PsykNytt

Siste nytt for psykisk helse-feltet

Archive for the ‘Oppsummert forskning’ Category

Skjerming i akuttpsykiatrien (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Posted by Redaktøren den 19. januar 2015

Panikkangst kan virke lammende. Ill.foto: mattjeacock, iStockphoto

Skjerming benyttes mye, men er omdiskutert. Ill.foto: mattjeacock, iStockphoto

BAKGRUNN Skjerming er et tiltak som benyttes hyppig i psykiatriske døgnposter som en forlengelse av miljøterapien.

R Norvoll T Ruud T Hynnekleiv

Samtidig er metoden omdiskutert klinisk og helsepolitisk. Psykiater, tidvis psykolog, er ansvarlig for å fatte vedtak om skjerming i henhold til § 4-3 i loven om psykisk helsevern. På grunn av usikkerhet om metodens innhold og faglige legitimitet har vi gjennomført en litteraturstudie om faglig begrunnelse, praksis og effekt av skjerming.

KUNNSKAPSGRUNNLAG Artikkelen er basert på søk i nasjonale og internasjonale databaser for perioden 1930 – 2013.

RESULTATER Skjermingsmetoden har nær sammenheng med utviklingen av institusjonspsykiatrien, særlig akuttpostenes fremvekst, og miljøterapien. Begrepet «skjerming» dekker ulike tilnærminger, og det kunnskapsmessige grunnlaget er generelt svakt. Kliniske behandlingsstudier er i stor grad av eldre dato og trolig ikke dekkende for dagens praksis. Manglende effektstudier gjør at vi per i dag har lite kunnskap om nytten av behandling med skjerming.

FORTOLKNING Det er høy grad av diskrepans mellom skjermingsmetodens kliniske utbredelse og det kunnskapsmessige grunnlaget. For å kunne evaluere og eventuelt endre dagens praksis er det et klart behov for mer forskning på ulike typer skjerming og på effekten av skjerming.

Les mer: Skjerming i akuttpsykiatrien (Tidsskrift for Den norske legeforening).

Posted in Akuttpsykiatri, Nytt nummer, Oppsummert forskning | Leave a Comment »

Fastlegene: Distriktspsykiatriske sentre er på rett vei (Kunnskapssenteret)

Posted by Redaktøren den 15. desember 2014

 Ill.foto: oonal, iStockphoto

DPSene er på rett vei, men det går sakte. Ill.foto: oonal, iStockphoto

De distriktspsykiatriske sentrene har god kompetanse og utvikler seg i positiv retning, etter fastlegenes vurdering. De vurderer likevel sentrenes respons på henvisninger som dårligere enn tidligere, blant annet hvorvidt sentrene tar henvisende leges vurderinger på alvor og i hvilken grad de avviser henviste pasienter.

Dette er blant resultatene fra en spørreskjemabasert undersøkelse om samarbeidserfaringer med distriktspsykiatriske sentre (DPS) som Kunnskapssenteret har gjennomført blant landets fastleger. Resultatene fra årets undersøkelse er sammenlignet med svarene fra tre tidligere undersøkelser.

Går langsomt fremover

Resultatene tyder på at det har vært en positiv utvikling på nasjonalt nivå, men også at denne utviklingen går sakte, ifølge den nye publikasjonen «Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Resultater i 2014 og utvikling over tid».

– I store trekk, og på nasjonalt nivå, tyder resultatene på at de distriktspsykiatriske sentrene er inne i en positiv utvikling, men det går langsomt. På ett viktig område, Henvisninger, får sentrene dårligere skår enn i de tre tidligere undersøkelsene. Dette viser seg særlig i Helse Sør-Øst, sier seniorforsker Ingeborg Strømseng Sjetne i Kunnskapssenteret.

Fastlegene i Midt-Norge har gitt de mest positive vurderingene. Deres vurderinger er bedre enn gjennomsnittet på seks av de syv områdene. I den motsatte enden er Helse Sør-Øst og Helse Nord, der fastlegene har gitt en lavere skår enn gjennomsnittet på fire av syv indekser.

Les hele saken her: Fastlegene: Distriktspsykiatriske sentre er på rett vei (Kunnskapssenteret).

Posted in DPS, Nytt nummer, Oppsummert forskning | Leave a Comment »

Bokanmeldelse: Er evidensbasert psykiatri etisk? (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Posted by Redaktøren den 15. desember 2014

Det er ikke alltid selvinnlysende at det er etisk å gjennomføre medisinske eksperimenter.

Det er ikke alltid selvinnlysende at det er etisk å gjennomføre medisinske eksperimenter.

Av H M Solli. Forfatteren er en kanadisk psykiater som har forsvart sin doktorgrad om etikkens plass i evidensbasert medisin EBM, særlig innen psykiatri, ved universitet i Toronto. Hun utførte en etisk analyse av den sentrale litteraturen.

Dessuten intervjuet hun fagfolk som enten hadde utviklet evidensbasert medisin, hadde jobbet med å innføre den i psykiatrien eller hadde analysert filosofiske aspekter. Forfatteren formidler avhandlingens analyser av evidensbasert psykiatri og etikk til interesserte fagfolk. Intervjuene gjør boken spesielt interessant.

Les hele anmeldelsen her: Er evidensbasert psykiatri etisk? (Tidsskrift for Den norske legeforening).

Posted in Nytt nummer, Oppsummert forskning | Leave a Comment »

Kunnskapssenteret har fått nye, mobilvennlige nettsider

Posted by Runar Eggen den 8. desember 2014

Enklere og ryddigere på kunnskapssenteret.no

Enklere og ryddigere på kunnskapssenteret.no

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har fra 02.12.2014 fått nettsider med såkalt responsivt design.

Det vil si at hele sidene vises, enten du bruker pc, nettbrett eller en smarttelefon for å se på dem. Du har sikkert lagt merke til at det ene nettstedet etter det andre har skiftet utseende og fått et litt enklere design.

Helsebibliotekets oppslagsverk og de fleste tidsskriftene har hatt det en stund, og nå var det altså Kunnskapssenterets tur. Arbeidet med de nye sidene har foregått lenge, men det er først i dag at anstrengelsene synes utenfor huset. Nettsidene har vært gjennom en kraftig opprenskning, slik at det nå skal være bare det beste som er igjen. Navigasjonen har blitt mer oversiktlig, og redaksjonen har gått gjennom både rutiner, struktur og hvordan dokumenter lettest skal finnes igjen.

Hva gjør Kunnskapssenteret?

Kunnskapssenteret oppsummerer forskning, gjør helseøkonomiske vurderinger, måler kvalitet på utvalgte helsetjenester, tar i mot meldinger om uønskede hendelser i helsetjenesten, fremmer bruk av forskningsresultater, utvikler nye metoder og underviser. Kunnskapssenteret har også et utstrakt internasjonalt samarbeid. Her fins blant annet det norske «hjemmet» for The Cochrane Collaboration og The Campbell Collaboration.

Kunnskapsoversiktene (den oppsummerte forskningen), metodevurderinger, helseøkonomiske vurderinger og de andre publikasjonene til Kunnskapssenteret finner du under Publikasjoner. Kunnskapssenteret har laget noen viktige verktøy for vurdering av forskningsartikler og sist, men ikke minst: Kunnskapssenteret er Helsebibliotekets organisatoriske hjem.

Aktuelle lenker:

www.kunnskapssenteret.no

Kunnskapssenterets publikasjoner

Kunnskapssenterets publikasjoner om psykisk helse

Kunnskapssenterets vurderinger av skåringsverktøy

Meldeordningen

Posted in IKT, Nytt nummer, Oppsummert forskning | Leave a Comment »

Sammenhengen mellom trening og depresjon lite kjent (Mental Elf)

Posted by Runar Eggen den 8. desember 2014

Eldre som trener, har mindre risiko for Alzheimers. Ill.foto: lisafx, istockphoto.

Fysisk aktivitet kan motvirke depresjon hos godt voksne, ifølge ny forskning. Ill.foto: lisafx, istockphoto.

Det er fortsatt uvisst om trening virker positivt på depresjon.

En systematisk oversikt fra Cochrane Library viser en svak effekt av trening. Noen studier viser en tydelig effekt, men de studiene som er best gjennomført, viser kun en liten effekt (Cooney et al., 2013).

Lavt stemningsleie henger sammen med redusert energinivå, og lavere trang til å være aktiv (Roshanaei-Moghaddam et al, 2009). Det kan altså være slik at det er depresjon fører til mindre trening.

En rimelig fersk prospektiv kohortstudie publisert i  JAMA Psychiatry gir noe innsikt (Pinto Pereia et al, 2014).

Pereia konkluderte med at forholdet mellom aktivitet og depresjonssymptomer virker begge veier, men at virkningen av aktivitetsnivå på depresjonssymptomer er tydeligere i voksen alder. Funnene tyder på at trening fører til mindre depresjonssymptomer hos den generelle befolkningen.

Les hele artikkelen hos The Mental Elf

Artikkelen oppdatert 08.12.2014.

Posted in Depresjon og mani, Kropp og sinn, Nytt nummer, Oppsummert forskning | Leave a Comment »

Cochrane Collaboration får undergruppe for selvmord og selvskading

Posted by Runar Eggen den 8. desember 2014

cochrane

Kunnskapssenteret har kjøpt fri Cochrane Library  for alle i Norge.

The Cochrane Depression, Anxiety and Neurosis Group (CCDAN) har dannet en undergruppe for selvmord og selvskading.

Administrasjonen for gruppen vil ligge ved medisinsk fakultet ved Universitetet i Swansea, Wales. Gruppen vil arbeide med sammensetting, produksjon og spredning av høykvalitets dokumentasjon for effekt av intervensjoner og forebygging av selvmord og selvskading. Kjerneaktiviteter vil være:

  • Utvikling av forfatter- og redaktør-kapasitet
  • Foreta prioriteringer for å identifisere høyt prioriterte oversikter innen selvmord- og selvskadingsforebygging og -intervensjoner
  • Produksjon og spredning av høyt prioriterte oversikter relevante for feltet og omsetting av denne kunnskapen i praksis

Cochrane Collaboration er organisasjonen som lager The Cochrane Library, den mest ansette databasen for systematiske oversikter innen medisin. Arbeidet er organisert i forskjellige faggrupper. Mest relevante for folk som arbeider innen psykisk helse, er:

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har kjøpt fri Cochrane Library for Norge, slik at alle som har norsk IP-adresse, har full tilgang til denne store databasen over oppsummert forskning. Cochranes logo, som du ser i illustrasjonen til denne artikkelen, kalles et Forest plot. Forest plots brukes i meta-analyser for å vise effekt på en enkel måte.

På Helsebiblioteket følger vi med på nye og oppdaterte systematiske oversikter (kunnskapsoppsummeringer) fra Cochrane, og innenfor psykisk helsefeltet oversetter vi alle titlene til norsk og lenker til dem, slik at de skal være lettere å finne igjen.

Aktuelle lenker:
Cochrane Depression, Anxiety and Neurosis Group announces the establishment of a Suicide and Self-Harm Satellite (Cochrane Collaboration)
Oppsummert forskning innen psykisk helse (Helsebiblioteket)

 

Posted in Nytt nummer, Oppsummert forskning, Selvmord og selvskade | Leave a Comment »

Store kunnskapshull ved somatoforme lidelser

Posted by Runar Eggen den 24. november 2014

For noen er tiden rett før mensen helt uutholdelig. Foto: sframephoto, iStockphoto

Ingen effektiv behandling tilgjengelig for somatoforme lidelser. Foto: sframephoto, iStockphoto

Cochrane Library har nylig publisert to systematiske oversikter om somatoforme lidelser. Den ene oversikten beskriver effekten av medikamentelle tiltak og den andre oversikten beskriver ikke-medikamentelle tiltak. Konklusjonene var at man ikke fant god dokumentasjon for effektive behandlinger.

Somatiseringslidelse er, ifølge ICD10, kjennetegnet av flere, tilbakevendende somatiske symptomer, som ofte forandrer seg, gjennom minst to år.

De fleste pasientene har en lang og komplisert sykehistorie som omfatter kontakt med både primærhelsetjeneste og spesialister, med mange resultatløse utredninger og/eller forgjeves undersøkende operasjoner. Symptomene kan komme fra alle deler av kroppen. Lidelsens forløp er kronisk og svingende, og er ofte forbundet med forstyrrelser i atferd og mellommenneskelige forhold. Kortvarige (mindre enn to år) og mindre iøynefallende symptommønstre skal klassifiseres under udifferensiert somatoform lidelse (F45.1).

Du finner Cochrane-rapportene her:

Den systematiske oversikten for ikke-medikamentelle tiltak fant at kognitiv atferdsterapi (CBT) hadde effekt, men den var liten. Forfatterne tar et forbehold, og det er at alle deltakerne i forsøkene hadde akseptert å motta (CBT), mens det i klinisk arbeid alltid vil være en betydelig andel pasienter som ikke ønsker å motta CBT.

Den systematiske oversikten for medikamentelle tiltak fant ingen tydelig effekt av trisykliske antidepressiver. Forskerne fant dokumentasjon av lav kvalitet på at naturprodukter kunne ha bedre effekt enn placebo. Dokumentasjonen for nyere antidepressiver sammenlignet med trisykliske antidepressiver viste ingen klar forskjell. En metaanalyse der SSRIer var kombinert med antipsykotika viste svak dokumentasjon på at denne kombinasjonen kunne ha effekt.  Kort sagt: Ingen av de undersøkte behandlingene hadde stor og veldokumentert effekt.

 

Posted in Kropp og sinn, Oppsummert forskning | Leave a Comment »

Schizofrenidagene 25 år (NAPHA.no)

Posted by Runar Eggen den 24. november 2014

Vet vi, eller tror vi at behandlingen virker?Ill.foto: Runar Eggen

Vet vi, eller tror vi at behandlingen virker? Ill.foto: Runar Eggen

- Schizofrenidagene er mye mer enn psykoseforskning, sa Jon Fauskanger Bjåstad, faglig leder for Schizofrenidagene, da Schizofrenidagene åpnet i Stavanger sist uke.

Foruten fagkonferansen med 750 påmeldte deltakere, har Schizofrenidagene en folkeopplysningsprofil. I løpet av uken når konferansen og dens budskap ut til omkring 4000 personer gjennom ulike arrangementer i Stavanger.

Tro eller viten?

Tro eller viten var tema for årets konferanse. Betydningen av forskning, evidens, placebo og erfaringsdeling blir diskutert. Et mål er å rette søkelyset mot resultatene av psykiske helsetjenester.

Les mer: Schizofrenidagene – 25 år (NAPHA).

Posted in Nytt nummer, Oppsummert forskning, Psykisk helsearbeid | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: