Søk

PsykNytt – siste nytt for psykisk helse-feltet

Kategori

Kjønn og seksualitet

Bruk av litium under graviditet (Relis.no)

Depresjon under graviditet kan ha uheldige konsekvenser. Ill.foto: dcdr, iStockphoto
Kvinner med bipolar lidelse er spesielt sårbare under svangerskapet. Ill.foto: dcdr, iStockphoto

Litium brukes ofte ved behandling av bipolar lidelse hos gravide. Artikkelen oppsummerer tilgjengelig dokumentasjon, samt farmakokinetiske aspekter ved bruk av litium i svangerskapet.

Kilde: Forsdahl S, Nordmo E. Bruk av litium under graviditet. Utposten 2016; 6: 46-47

Graviditet og postpartumperiode er en tid med økt sårbarhet for kvinner med bipolar lidelse, hvor risiko for tilbakefall er høy (1). Seponering av profylaktisk behandling under svangerskapet, særlig ved brå seponering, er den viktigste risikofaktoren for en ny sykdomsepisode (2). Behandling av bipolar lidelse hos gravide kan være utfordrende. Fordelene ved medikamentell behandling må alltid vurderes opp mot risiko for eventuelle uheldige effekter på fosteret. Når profylaktisk legemiddelbehandling er indisert under svangerskapet er ifølge norske retningslinjer litium eller lamotrigin førstevalg. Ved valg av legemiddel bør det legges vekt på tidligere erfaring hos den aktuelle pasienten både i forhold til effekt og bivirkninger (3). Selv om sikkerheten ved bruk av lamotrigin under svangerskapet stort sett er betryggende, foretrekkes litium hos enkelte pasientgrupper på grunn av bedre effekt (4, 5).

Les mer: Bruk av litium under graviditet

Deprimert av p-piller? (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Ill.foto: track5, iStockphoto
Alle typer p-piller gav økt risiko for depresjon. Ill.foto: track5, iStockphoto

I en ny studie har forskere påvist sammenheng mellom bruk av hormonelle prevensjonsmidler og depresjon.

Ketil Slagstad

Flere studier tyder på at hormonelle prevensjonsmidler kan øke risikoen for utvikling av depresjon. I en ny dansk studie ble rundt én million kvinner i alderen 15 – 34 år fulgt i over 14 år fra 2000. Dataene ble så koblet med det nasjonale reseptregisteret. Bruk av kombinasjons-p-piller ga økt risiko for bruk av antidepressiver sammenlignet med dem som ikke brukte slike piller (rateratio 1,23; 95 % KI 1,22 – 1,25). Det samme gjaldt for bruk av progestinpiller, p-plaster (norgestrolmin), p-ring (etonogestrel) og hormonspiral (levonorgestrel).

For alle brukere av hormonelle prevensjonsmidler sett under ett var insidensen («crude incidence rate») for førstegangs bruk av antidepressiver 2,2 per 100 personår, mens den for ikke-brukere var 1,7.

Les mer: Deprimert av p-piller? (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Gutter i Norge med skadelig seksuell atferd (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Vold i hjemmet
Bildet av hvem gutter som begår seksuelle overgrep er, er ikke entydig.  Ill.foto: Colourbox.

Unge gutter som begår seksuelle overgrep kommer ofte fra familier med mange belastninger, og har vansker på flere områder.

Monica Jensen, Erling Garbo, Helle Kleive, Øystein Grov, Mari Hysing

Klinikere trenger økt kunnskap og bevissthet om unge overgripere for å kunne hjelpe guttene og deres familier. Historisk har overgrep mot barn og unge oftest vært forbundet med voksne mannlige overgripere. I de seinere tiår har det vokst frem en økende grad av klinisk bevissthet, forskning og litteratur om at også barn og ungdom selv utøver problematisk eller skadelig seksuelle handlinger mot andre barn (videre forkortet HSB for- «Harmful Sexual Behaviour»).

Dagens internasjonale tall indikerer at bortimot 20 % av alle voldtekter og 20–50 % av alle seksuelle overgrep mot barn/ungdom er gjennomført av tenåringsgutter (Barbaree & Marshall, 2006). I en svensk studie fant man 5,2 % livstidsprevalens for tenåringsgutter av utøvelse av HSB (Kjellgren, Priebe, Svedin & Långström, 2010). Barn og ungdom som utøver HSB, varierer stort med hensyn til type overgrep, bakgrunnsfaktorer og karakteristika (NKVTS, 2011).

Kunnskapen om etiologi og hvilken risiko og beskyttende faktorer som bidrar til første hendelse med HSB («onset») i barne- og ungdomsalder, er fortsatt noe uklar og fragmentert. Å være utsatt for eller vitne til fysisk vold og rusmisbruk i familien, gjengmedlemskap, suicidal atferd, tidlig seksuell debut, offer for seksuelt overgrep og bruk av pornografi er likevel fremtredende faktorer i denne forskningen (Kjellgren, 2009). Fra internasjonale studier vet vi at majoriteten i HSB-gruppen er gutter (90–95 % ), og at de er i gjennomsnitt 14 år når de utøver sitt første HSB (Långström, 2000; Priebe & Svedin, 2009; Radford, Corral, Bradley & Fisher, 2013). De fleste bor med sine foreldre. Unge som begår HSB, er ofte søsken, i slekt eller godt kjent med fornærmede, som oftest er en yngre jente (Långström, 2000; Priebe & Svedin, 2009; Radford et al., 2013). Tall fra en større deskriptivt studie i Storbritannia viser at 25 % av unge som har HSB, har IQ under 70. Tilsvarende har 45 % unge utøvere generelle eller spesifikke lærevansker. En høy andel har psykiske helseproblemer og familieproblemer (Vizard, 2013).

Les mer: Gutter i Norge med skadelig seksuell atferd (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Paracetamolbruk under svangerskapet og atferdsvansker hos barn (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Er det en sammenheng mellom barns atferdsproblemer og mødres bruk av paracetamol? Ill.foto: ssj414, iStockphoto
Er det en årsakssammenheng mellom barns atferdsproblemer og mødres bruk av paracetamol? Ill.foto: ssj414, iStockphoto

En ny britisk studie viser sammenheng mellom bruk av paracetamol under svangerskapet og senere risiko for atferdsvansker hos barna.

Av Ketil Slagstad

Paracetamol er mye brukt, også av gravide. Noen dyrestudier tyder på at midlet kan påvirke utviklingen av hjernen i fosterlivet, og i enkelte kohortstudier er det påvist sammenheng mellom paracetamolbruk i svangerskapet og senere utvikling av AD/HD hos barnet.

Et grunnleggende problem ved slike studier har vært konfunderende faktorer – hva skyldes medikamentbruken og hva skyldes andre faktorer man ikke har kontrollert for? I en studie som nylig er publisert i tidsskriftet JAMA Pediatrics ble over 14 000 kvinner spurt om bruk av paracetamol under svangerskapet og fem år etterpå.

De ble også spurt om de hadde hatt plager fra bl.a. muskel- og skjelettsystemet, infeksjoner og hodepine, men nøyaktig indikasjon for hvorfor de hadde brukt paracetamol ble ikke registrert.

Les mer: Paracetamolbruk under svangerskapet og atferdsvansker hos barn | Tidsskrift for Den norske legeforening

Originalartikkel i JAMA Pediatrics:  Association of Acetaminophen Use During Pregnancy With Behavioral Problems in Childhood (tilgjengeliggjort for alle i Norge av Helsebiblioteket)

 

Cochrane Library: Forskning trengs på HIV-forebyggende råd for mennesker med alvorlig psykisk lidelse

kondom i bukselomme
Kondomer er et enkelt og effektivt tiltak for å unngå HIV-smitte. Ill.foto: Colourbox

Mennesker med alvorlig psykisk lidelse har større risiko for å få HIV enn den generelle befolkningen i det samme området. Til tross for denne økte prevalensen er ikke personer med alvorlige psykiske lidelser listet som høyrisikogruppe (i Storbritannia).

Mange med alvorlige psykiske lidelser er seksuelt aktive. Blant risikofaktorene for HIV er mange seksualpartnere, sex uten kondom og salg av sex. Forskerne mener at HIV-forebyggende råd kan forbedre fysisk og sosialt velvære for denne befolkningsgruppen.

Forskerne fant ingen randomiserte kontrollerte studier om forebyggende råd mot HIV for personer med alvorlig psykisk lidelse da de søkte etter dette i 2016.

Forskerne konkluderte med at det bør utarbeides råd for personer med alvorlig psykisk lidelse for å forebygge spredning av HIV-smitte. Det er fullt mulig at dette kan gjøres med én enkelt, godt designet, stor randomisert, kontrollert studie.

Det er ikke kjent hvordan risikoen er for HIV-smitte blant personer med alvorlig psykisk lidelse er i Norge.

Les mer: HIV prevention advice for people with serious mental illness

 

Egen ressurssamling om kjønn og seksualitet

Sexavhengighet eller bare sterk seksualdrift? Foto: Stockphoto4u, iStockphoto
Helsebiblioteket har sentrale kunnskapskilder innen feltet seksualitet. Foto: Stockphoto4u, iStockphoto

Klikk deg inn på kjønn og seksualitet-sidene på Helsebiblioteket – her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med problematikk rundt kjønn, seksualitet, graviditet og fødsel. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

Retningslinjer

På siden for kjønn og seksualitet finner du retningslinjer som Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder. Der vi mangler norske retningslinjer, har vi lenket til engelske retningslinjer. For eksempel:

Dette er bare noen smakebiter av hva du finner ved hjelp av sidene med retningslinjer for kjønn og seksualitet.

Oppsummert forskning

Kunnskapssenterets rapport Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer går gjennom virkningen av terapi for forskjellige seksuelle problemer hos mange forskjellige pasientgrupper.

Skåringsverktøy

Under skåringsverktøy finner du blant annet:

Tidsskrifter

Det finnes en del spesialtidsskrifter om alderspsykiatri  men de kan være litt vanskelige å finne. Helsebiblioteket abonnerer på tidsskrifter som:

AIDS and behavior
Tilgjengelig: 1999-
Forsinkelse: 365 dager

AIDS education and prevention
Tilgjengelig: 1998 AUG.-
Forsinkelse: 365 dager

Basic and clinical andrology
Tilgjengelig: 2014-

Journal of men’s studies
Tilgjengelig: 1992-

Journal of reproduction & infertility
Tilgjengelig: 2000-

Psychology of men & masculinity
Tilgjengelig: 2000 –

Psychology of sexual orientation and gender diversity
Tilgjengelig: 2013-

Sexual health
Tilgjengelig: 2014-

Dersom du vil sjekke om Helsebiblioteket abonnerer på et tidsskrift, gå til www.helsebiblioteket.no/tidsskrifter og klikk på Finn tidsskrifter.  Her kan du søke på tittelord, eller du kan bla deg ned til Medisin eller Psykiatri.

Hvis du vil lese disse tidsskriftene hjemmefra, må du logge inn på Helsebiblioteket først. Er du på jobben, blir IP-adressen din sannsynligvis gjenkjent, og du slipper å logge inn.

Oppslagsverk

Oppslagsverkene UpToDate og BMJ Best Practice har begge mye stoff om alderspsykiatri.

Helsebiblioteket

Psykisk helse er naturligvis bare ett aspekt av fagområdet kjønn og seksualitet. For spørsmål knyttet til kvinnehelse, graviditet og fødsel, kan du finne mye godt stoff på Gynekologi og fødsel-sidene.

Helsebiblioteket har mye innhold på området psykisk helse. Under www.helsebiblioteket.no/psykisk helse finner du 22 underemner som alle gir deg fagnyheter, retningslinjer, skåringsverktøy, tidsskrifter og oppsummert forskning på feltet.

Aktuelle søkeord: seksualitet, seksuell helse, kjønn, sex, homoseksualitet, seksuell orientering, andrologi, gynekologi, reproduksjon, fertilitet, infertilitet, impotens, seksuell dysfunksjon.

Vordende fedre drikker mindre (dagensmedisin.no)

Forbundet med hygge, men alkohol er også et av våre største helseproblemer. Ill.foto: Deklofenak, iStockphoto.
Norske fedre identifiserer seg med farsrollen og drikker mindre, ifølge ny forskning. Ill.foto: Deklofenak, iStockphoto.

Alt tidlig i svangerskapet reduserer kommende fedre alkoholbruken sin betydelig, viser norsk doktoravhandling.

Norske kvinner er svært lojale mot helsemyndighetenes råd om å kutte alkohol når de blir gravide, hele 90 prosent gjør dette.

– Faktisk ser vi også at fedrene i Norge reduserer alkoholforbruket sitt, både når det gjelder hvor ofte og hvor mye de drikker. I internasjonalt perspektiv er de norske fedrenes endring unik og overraskende, og kan forstås som uttrykk for en tidlig identifisering med farsrollen, sier psykologspesialist i rusavhengighet, Sonja Mellingen, ved KoRus Bergensklinikkene.

Les hele saken her: Vordende fedre drikker mindre (Dagens Medisin)

Flest kvinner tvangsinnlegges til rusbehandling (rop.no)

Med Rusreformen skulle rusmisbrukere med sammensatte problemer få bedre hjelp. Ill.foto: iStockphoto.
De fleste tvangsinnlegges på grunn av narkotikabruk. Ill.foto: iStockphoto.

Selv når gravide holdes utenfor, utgjør kvinner 53 prosent av alle som tvangsinnlegges til rusbehandling.

Frøy Lode Wiig

– Kvinner er overrepresentert i tvangsapparatet, påpeker jusprofessor Karl Harald Søvig. Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 10 åpner for bruk av tvang overfor rusmiddelavhengige. §10-2 gjelder «vanlige» rusmisbrukere, §10-3 omhandler tvangsbehandling av gravide. Begge bestemmelsene brukes relativt sjelden, fortalte jusprofessor Karl Harald Søvig da han deltok på seminar om tvang mot rusavhengige i Bergen nylig.

I 2013 ble 157 personer tvangsinnlagt til rusbehandling etter §10-2, i 2014 var antallet 154. Men loven brukes oftere enn før – tvangsbestemmelsen ble brukt tre ganger så ofte i fjor som for ti år siden. Ikke minst brukes loven langt oftere overfor kvinner enn menn. Les også: Bør flere rusmiddelavhengige tvangsinnlegges?

Les hele artikkelen her: Flest kvinner tvangsinnlegges til rusbehandling (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggers like this: