Søk

PsykNytt – siste nytt for psykisk helse-feltet

Kategori

Flyktninger og innvandrere

Fant sammenheng mellom opplevd diskriminering og psykisk helse (FHI)

Forekomsten av psykiske helseproblemer var dobbelt så høy blant innvandrere som føler seg diskriminert. Ill.foto: istockphoto

En fjerdedel av innvandrerne opplever å bli forskjellsbehandlet på grunn av sin innvandrerbakgrunn. I denne fjerdedelen er mengden psykiske plager over dobbelt så stor som blant innvandrere ellers, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

I en spørreundersøkelse fra 2016 sammenlignet Statistisk sentralbyrå (SSB) forekomsten av psykiske plager blant 4000 innvandrere fra 12 ulike land med forekomsten av psykiske plager i befolkningen som helhet. SSB fant at 12 prosent av innvandrerne rapporterte om psykiske plager. Dette var dobbelt så høyt som det man fant i befolkningen som helhet. Funnet stemmer godt med funn fra internasjonale studier, og forskere har lenge hatt mistanke om at overhyppigheten av psykiske problemer blant innvandrere kan ha sammenheng med opplevd diskriminering.  Nå har en studie utført ved FHI, ved bruk av samme tallmateriale, vist at det faktisk er en klar sammenheng mellom opplevd diskriminering og psykisk helse. Studien fant at godt over en fjerdedel av innvandrerne opplever seg forskjellsbehandlet rett og slett på grunn av sin innvandrerbakgrunn. Blant denne fjerdedelen er forekomsten av psykiske plager over dobbelt så stor som blant dem som ikke opplever å bli diskriminert. Selv om forskerne fant denne sammenhengen, kan de likevel ikke slå fast at opplevd diskriminering fører til psykiske plager, altså at det finnes en årsakssammenheng. Men internasjonal forskning peker mot at sammenhengen går i denne retningen.

– Vi trenger norske studier som kan følge opp deltagere over tid. Slik kan vi finne ut om opplevd diskriminering påvirker psykisk helse og generell helsetilstand, og eventuelt hvordan det skjer, sier Melanie Straiton, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Les mer:  Fant sammenheng mellom opplevd diskriminering og psykisk helse (FHI)

Noen thaikvinner utvikler stressrelaterte helseproblemer over tid (FHI)

Thailandske kvinner er en av de største gruppene innvandrerkvinner i Norge. Ill.foto: Colourbox.

En blanding av kultursjokk, sysselsettingsproblemer, transnasjonale bånd og ekteskapsforhold påvirker helse og velferd til noen thailandske kvinner bosatt i Norge. Dette viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

– Over tid bidro disse forholdene til kronisk stress og forverret helse for noen av de thailandske kvinnene vi intervjuet, forteller forsker Melanie Straiton ved Folkehelseinstituttet. Thailandske kvinner utgjør en av de de største gruppene innvandrerkvinner fra land utenfor EU. Til tross for at det bor mange thaikvinner i Norge, har vi visst lite om hvordan de har det. Tidligere forskning på thailandske kvinner har fokusert på kvinnenes sårbarhet for utnyttelse og misbruk i deres posisjon som innvandrerhustruer. Formålet med denne studien var derimot å undersøke helse og velferd hos thailandske innvandrerkvinner i transnasjonale ekteskap.

– Ut fra denne studien med kun 13 kvinner kan vi ikke si at «mange» thailandske kvinner opplever stressrelaterte helseproblemer. Men noen kvinner i utvalget opplevde blant annet å ha høyt blodtrykk, mageproblemer, hodepine, svimmelhet, lite matlyst og muskel- og skjelettplager. De ga uttrykk for at dette var knyttet til stress eller bekymringer, sier Straiton.

Les mer: Noen thaikvinner utvikler stressrelaterte helseproblemer over tid (FHI)

Her finner du pasientinformasjon om traumer, stress og overgrep

bombet motorveibro
Helsebiblioteket har nyttig informasjon for folk som har levd med langvarig frykt for krigshandlinger.  Ill.foto: Runar Eggen

Personer som har vært involvert i, eller vitne til, livstruende eller svært dramatiske hendelser, plages ofte med det etterpå. Selve hendelsene kan være svært forskjellige, fra krigsopplevelser til vold i hjemmet eller seksuelle overgrep. 

Spesielt hvis slike alvorlige påkjenninger har foregått over lengre tid, kan de resultere i posttraumatisk stresslidelse (PTSD), som er en alvorlig angstlidelse. Det finnes behandling for lidelsen.

Helsebiblioteket har en egen side med pasientinformasjon for mennesker som har opplevd traumer og overgrep. Der finner du adresser til flere organisasjoner som arbeider for personer som har opplevd traumer.

På denne siden finner du blant annet pasientbrosjyrer. Helsebiblioteket har oversatt pasientbrosjyrer fra det anerkjente oppslagsverket BMJ Best Practice, og tilpasset dem til norske forhold. Denne pasientinformasjonen bygger på den beste tilgjengelige forskningen. Helsebiblioteket har oversatt en brosjyre om PTSD (posttraumatisk stresslidelse).

Helsebiblioteket har samlet ganske mye informasjon om seksuelle overgrep. På Helsebiblioteket finner du også informasjon til foresatte om traumer hos barn eller overgrep mot barn.

Helsebiblioteket har vært med på å redigere den norske Wikipediaartikkelen om PTSD.

Den offentlige pasientportalen Helsenorge.no inneholder omfattende informasjon om vold og overgrep og hvor man kan få hjelp.

Amerikanske MedlinePlus har informasjon om vold og overgrep på engelsk og spansk. Hvis du leter etter pasientinformasjon på et annet språk, kan du for eksempel gå til den engelske Wikipedia-artikkelen om PTSD og følge på språklenkene i venstremargen. Engelske Wikipedia holder et høyt nivå på medisinske artikler, mens informasjonkvaliteten på andre språk varierer.

PsykNytt har en egen artikkel om pasientinformasjon om psykisk helse på fremmedspråk.

 

Her finner du pasientbrosjyrer om kjønn, seksualitet og psykisk helse

To par føtter i seng
Du kan trygt bruke pasient-brosjyrene fra Helsebiblioteket. Ill.foto: Colourbox.

Helsebiblioteket har samlet pasientinformasjon som tematiserer kvinner og menns psykiske og seksuelle helse. Brosjyrene handler om temaer som fødselsdepresjon, seksuelle problemer og overgrep.

Her finner du blant annet brosjyrer om:

Noen av brosjyrene er oversatt og tilpasset pasientbrosjyrer fra oppslagsverket BMJ Best Practice. Anbefalinger og innhold i denne nettbaserte tjenesten bygger på systematisk innhentet kunnskap fra forskning. Alle oversettelsene ble kvalitetssjekket av fagspesialister.

Ofte vil det være behov for brosjyrer om en sykdom på andre språk enn norsk. En god kilde for dette kan være amerikanske MedlinePlus som utgis av National Library of Medicine.

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Relevante søkeord: seksualitet, kjønn, pasientinformasjon, gutter, jenter

Her finner du kurs i migrasjonshelse (FHI)

undervisning av voksne
FHIs kurs er godkjent av Legeforeningen, Tannlegeforeningen og Sykepleierforbundet. Ill.foto: Colourbox.

Enhet for migrasjonshelse ved FHI (tidligere NAKMI) har flere godkjente innføringskurs innen migrasjonshelse og tema du kan bestille undervisning om. Kursene er i hovedsak utviklet for helsepersonell, men er også åpnet for andre som arbeider med migranter.

Innføringskursene kan gå over en dag (seks timer) eller to dager. Her er en beskrivelse av todagerskurset.

Innføringskurs i migrasjon og helse (over to dager)

Målet med kurset er å gi helsepersonell kunnskap og verktøy til å håndtere utfordringene de møter med en mangfoldig pasientgruppe. Kurset er en innføring i fagfeltet migrasjonshelse, og er et av de faste kursene som enhet for migrasjonshelse arrangerer flere ganger i året.

Kurset er primært beregnet på helsepersonell i klinisk praksis, men alle som arbeider med migrasjonshelse er velkomne. Kurset kan bestilles til din arbeidsplass eller kommune.

Godkjenninger

Kurset er godkjent av Den norske legeforening (Allmenn- og samfunnsmedisin) som emnekurs med 15 timer, Norsk Tannlegeforening og Norsk sykepleierforbund, med 12 timer.

Kursinnhold

  • Innvandring i Norge og levekår blant innvandrere
  • Migrasjon og somatisk helse
  • Migrasjon og psykisk helse
  • Likeverdig tilgang til helsetjenester
  • Ulik forståelse av helse, sykdom og behandling
  • Språkbarrierer og kommunikasjon
  • Kommunikasjon via tolk
  • Helseundersøkelse av nyankomne asylsøkere og flyktninger
  • Fordommer og diskriminering

Les mer: Kurs og undervisning i migrasjonshelse

Relevante søkeord: flyktninger, innvandrere, flyktninghelse, migrasjonshelse, migrasjon, innvandring, kurs, opplæring

Bokanmeldelse: Nyttig om flyktninger (Tidsskrift for Den norske legeforening)

bokforside
Dette er en lærebok til alle som gjennom sitt arbeid møter flyktninger i Norge.

Ved starten av 2018 var 68,5 millioner mennesker på flukt, det høyeste antallet siden andre verdenskrig. Kun et fåtall av flyktningene når Europa, og enda færre Norge. Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) har 1 912 mennesker søkt beskyttelse i Norge hittil i 2018.

Anmeldt av Hanne Edøy Heszlein-Lossius

Hvordan møter vi menneskene som har flyktet til landet vårt? På Nav-kontoret, på asylmottaket, på fastlegekontoret eller på helsestasjonen? Hvordan ivareta og optimalisere relasjonsarbeid med pasienter som bærer med seg krigsopplevelser, traumer og store tap?

Forfatteren av Flyktningers psykiske helse, psykiater Sverre Varvin, har lang erfaring i dette feltet. Dette er en lærebok til alle som i kraft av sitt arbeid møter flyktninger i Norge – med andre ord en bruksbok som er ment å favne bredt. Språket flyter lett, og er stort sett fritt for tung fagterminologi. Boken starter med en forklaring av hva det vil si å være flyktning, etterfulgt av en drøfting av potensielle problemer overlevende fra krigsområder kan slite med. Sentrale tema som bruk av tolketjeneste, traumer, kjønnsbetingede forhold og resiliens er viet egne kapitler. Forfatteren avliver myten om flyktninger som «tikkende bomber» ved å referere til forskningen som viser det motsatte.

Les mer: Nyttig om flyktninger (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Sverre Varvin. Flyktningers psykiske helse 239 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2018. Pris NOK 399. ISBN 978-82-15-02948-1

Her finner du pasientinformasjon om psykisk helse på innvandrerspråk

flyktningkvinne med skaut
Helseinformasjon er mye lettere å forstå på morsmålet. Ill.foto: PeskyMonkey, iStockphoto

God pasientinformasjon for fremmedspråklige i Norge kan være vanskelig å finne. Det er også krevende å lage og vedlikeholde slik informasjon fordi den norske fagekspertisen ofte mangler språkkunnskaper til å skrive og kvalitetssjekke slik informasjon.

Det finnes imidlertid en del informasjon tilgjengelig på internasjonale nettsteder. For engelsk- eller spansktalende pasienter vil antakelig Medline Plus ha den beste tjenesten. Men for andre språk, som for eksempel arabisk, blir det vanskeligere å finne gode brosjyrer.

Royal College of Psychiatrists har laget en omfattende samling av pasientbrosjyrer på flere språk, blant annet arabisk. Disse brosjyrene er oversatt av frivillige, så kvaliteten kan variere.

I Canada har de det flerspråklige nettstedet Multicultural Mental Health. Der har de også brosjyrer på arabisk.

Australia har gjort en jobb med oversettelse av pasientbrosjyrer innen flere temaer og til flere språk. Også de har brosjyrer om psykisk helse på arabisk.

Amerikanernes Medline Plus regnes som det store nettstedet for pasientinformasjon. De er spesielt gode på engelsk og spansk, men de har oversatt en rekke brosjyrer til arabisk.

Hvis du ikke finner pasientbrosjyrer om temaet du er interessert i på noen av disse nettstedene, kan du prøve engelskspråklige Wikipedia.

Helsebiblioteket har en oversikt over språkverktøy for fremmedspråklige.

Aktuelle lenker:

Royal College of Psychiatrists (UK)

Mulicultural Mental Health (Canada)

Medline Plus på flere språk (USA)

Health translations by language (Australia)

Pasientinformasjon for innvandrere og flyktninger hos Helsebiblioteket

Relevante søkeord: pasientbrosjyrer, pasientbrosjyre, pasientinformasjon, innvandrere, flyktninger, minoritetsspråk

Les gode forskningsoversikter om asylsøkeres og flyktningers helse i Europa

flyktningleir
Livet på flukt gjør folk utsatte for infeksjoner og psykiske lidelser. Ill.foto: Colourbox.

Cochrane Library oppsummerer den beste forskningen innen helse og har en spesialsamling av oppsummert forskning om asylsøkeres og flyktningers helse.

I spesialsamlingen finner du systematiske oversikter om sykdommer som kan forebygges med vaksiner, samt om temaer som hudinfeksjoner, tuberkulose, vold, PTSD og depresjon. Alle artiklene er gratis tilgjengelige for alle i Norge. Spesialsamlingen Helsen til flyktninger og asylsøkere i Europa har vært en del av Cochrane Librarys tilbud siden 2016.

Cochrane Library har flere spesialsamlinger. Du finner spesialsamlingene ved å gå til www.cochranelibrary.com og der klikke på Cochrane Reviews. Det er i skrivende stund 24 slike spesialsamlinger.

Cochrane Library er det viktigste internasjonale samarbeidet om oppsummert medisinsk forskning. Helsebiblioteket har kjøpt fri Cochrane Library for alle med norsk IP-adresse, så du kan fritt bruke det uten innlogging og passord.

Gå til spesialsamlingen: Health of refugees and asylum seekers in Europe

 

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: