdom som er mest aktuelle.

Det er i dag flere fagmiljøer innen psykisk helse i Norge som ønsker å bistå med at vi får flere prosedyrer innen dette fagfeltet. I Oslo universitetssykehus vil for eksempel alle avdelingsledere innen Klinikk for psykisk helse og avhengighet lage en kunnskapsbasert prosedyre både i 2015 og i 2016. Disse vil bli meldt inn til www.fagprosedyrer slik at andre fagmiljøer kan se hvilke de går i gang med under Påbegynte fagprosedyrer.

Aktuelle lenker:

www.fagprosedyrer.no (fagprosedyresiden på Helsebiblioteket)

Fagprosedyre for kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko

 

Advarer mot uautoriserte tester (Dagens Medisin)

Helsebiblioteket har en stor samling tester. Ill.foto: sxc.hu
Helsebiblioteket har en stor samling tester. Ill.foto: sxc.hu

Psykologforeningen advarer mot den utstrakte bruken av uautoriserte psykologiske tester og kartleggingsverktøy.

– I verste fall kan det føre til at testresultater feiltolkes, sier fagsjef i Norsk psykologforening, Andreas Høstmælingen.

Psykologforeningens testpolitiske utvalg (TPU) sendte 13. februar et notat til Helse- og omsorgsdepartementet. Her advarer utvalget mot utstrakt bruk av psykologiske tester og kartleggingsverktøy som ikke er godt nok kvalitetssikret ved at de ikke er autorisert og lisensiert av testutgiver.

Les hele saken her:

Advarer mot uautoriserte tester (Dagens Medisin).

Depresjon vanlig ved psykose (Dagens Medisin)

. Ill.foto: VikaValter, iStockphoto
Det er lett å overse depresjon hos pasienter med psykose. Ill.foto: VikaValter, iStockphoto

Depressive symptomer forekommer hyppig det første året hos pasienter med førstegangspsykose.

Pasienter som diagnostiseres med psykose for første gang, har ofte symptomer på depresjon det første året, men symptomene avtar parallelt med behandlingen av psykosen. Det viser en ny doktoravhandling.

– Det er lett å overse depressive symptomer hos personer med psykose, spesielt i en akuttfase da psykotiske symptomer tar hele oppmerksomheten, sier psykologspesialist Nasrettin Sönmez i en pressemelding fra Universitetet i Oslo. Sönmez disputerte 29. mai.

Les hele saken her:

Depresjon vanlig ved psykose (Dagens Medisin).

Blogg på WordPress.com. | The Baskerville Theme.

Up ↑

%d bloggers like this: