PsykNytt

Siste nytt for psykisk helse-feltet

Archive for the ‘Oppsummert forskning’ Category

Omfattende og godt om cannabis (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Posted by Redaktøren den 20. april 2015

Denne boken får fram sammenhenger mellom fenomener som må belyses med andre tilnærminger enn systematiske oversikter.

Denne boken får fram sammenhenger mellom fenomener som må belyses med andre tilnærminger enn systematiske oversikter.

Jeg spurte en gang den renommerte rusforskeren Wayne Hall fra Australia hva man burde satse på hvis man skulle forske innen rus og avhengighet. Hans umiddelbare replikk var at man i hvert fall ikke burde satse på cannabisforskning.

Anmeldt av J G Bramness

Det var det altfor mange som drev med allerede. Han har jo rett. Hver dag publiseres det i snitt 3-4 artikler om cannabis og cannabisrelaterte emner i den vitenskapelige litteraturen. Søkeordet cannabis gir deg raskt over 14 000 treff (vitenskapelige artikler) på PubMed og mer enn 3 000 treff (bøker) på Amazon. Med et så rikt tilfang av litteratur er det godt og nødvendig at noen tar jobben med å samle og systematisere kunnskapen på ett sted. Og det har professor Roger Pertwee fra Aberdeen gjort. Slike oversikter og sammenstillinger er viktige i en tid da systematiske tilnærminger dominerer. Systematiske oversikter har sine fordeler, men om vi bare hadde dem, ville vi tapt noe vesentlig. Vi ville oversett sammenhenger mellom fenomener som må belyses med andre tilnærminger. Denne boken representerer slike tilnærminger.

Les hele anmeldelsen her:

Omfattende og godt om cannabis (Tidsskrift for Den norske legeforening).

Posted in Nytt nummer, Oppsummert forskning, Rus og avhengighet | Leave a Comment »

Røykemiddel sikrere enn antatt (BMJ)

Posted by Runar Eggen den 13. april 2015

Ill.foto: OSTILL, iStockphoto

Røykeavvenningsmiddelet vareniklin kan gi søvnforstyrrelser og unormale drømmer. Ill.foto: OSTILL, iStockphoto

Mistanker om alvorlige bivirkninger har heftet ved et middel som er vist å kunne være effektivt mot røyking. Nå frikjenner en ny studie langt på vei legemidlet. 

Vareniklin er vist å være det mest effektive midlet for å oppnå i det minste kortvarig opphold i røykingen. På grunn av rapporter om bivirkninger har britiske og amerikanske myndigheter imidlertid utstedt advarsler mot bruk av medikamentet. Er det grunn til å advare?

En systematisk oversikt og meta-analyse publisert i BMJ 12. mars 2015 fant ingen økt selvmordsrisiko, risiko for selvmordsforsøk, depresjon eller død ved bruk av vareniklin, sammenliknet med placebo i kontrollerte, randomiserte forsøk. Vareniklin brukes som støttebehandling mot nikotinavhengighet.

De fant imidlertid at vareniklin var assosiert med en høyere risiko for søvnforstyrrelser som søvnløshet og uvanlige drømmer. Dette er kjente bivirkninger av vareniklin. Forskerne gikk gjennom 39 randomiserte, kontrollerte forsøk med over 10 000 deltakere.

Artikkelen blir regnet som svært relevant for praksis og svært nyhetsverdig av McMaster PLUS-nettverket. Dette nettverket, som består av rundt 2 000 klinikere innen medisin og helsefag, plukker ut innhold fra de 120 beste tidsskriftene i verden. Du kan abonnere gratis på nyhetsvarsler innen faget ditt ved å registrere deg. McMaster-universitetet står også bak Pyramidesøket, som Helsebiblioteket har kjøpt fri for alle med norsk IP-adresse.

Vareniklin (Champix) brukes til røykeavvenning hos voksne, ifølge Felleskatalogen.

Aktuelle lenker:

Les omtale av artikkelen hos McMaster

Les hele artikkelen i BMJ

Posted in Legemidler, Oppsummert forskning, Rus og avhengighet | Leave a Comment »

Færre røyker etter motiverende intervju – muligvis (Kunnskapssenteret.no)

Posted by Runar Eggen den 13. april 2015

Det er ikke alltid så enkelt å stumpe røyken. Ill.foto: winterling, iStockphoto.

Det er ikke alltid så enkelt å stumpe røyken. Ill.foto: winterling, iStockphoto.

Motiverende intervju fører trolig til at flere slutter å røyke enn om man tilbyr personer som røyker kortvarig rådgivning eller vanlig oppfølging. Det viser en ny systematisk oversikt fra Cochrane Library.

I systematiske oversikter forsøker man å samle all forskning som er gjort på en problemstilling. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning om og vurdert effekt av motiverende intervju for personer som røyker. Motiverende intervju har som formål å øke bevissthet om motivasjon gjennom en strukturert samtale med en terapeut. Mange som røyker, har motstridende tanker og følelser om å slutte å røyke. Denne formen for intervju skal øke den indre motivasjon for å endre atferd som kan fremme bedre helse.

Noen av personene som røyker, fikk korte møter på inntil 10 minutter mens andre fikk lengre rådgivningsmøter med motiverende intervju i opptil én time. Antall møter varierte fra én til seks ganger. Resultatene for personene som fikk motiverende intervju, ble sammenliknet med resultatene for personer i en kontrollgruppe som fikk vanlig oppfølging («usual care») eller kortvarig rådgivning («brief advice»).

Les omtalen hos Kunnskapssenteret

Les Cochrane-oversikten

Posted in Nytt nummer, Oppsummert forskning, Rus og avhengighet | Leave a Comment »

Treningsbehandling kan hjelpe personer med CFS/ME (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten)

Posted by Redaktøren den 13. april 2015

Fysisk aktivitet har ikke like stor effekt ved depresjon som tidligere antatt, viser ny studie. Ill.foto: RonfromYork, iStockphoto

Lett trening kan være gunstig. Ill.foto: RonfromYork, iStockphoto

Pasienter som lider av kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) kan oppleve bedring og føle seg mindre utmattet ved å delta i treningsbehandling. Det er konklusjonen i en nylig oppdatert Cochrane-oversikt.

Et sted mellom 0,2 og 1 prosent nordmenn anslås å ha kronisk utmattelsessyndrom (CFS), også kalt Myalgisk encefalomyelitt (ME) avhengig av diagnosekriterier. Disse pasientene lider av langvarig anstrengelsesutløst utmattelse og andre symptomer som muskelsmerter, konsentrasjon og søvnproblemer. Symptomene kan føre til stor grad av funksjonstap og uførhet.

Den nye Cochrane-oversikten er en oppdatering av en oversikt fra 2004 som viste at treningsbehandling hadde lovende resultater hos voksne med CFS/ME. Siden den gang er det publisert flere studier som vurderer effekt og sikkerhet av trening som behandling for voksne med CFS/ME.

Positive effekter

– Treningsbehandling kan redusere utmattelse sammenliknet med standard oppfølging eller ingen behandling. Treningsbehandling kan også ha positiv effekt på fysisk funksjonsevne, søvn og selvrapportert helse. Nesten dobbelt så mange pasienter rapporterte om bedring etter treningsbehandling (40 av 100) sammenlignet med standard oppfølging (22 av 100), sier forsker og forfatter av Cochrane-oversikten Lillebeth Larun.

– Det er ikke god nok dokumentasjon for å konkludere om treningsbehandling påvirker smerte, livskvalitet, angst eller depresjon.

– Treningsbehandling forverrer ikke symptomene for pasienter med CFS/ME sett som en gruppe, og alvorlige bivirkninger var sjeldne i alle trenings- og sammenligningsgruppene.

Hvilke studier ble inkludert?

Forskerne sammenfattet resultatene fra åtte randomiserte kontrollerte studier som inkluderte til sammen 1518 voksne med CFS/ME. Fem studier ble utført i Storbritannia og de tre andre fra Australia, New Zealand og USA. Pasientene hadde vært syke mellom 2,3 og 7 år og de kunne ikke være sengeliggende eller i rullestol. I sju av studiene bestod behandlingen av aerobe treningsformer som å gå, svømme eller sykle. Én studie tok for seg anaerob trening, for eksempel tøyning eller styrkeøvelser. Treningsbehandlingen gikk over 12 til 26 uker, og begynte vanligvis med fem til 15 minutter per dag, ofte med gradvis økning over tid.

Hva skjer videre?

– Det bør forskes videre på hva slags treningsbehandling som gir best resultat for pasienter med CFS/ME, sier Larun. Hun legger til at selv om forskning viser at treningsbehandling kan ha positiv effekt, må opplegget tilpasses den enkelte pasient og hans eller hennes reaksjoner på behandlingsopplegget.

Les hele artikkelen her: Treningsbehandling kan hjelpe personer med CFS/ME (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten).

Posted in Kropp og sinn, Nytt nummer, Oppsummert forskning | Leave a Comment »

Kognitiv terapi på nett kan ha effekt mot angst (Kunnskapssenteret)

Posted by Runar Eggen den 7. april 2015

Helsebiblioteket har en del forskning om angstlidelser. Foto: Don89, istockphoto

CBT over internett kan være effektivt mot angstlidelser. Ill.foto: Don89, istockphoto

Personer som har angst og får kognitiv atferdsterapi levert via internett av en godkjent terapeut opplever å få redusert symptomer og alvorlighetsgraden av angst sammenlignet med å stå på venteliste eller få informasjon eller tilbud om deltakelse i diskusjonsgruppe på internett.

av Therese Kristine Dalsbø og Johan Siqueland

Personer med angstplager som deltar i internettbasert kognitiv atferdsterapi har etter endt behandling betydelig redusert nivå av angst og økt livskvalitet, sammenlignet med personer som er på venteliste eller som får tilbud om å delta i diskusjonsgruppe på internett. Uheldige hendelser rapporteres sjeldent og må forskes mer på. Effekten av internettbasert behandling kan være like god som effekten av kognitiv atferdsterapi gitt ansikt til ansikt, det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i september 2014, og fant 30 studier med til sammen 2181 personer som de inkluderte i oversikten. Studiene som ble inkludert, var gjennomgående av god kvalitet. Studiene var utført i flere land, med blant annet 15 studier fra Sverige og 12 studier fra Australia. Alle typer studier om personer med ulike former for angstlidelser ble inkludert. Personene som deltok i studiene, hadde alt fra lette angstplager, til langvarige og omfattende angstlidelser. Analysene skiller ikke mellom effekten på behandling på personer med de ulike angstlidelsene. Oversikten inkluderte også seks studier om forskjellen i effekt på dem som fikk kognitiv atferdsterapi ansikt-til-ansikt sammenlignet med internettbasert kognitiv atferdsterapi. Forskerne fant ingen signifikante forskjeller mellom disse to formene for terapi, men dokumentasjonen var av lav kvalitet. Det var også fire studier om forskjellen i effekt mellom ikke-guidet (unguided) kognitiv atferdsterapi og terapeut-støttet internettbasert kognitiv atferdsterapi. Forskerne fant ingen signifikante forskjeller, men dokumentasjonen var av lav kvalitet. Det rapporteres om høy tilfredshet med internettbasert kognitiv terapi.

Kilde:
Olthuis JV, Watt MC, Bailey K, Hayden JA, Stewart SH. Therapist-supported Internet cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD011565. DOI: 10.1002/14651858.CD011565.

Les hele oversikten i Cochrane Library.


Posted in Angst, IKT, Oppsummert forskning, Psykoterapi | Leave a Comment »

PTSD hos overlevende av kritisk sykdom – metaanalyse (McMasterPlus)

Posted by Runar Eggen den 16. mars 2015

Ill.foto: Colourbox

Skremmende opplevelser fra intensivavdeling kan føre til symptomer på PTSD. Ill.foto: Colourbox

En metaanalyse publisert i Critical Care Medicine viser at symptomer på klinisk viktig posttraumatisk stresslidelse (PTSD) forekom hos en femtedel av dem som overlevde kritisk sykdom, ved ett års oppfølging.

Det var høyere prevalens (forekomst) hos dem som hadde andre psykiske lidelser, hadde tatt benzodiazepiner eller hadde skremmende minner fra intensivavdeling. I europeiske studier ble symptomene på PTSD redusert hos pasienter som førte dagbok på intensivavdelingen. Metaanalysen omfattet 40 artikler og 4260 pasienter.
Saken ble vurdert til å ha høy nyhetsverdi av McMaster PLUS-tjenesten. McMaster PLUS-tjenesten er et nettverk av rundt 2000 praktiserende klinikere innen medisin og helsefag som plukker ut innhold fra de 120 beste tidsskriftene og kildene i verden. McMaster-universitetet i Canada står også bak Pyramidesøket, en visuelt slående og effektivt søkeverktøy.
Aktuelle lenker:

Omtale hos McMasterPlus

Les hele artikkelen i Critical Care Medicine

Abonner på McMaster PLUS (gratis)

Posted in Kropp og sinn, Oppsummert forskning, Traumer stress og overgrep | Leave a Comment »

Arbeidsjern drikker mer (Dagens Medisin)

Posted by Redaktøren den 16. mars 2015

Dårleg søvn aukar risikoen for å falle ut av arbeidslivet. Ill.foto: nyul, iStockphoto

Det tar på å jobbe mye. Ill.foto: nyul, iStockphoto

De som jobber mer enn 48 timer i uka, har rundt 12 prosent økt risiko for å drikke for mye alkohol, viser internasjonal studie.

En internasjonal studie publisert i BMJ viser at mennesker som jobber mye, også har større risiko for å drikke usunt mye alkohol.

– Mennesker som jobber mer enn 48 timer i uka, har 12 prosent økt risiko for å ha et risikabelt høyt alkoholforbruk, sier den danske professor Reiner Rugulies til Dagens Medisin.

Dette var sammenlignet med de som jobber 35-40 timer i uka.

Les hele artikkelen her: Arbeidsjern drikker mer (Dagens Medisin).

Posted in Nytt nummer, Oppsummert forskning, Rus og avhengighet | Leave a Comment »

Forstå forskning bedre – lær statistikk og forskningsdesign hjemmefra

Posted by Runar Eggen den 9. mars 2015

Ill.foto: powerofforever, iStockphoto

Du behøver ikke lenger være til stede i klasserommet for å lære. Ill.foto: powerofforever, iStockphoto

Har du bruk for å forstå litt statistikk for å lese forskningsartikler, men har glemt mye av det du lærte om matte og statistikk på skolen?

Da kan sannsynligvis nettstedet Khan’s Academy hjelpe deg med å komme i gang. Khan’s Academy har kurs i matematiske emner fra grunnskolenivå til til universitetsnivå. De er delt opp i 15 minutters videoer som er svært populære blant videregående skoleelever og studenter.

Dersom du ønsker et kurs på høyere nivå, NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige) universitet et online statistikkurs i høst.

NMBU-kurset kan følges helt uforpliktende eller som eksamensgivende kurs.

Skal du selv utføre et klinisk forsøk, eller er du bare interessert i å forstå medisinsk forskning bedre, kan du ta en titt på et kurs i forskningsdesign. På Johns Hopkins har de et kurs i design av kliniske forsøk som starter nå i mars. Kurset forklarer de grunnleggende prinsippene for design av randomiserte kontrollerte forsøk og hvordan de skal publiseres.

Disse kursene går under en fellesbetegnelse: MOOC – Massive Open Online Courses. De er åpne for enhver å ta del i. Noen av dem er bare forelesninger på video, men flere av kursene innebærer også oppfølging i form av oppgaveretting, eksamen og kursbevis.

De viktigste nettstedene for MOOC

Khan Academy er en samling av flere tusen videoer om en rekke emner.

edX er et samarbeid mellom Massachusetts Institute of Technology og Harvard University. Tilbyr kurs på en rekke fagfelt, også innen Health and Safety.

Coursera er grunnlagt av to professorer fra Stanford. På nettsiden presenteres kurs innen forskjellige emner, deriblant Health.

Udacity tilbyr kurs innen flere emner, mest innen informasjonsteknologi.

Mooc.no er MOOCs i Norge.

Du kan finne flere kurs ved å se på en topp 10-liste med kurs i regi av eliteuniversiteter.

 

Posted in Oppsummert forskning | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: