Søk

PsykNytt – siste nytt for psykisk helse-feltet

Kategori

Psykisk helsearbeid

Bokanmeldelse: Når alt blir «psykisk» (Tidsskrift for Den norske legeforening)

bokforside
Debattbok for allmennheten som gjerne kan leses av fagfolk.

«Norges Fotballforbund avsatte tidenes mest framgangsrike landslagssjef, Egil Drillo Olsen, og erstattet ham med Per-Mathias Høgmo som, i motsetning til systemteoretikeren ”Drillo”, viet spillernes ”indre liv” atskillig interesse og introduserte dem for mindfulness.»

Elisabeth Swensen

Sitatet er fra baksideteksten på Ole Jacob Madsens bok og gir et signal om hans kritiske innfallsvinkel til utviklingen av psykologien fra fag til overordnet, fagoverskridende paradigme.

Den terapeutiske kultur retter seg mot den opplyste allmennhet og kan leses først og fremst som en politisk debattbok. Likevel er den særlig interessant for alle som har sitt virke innenfor eller setter premisser for det fagfeltet som upresist går under fellesbetegnelsen «psykisk helse». De fleste leger som snakker med pasienter, faller i denne kategorien, selv om forfatterens eget faglige omdreiningspunkt og kritiske innfallsvinkel handler om psykologi.

Les mer: Når alt blir «psykisk» (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Ole Jacob Madsen. Den terapeutiske kultur 2. utg. 222 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2017. Pris NOK 399 ISBN 978-82-15-02861-3

Dei fleste med vanlege psykiske lidingar blir ikkje behandla (FHI)

psykoterapi
Intervjusvar blei kombinert med helseregisterdata, og det synte seg at mange som oppfylte krav til diagnose ikkje hadde oppsøkt helsevesenet. Ill.foto: Colourbox.

Eit mindretal av dei som har angst, depresjon og alkoholproblem oppsøkjer helsetenesta for å få hjelp. Og dei som gjer det, får ikkje alltid den hjelpa dei treng.

Det viser ein ny studie frå Folkehelseinstituttet.

– Gjennom media kan ein av og til få inntrykk av at mange har ein låg terskel for å definere vanlege problem som psykiske lidingar og så få behandling for dei. Tala i studien vår tyder derimot på at dette biletet er feil. Det er få som oppsøker helsetenesta og får hjelp for plagene sine, seier forskar ved Folkehelseinstituttet, Fartein Ask Torvik.

Han har leidd studien som viser at dei fleste med vanlege psykiske lidingar ikkje blir behandla. I studien har forskarane sett på angst, depresjon og alkoholmisbruk. Dei intervjua 2271 unge vaksne om personlegdom og psykisk helse og kopla dette til registerdata frå helsetenesta for til saman 11 727 personar. Registerdata inkluderer dei 2271 og i tillegg mange fleire. Forskarane undersøkte kor mange som hadde vanlege psykiske lidingar ifølgje intervjuet, og kor mange av desse dei fann att i helseregistre som har data frå allmennlegane og frå spesialisthelsetenesta (mellom anna sjukehus og poliklinikkar).

80 prosent med angstlidingar får ikkje hjelp

Blant dei som ifølgje intervjuet hadde depresjon, hadde vel ein av tre (36 prosent) fått depresjonsdiagnose hos fastlegen. Litt under halvparten av desse (15 prosent) hadde blitt behandla for depresjon i spesialisthelsetenesta. Dette tyder på at omtrent to tredelar korkje hadde fått depresjonsdiagnose eller behandling. Fordi dei anten ikkje hadde oppsøkt hjelp eller at problema ikkje vart fanga opp av helsepersonell.  Blant dei som hadde ei angstliding, hadde om lag ein av fem (21 prosent) fått angstdiagnose hos fastlegen og om lag like mange (18 prosent) hadde fått henvisning og behandling for angst i spesialisthelsetenesta. Det betyr at omtrent 80 prosent anten ikkje hadde tatt kontakt med helsetenesta for å få hjelp med angsten, eller fått rett hjelp då dei gjekk til lege.

Les meir: Dei fleste med vanlege psykiske lidingar blir ikkje behandla (FHI)

Vennskap kan være et effektivt tiltak mot ensomhetsfølelse

Effekt av vennskap som behandling har blitt oppsummert. lll.foto: diane39, iStockphoto

En systematisk oversikt publisert i tidsskriftet BMJ Open nylig slår fast at opprettelse av vennskap med frivillige kan være et effektivt tiltak mot følelse av ensomhet.

Opprettelse av vennskap som støttende en-til-en-samvær gis gjerne av en frivillig. Dette tiltaket gis i økende grad til personer som har belastende fysiske eller psykiske tilstander. Nytten av dette tiltaket  har til nå vært ukjent, ifølge denne systematiske oversikten.
Totalt 14 studier ble inkludert i den systematiske oversikten, men bare 7 av disse ble vurdert til å ha lav risiko for bias (skjevhet). Kvaliteten på studiene ble vurdert som middels god. Selv om alle studiene viste effekt, ble ikke effekten av tiltaket vurdert som statistisk signifikant for alle studiene. Effekten ble vurdert som liten (pasient-rapportert).

For mye samtale, for lite samvær? (rop.no)

to menn som lager mat
Aktivitet kan være like bra som samtaler. Ill.foto: Colourbox.

Det er mye god behandling i samvær, også uten samtale. Dét er en av kongstankene bak mentaliseringsbasert miljøterapi, sier psykologspesialist Bente Sommerfeldt.

Tenk deg tolv mennesker, alle med mye livssmerte og mange utfordringer, samlet hver dag stort sett hele døgnet. De tolv menneskene har ikke valgt hverandre. Rundt seg har de hjelpere, som de heller ikke har valgt. Hjelperne har ulik profesjonsbakgrunn, ulikt språk og kanskje ulike mål for hva de tolv menneskene skal oppnå. Det er individuell behandling og gruppebehandling og tid til aktivitet og felles måltider. Døgnbehandling er ikke for pyser.

– Du skal være rimelig sunn og frisk for å tåle å være innlagt, påpekte psykologspesialist Bente Sommerfeldt da hun holdt foredrag om mentaliseringsbasert miljøterapi på Schizofrenidagene i Stavanger. Sommerfeldt er faglig direktør ved Villa Sult, Institutt for spiseforstyrrelser.

Les hele artikkelen her: For mye samtale, for lite samvær? (rop.no)

Les om nye behandlinger i psykiatri i Helsebibliotekets oppslagsverk

ungdom som ser gjennom avisa
Flere nye behandlinger er lovende men ikke innført enda. Ill.foto: Colourbox.

Oppslagsverkene BMJ Best Practice og UpToDate har begge kapitler for nye metoder og behandlinger – tilbud som kan bli praksis i årene som kommer. 

I Best Practice finner du disse nye behandlingene under hver enkelt diagnose. Under panikklidelse finnes for eksempel et kapittel kalt Emerging. Dette er behandlinger som kan komme i bruk i løpet av noen år. «Emerging» er behandlinger som har blitt testet på mennesker, men som ikke ennå anses for å være grundig nok dokumentert til å bli anbefalt som behandling. Alt etter hva fremtidig forskning viser så kan disse behandlingene bli vanlige, eller forkastet i fremtiden.

  • Bulimi: «Stepped care» (trinnvis behandling): Stepped care er vist å være mer effektivt enn kognitiv atferdsbehandling alene.
  • Depresjon hos barn: Transkraniell magnetisk stimulering (rTMS) ser ut til å kunne være en sikker og effektiv behandling mot depresjon hos ungdom.

I UpToDate finner du inngangen til nye behandlinger på toppnivå. På www.uptodate.com ser du i menyen oppe til høyre What’s new og under det igjen What’s new in psychiatry. I desember 2017 skriver tjenesten om metylfenidat:

  • Metylfenidat for apati hos pasienter med Alzheimer: Metylfenidat er vist å gi bedre apati-skår

UpToDate har også en tjeneste for de aller viktigste nyhetene, de som endrer praksis. Under Practice Changing Updates, psykiatri finner du (desember 2017):

  • For pasienter med mild til moderat behandlingsresistent alvorlig depresjon, foreslår vi å forsterke det opprinnelige antidepressivumet med et legemiddel til, eventuelt psykoterapi, istedenfor å bytte antidepressivum eller gå over fra farmakoterapi til psykoterapi.

Aktuelle lenker:

Emerging treatments for panic disorders (Best Practice)

What’s new in psychiatry (UpToDate)

 

 

 

Fortsatt mager kunnskap om TUD (rop.no)

Porten på Gaustad sykehus
Effekten av økt bruk av tvungent psykisk helsevern er usikker. Ill.foto: Runar Eggen

Mange land bruker tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) for personer med alvorlig psykisk sykdom hvor behandlingssamarbeidet ikke har lykkes.

Tilhengerne av tiltaket mener TUD innebærer mindre tvang enn sykehusopphold, og at tiltaket gir stabilitet i livene til alvorlig psykisk syke.

Motstanderne av TUD, derimot, frykter at tiltaket erstatter behandling og støtte med kontroll, tvang og trusler. De mener også at TUD undergraver forholdet mellom pasient og helsepersonell og driver personer med alvorlig psykisk lidelse vekk fra behandlingstjenester.

Forfatterne bak den systematiske oversikten Compulsory community and involuntary outpatient treatment for people with severe mental disorders har samlet og analysert studier som undersøker effekten av TUD.

Les hele artikkelen her: Fortsatt mager kunnskap om TUD (rop.no)

Kronikk: – Helsevesenet svikter transpersoner (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Kvinne som ser seg i speilet og ser en mann
Trans*delen av befolkningen er større enn tidligere antatt. Ill.foto: Colourbox.

Det foreligger nå flere statlig finansierte studier og utredninger som omhandler eller berører helsetilbudet til transpersoner. Det finnes kunnskap og gode intensjoner i direktorat og departement. Likevel går det tregt å omsette kunnskapen til politikk og praktisk helsearbeid.

Av Esben Esther P. Benestad, Janecke Thesen, Haakon Aars, Gunnar F. Olsen, Mari Bjørkman 

Flere undersøkelser bekrefter at trans*delen av befolkningen er større enn tidligere antatt, det vil si mer enn 1 % (ramme 1). Denne delen av befolkningen – også kalt de kjønnsinkongruente – har dårligere helsekvalitet enn befolkningen for øvrig. Samtidig ser vi at mange har gode liv med god helse og god livskvalitet. Det er ingen automatikk i at uvanlige menneskelige talenter fører til redusert helse og livskvalitet. Utenforliggende forhold må ligge til grunn til at det blir slik, for eksempel hvilke helsetilbud og hvilken helseprofesjonell kompetanse som foreligger og utøves.

Ramme 1 Begrepsavklaring

  • Trans* er et samleuttrykk som benyttes når vi omtaler personer som opplever manglende samsvar mellom kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk og det juridiske kjønnet som personen fikk tildelt ved fødsel. Dette er ingen ensartet gruppe, og uttrykket omfatter personer som selv beskriver seg som transperson eller transkjønnet, personer med diagnosen transseksualisme og personer som har forskjellige kjønnsuttrykk og eventuelt veksler mellom disse. Stjernen i trans* brukes for å vise til hele transspekteret og for å vise til mangfoldigheten blant mennesker som definerer seg som transpersoner

  • Kjønnsidentitet er en persons indre opplevelse av å være kvinne, mann, både kvinne og mann, transperson eller ingen av delene

  • Kjønnsinkongruens viser til opplevelsen av manglende samsvar mellom egen kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk og det kjønnet man ble tillagt ved fødselen

  • Kjønnsdysfori betegner ubehag forårsaket av manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og det kjønnet man ble tillagt ved fødselen

  • Seksuell helse kan defineres som fysisk, mental og sosial velvære relatert til seksualitet. Seksualitet omfatter følelser, tanker og handlinger, i tillegg til det fysiologiske og fysiske

Forfatterne av denne kronikken sitter i faggruppen for lesbisk, homofil, bifil og trans (LHBT) helse i Norsk forening for allmennmedisin (NFA). Faggruppen (tidligere kalt referansegruppe) står sentralt i foreningens faglige aktiviteter. I denne kronikken fokuserer vi på de kjønnsinkongruente.

Kjønnsinkongruens erstatter «trans» som begrep og viser til opplevelsen av manglende samsvar mellom egen kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk og det kjønnet vi blir tillagt ved fødselen. Den subjektive opplevelsen av å være kvinne, mann, både kvinne og mann, noe tredje eller ingen av delene, beskrives som vår kjønnsidentitet. Når denne identiteten er inkongruent med kjønnet tillagt ved fødselen, skaper det en smerte, gjerne omtalt som kjønnsdysfori. Denne dysforien skaper uhelse og skulle dermed være et prioritert mål for ethvert helsevesen. Vi ser altfor lite til den prioriteringen. Det er til å undres over, ettersom den norske staten selv har forestått undersøkelser og rapporter, som alle påpeker dette.

Les hele kronikken her: Helsevesenet svikter transpersoner (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Mindfulness – helsefremjande tiltak som verkar (fhi.no)

mindfulness
Mindfulness blir brukt i fleire helseforetak, i utdanning og i kriminalomsorg. Ill.foto: PamelaJoeMcFarlane, iStockphoto

Kurs i stressmeistring ved hjelp av mindfulness gjev betre psykisk helse. Det viser ein ny rapport frå Campbell-samarbeidet.

– Dette er ei systematisk oversikt som viser at kurset Mindfulness Based Stress Reduction, samanlikna med ei ventelistegruppe, har ein middels sterk effekt på psykisk helse. Effekten held seg så lenge studien varar. Oversikta viser òg tydeleg effekt på livskvalitet og mål for personleg utvikling, seier lege og PhD Michael de Vibe som har skrive rapporten.

Rapporten Mindfulness-based stress reduction (MBSR) for improving health, quality of life and social functioning in adults (Campbell Collaborations nettsider).

Rapporten inneheld ein metaanalyse av effekten på helse og livskvalitet av å trene mindfulness. Oversikta tek for seg 101 randomiserte kontrollerte studiar (med 8 100 deltakarar) av det mest kjende kursprogrammet i mindfulness (Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR).

Studiane er gjennomført i USA, Europa inkludert Noreg og Sverige, Asia og Australia, og målgruppene har vore både pasientar med psykiske eller fysiske sjukdomar, og grupper i normalbefolkninga, som lærarar, helsepersonell, studentar og andre.

Betydeleg betre effekt på psykisk helse

Mange helseføretak i Noreg tilbyr i dag kurs i MBSR, og metoden vert brukt innan arbeid med pårørande, innan utdanning og i kriminalomsorga.  I tillegg er ei instruktørutdanning på 18 månader etablert ved NTNU-Gjøvik.

Den nye systematiske oversikta er ei oppdatering av ei Campbell-oversikt frå 2012.

– Det nye no er at oversikta inneheld 37 studiar som samanliknar MBSR med andre aktive psykososiale intervensjonar. MBSR viste ein signifikant betre effekt på psykisk helse, og like god effekt på livskvalitet, seier de Vibe.

Ein god del av dei inkluderte studiane har metodiske svakheiter, men dei nyare studiane, spesielt dei med aktive kontrollgrupper, viser høgare kvalitet.

Finn høve for vekst og meining

Mindfulness fremjar helse og velvære ved å endre måten vi møter stress og utfordringar på. Ved å skape eit mellomrom mellom seg sjølv og stresset, såkalla kognitiv desentrering, blir det lettare å få auge på nye måtar å meistra stresset på.

– Slik finn vi høve for vekst og meining i det som skjer oss. Dette styrkjer dei tre eigenskapane som vi i dag veit er sentrale for å fremja helse, nemleg forståing, handtering og meining. Ut frå det vi veit i dag, kan kursa trygt tilrådast som eit helsefremjande tilbod for både pasientar, pårørande og normalbefolkninga, avsluttar Michael de Vibe.

Les hele artikkelen her: Mindfulness – helsefremjande tiltak som verkar (fhi.no)

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: