Søk

PsykNytt – siste nytt for psykisk helse-feltet

Kategori

Psykoterapi

Medikamentfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern (Erfaringskompetanse.no)

Bilde: Hund på strand
Fysisk aktivitet er en av behandlingsformene som tilbys. Ill.foto: Runar Eggen

I den siste tiden har vi presentert ulike tilbud under betegnelsen «Medisinfrie behandlingstilbud».

Av Eskil Skjeldal

Det har blitt vist et spekter av ulike terapeutiske tilnærminger, og vi har presentert noen av medikamentfrie tilbudene som er opprettet med bakgrunn i oppdragsbrev til de regionale helseforetakene fra Helse- og omsorgsdepartementet 2015.

Målet med denne serien har vært å vise frem noe av det mangfoldet av tilbud som finnes for behandling av psykiske helseplager for både pasienter, pårørende, behandlere og andre interesserte.

Les mer: Medikamentfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern – en oppsummering (Erfaringskompetanse.no)

Her finner du Helsebibliotekets tidsskrifter om psykoterapi

ung mann som leser på kafé
Skal du lese tidsskriftene på kafé, må du være logget inn på Helsebiblioteket. Ill.foto: Colourbox.

Helsebiblioteket abonnerer på et stort antall tidsskrifter. Blant annet får du gratis tilgang til de fleste av den amerikanske psykologforeningens (APA) tidsskrifter gjennom Helsebiblioteket. 

Flere av tidsskriftene er spesialtidsskrifter innen psykoterapi:

Dette er bare noen eksempler på titler som Helsebiblioteket tilbyr innenfor psykoterapi.

Du må være innlogget på Helsebiblioteket for å lese disse tidsskriftene hjemmefra. Er du på jobben, blir du sannsynligvis gjenkjent på IP-adresse. Hvis du ikke allerede har registrert deg som personlig bruker av Helsebiblioteket gjør du det her: http://www.helsebiblioteket.no/autentisering/registrer-ny-bruker

Det er helt gratis og uforpliktende å registrere seg som personlig bruker av Helsebiblioteket.

Aktuelle lenker:

Alle Helsebibliotekets tidsskrifter om psykoterapi

APAs tidsskrifter

Bokanmeldelse: Når alt blir «psykisk» (Tidsskrift for Den norske legeforening)

bokforside
Debattbok for allmennheten som gjerne kan leses av fagfolk.

«Norges Fotballforbund avsatte tidenes mest framgangsrike landslagssjef, Egil Drillo Olsen, og erstattet ham med Per-Mathias Høgmo som, i motsetning til systemteoretikeren ”Drillo”, viet spillernes ”indre liv” atskillig interesse og introduserte dem for mindfulness.»

Elisabeth Swensen

Sitatet er fra baksideteksten på Ole Jacob Madsens bok og gir et signal om hans kritiske innfallsvinkel til utviklingen av psykologien fra fag til overordnet, fagoverskridende paradigme.

Den terapeutiske kultur retter seg mot den opplyste allmennhet og kan leses først og fremst som en politisk debattbok. Likevel er den særlig interessant for alle som har sitt virke innenfor eller setter premisser for det fagfeltet som upresist går under fellesbetegnelsen «psykisk helse». De fleste leger som snakker med pasienter, faller i denne kategorien, selv om forfatterens eget faglige omdreiningspunkt og kritiske innfallsvinkel handler om psykologi.

Les mer: Når alt blir «psykisk» (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Ole Jacob Madsen. Den terapeutiske kultur 2. utg. 222 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2017. Pris NOK 399 ISBN 978-82-15-02861-3

Tillit i teorien (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Tenåringsjente i terapisamtale med mannlig psykolog. Ill.foto: Colourbox.
Uansett hvilken terapeutisk orientering du har, er du i en menneskelig relasjon. Ill.foto: Colourbox.

For Peter Fonagy er terapi sosial læring. Den viktigste læringen skjer imidlertid utenfor terapiværelset, mener den britisk-ungarske professoren.

– Jeg var en suicidal tenåring. Peter Fonagy, psykoanalytiker og en av verdens fremste forskere på psykoterapi, knytter tråder mellom liv og lære i et kaldt lite møterom på et konferansehotell i Stavanger. Han er her for å mene noe om hva som virker i terapi. Det er grytidlig om morgenen, og en blek og litt rastløs mann minnes sitt første møte med psykoanalysen. Som 15-åring kom han som flyktning til England fra Ungarn.

– Jeg var nokså nedfor. Foreldrene mine var i Frankrike, jeg var alene i England, og gjorde det ikke særlig bra på skolen. Etter hvert fant jeg analytisk hjelp ved Hampstead Child Therapy Clinic, som var Anna Freuds klinikk. Der hadde jeg en fantastisk analytiker, som het Anne Hurry.

– Hva gjorde hun?
– Hva hun gjorde? Hun analyserte meg! smiler han. – Det var en meget klassisk freudiansk analyse. Samtidig var hun svært menneskelig. Da jeg var 17 år, begynte jeg å kjøre bil, og jeg husker godt første gangen jeg kom i bilen min til analysen. Hun hørte meg snakke engasjert om bilen der jeg lå på divanen, og på et tidspunkt sa hun: «Du, vi må stoppe opp.» Hun reiste seg fra stolen og gikk til vinduet, tok en kikk på bilen min, kom tilbake, satte seg ned igjen og sa: «Peter, det er en flott bil.» Det husker jeg godt.

– Ikke en tradisjonell måte å respondere på for en analytiker?
– Nei, men veldig menneskelig. Derfor har jeg alltid følt, på grunn av henne, og alle de andre erfaringene jeg har gjort meg, at psykoterapi til syvende og sist er en svært menneskelig erfaring – en persons møte med en annen. Uansett hvilken terapeutisk orientering du har, er du i en menneskelig relasjon. Og det er det som teller. Peter Fonagy er nå selv administrerende direktør ved den samme klinikken, Anna Freud Center. Nå innehar han den samme posisjonen som Anna Freud hadde, da han selv kom dit som tenåring med selvmordstanker.

Les mer: Tillit i teorien (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Dei fleste med vanlege psykiske lidingar blir ikkje behandla (FHI)

psykoterapi
Intervjusvar blei kombinert med helseregisterdata, og det synte seg at mange som oppfylte krav til diagnose ikkje hadde oppsøkt helsevesenet. Ill.foto: Colourbox.

Eit mindretal av dei som har angst, depresjon og alkoholproblem oppsøkjer helsetenesta for å få hjelp. Og dei som gjer det, får ikkje alltid den hjelpa dei treng.

Det viser ein ny studie frå Folkehelseinstituttet.

– Gjennom media kan ein av og til få inntrykk av at mange har ein låg terskel for å definere vanlege problem som psykiske lidingar og så få behandling for dei. Tala i studien vår tyder derimot på at dette biletet er feil. Det er få som oppsøker helsetenesta og får hjelp for plagene sine, seier forskar ved Folkehelseinstituttet, Fartein Ask Torvik.

Han har leidd studien som viser at dei fleste med vanlege psykiske lidingar ikkje blir behandla. I studien har forskarane sett på angst, depresjon og alkoholmisbruk. Dei intervjua 2271 unge vaksne om personlegdom og psykisk helse og kopla dette til registerdata frå helsetenesta for til saman 11 727 personar. Registerdata inkluderer dei 2271 og i tillegg mange fleire. Forskarane undersøkte kor mange som hadde vanlege psykiske lidingar ifølgje intervjuet, og kor mange av desse dei fann att i helseregistre som har data frå allmennlegane og frå spesialisthelsetenesta (mellom anna sjukehus og poliklinikkar).

80 prosent med angstlidingar får ikkje hjelp

Blant dei som ifølgje intervjuet hadde depresjon, hadde vel ein av tre (36 prosent) fått depresjonsdiagnose hos fastlegen. Litt under halvparten av desse (15 prosent) hadde blitt behandla for depresjon i spesialisthelsetenesta. Dette tyder på at omtrent to tredelar korkje hadde fått depresjonsdiagnose eller behandling. Fordi dei anten ikkje hadde oppsøkt hjelp eller at problema ikkje vart fanga opp av helsepersonell.  Blant dei som hadde ei angstliding, hadde om lag ein av fem (21 prosent) fått angstdiagnose hos fastlegen og om lag like mange (18 prosent) hadde fått henvisning og behandling for angst i spesialisthelsetenesta. Det betyr at omtrent 80 prosent anten ikkje hadde tatt kontakt med helsetenesta for å få hjelp med angsten, eller fått rett hjelp då dei gjekk til lege.

Les meir: Dei fleste med vanlege psykiske lidingar blir ikkje behandla (FHI)

For mye samtale, for lite samvær? (rop.no)

to menn som lager mat
Aktivitet kan være like bra som samtaler. Ill.foto: Colourbox.

Det er mye god behandling i samvær, også uten samtale. Dét er en av kongstankene bak mentaliseringsbasert miljøterapi, sier psykologspesialist Bente Sommerfeldt.

Tenk deg tolv mennesker, alle med mye livssmerte og mange utfordringer, samlet hver dag stort sett hele døgnet. De tolv menneskene har ikke valgt hverandre. Rundt seg har de hjelpere, som de heller ikke har valgt. Hjelperne har ulik profesjonsbakgrunn, ulikt språk og kanskje ulike mål for hva de tolv menneskene skal oppnå. Det er individuell behandling og gruppebehandling og tid til aktivitet og felles måltider. Døgnbehandling er ikke for pyser.

– Du skal være rimelig sunn og frisk for å tåle å være innlagt, påpekte psykologspesialist Bente Sommerfeldt da hun holdt foredrag om mentaliseringsbasert miljøterapi på Schizofrenidagene i Stavanger. Sommerfeldt er faglig direktør ved Villa Sult, Institutt for spiseforstyrrelser.

Les hele artikkelen her: For mye samtale, for lite samvær? (rop.no)

Tilbakemeldinger fra klienter kan gi bedre behandling (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Heather Munthe-Kaas
En systematisk undersøkelse viser at tilbakemeldingsverktøy kan gi bedre behandling, skriver Heather Munthe-Kaas ved Folkehelseinstituttet. Foto: Folkehelseinstituttet.

Feedback-informerte tjenester ser ut til å føre til bedre behandlingseffekt for personer med psykiske lidelser.

Heather Munthe-Kaas

FEEDBACK FUNGERER En systematisk undersøkelse om feedback-informerte tjenester viser at tilbakemeldingsverktøy kan gi bedre behandling, skriver Heather Munthe-Kaas ved Folkehelseinstituttet.

FEEDBACK-INFORMERTE TJENESTER er en arbeidsform som innebærer at hjelpeapparatet skaffer seg systematisk og umiddelbar tilbakemelding fra brukerne på hvordan behandlingen passer og virker. Formålet er å kunne endre og forbedre hjelpen underveis. Bruken av feedback-informerte tjenester med validerte måleinstrumenter er blitt mer vanlig de siste årene, som en følge av økt oppmerksomhet på å forbedre kvaliteten på tjenestene. Tanken er at klientenes syn og preferanser skal informere og veilede utforming av terapien.

Antall og utvalg av måleinstrumenter har økt, og det er lite enighet blant profesjonelle om hvilke av disse instrumentene som fungerer best. De som blir mest brukt i Norge, er OQ45 (Outcome Questionnaire-45) og KOR (klient- og resultatstyrt praksis). Hensikten med de fleste måleinstrumentene for tilbakemeldinger er å gi terapeutene og/eller klientene informasjon om klientens utvikling og utfall av behandlingen. På hvilken måte, og om, tilbakemeldingene forbedrer behandlingsutfall, er imidlertid fortsatt ukjent.

Teoriene «Feedback Intervention Theory» og «Self-regulation Theory» gir et utgangspunkt for å forstå bedringsmekanismene som kan ligge til grunn: Tilbakemeldinger fra klienten gjør at terapeuten og klienten blir oppmerksomme på eventuelle forskjeller mellom det som skjer her og nå i terapi, og det som er ideelt. Hvis sammenligningen mellom nå-situasjonen og den ideelle situasjonen avdekker en stor forskjell, kan terapeuten og/eller klienten bli motivert til å endre atferd, holdninger, tilnærming eller målet med terapien. Et av de viktigste målene for myndighetene er å forbedre kvaliteten på tjenestene til dem som trenger det mest. En hovedstrategi for å gjøre det er å hente inn og bruke klientenes tilbakemeldinger mens de går i terapi eller mottar andre langvarige tjenester. I Norge brukes feedback-informerte tjenester innenfor rus- og psykisk helsetjenester, kommunale tjenester og arbeidstjenester. En nylig publisert systematisk oversikt ser på effekten av feedback-informerte tjenester på behandlingsutfall, kostnadseffektivitet og samarbeid mellom klient og terapeut (Gondek, 2016).

Les mer: Tilbakemeldinger fra klienter kan gi bedre behandling (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

«Hvor langt kom vi?» (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Både klient og terapeut søker etter noe som kan bli en felles oppfatning. Ill.foto: track5, iStockphoto

Bedring i psykoterapi handler ikke først og fremst om å nå forhåndsbestemte mål. Resultatet av terapien kan forstås gjennom de personlige utviklingsfortellingene som klient og terapeut skaper sammen fram mot avslutningen.

Av Marit Råbu

Hvilket utbytte har klienter av psykoterapi? Spørsmålet er av stor interesse, og har vært utgangspunkt for mye forskning. For klienten og terapeuten som nærmer seg avslutning av en terapi, er det kanskje mer nærliggende å spørre: Hvor langt kom vi?

Deres felles søken etter mulige svar på dette spørsmålet kan komme til å prege og forme hvordan terapien blir avsluttet. For å forstå hva som foregår i sluttfasen av et behandlingsforløp, kan det være hensiktsmessig å betrakte klienters utbytte av psykoterapi og hvordan terapien blir avsluttet, som to sider av samme sak. Riktignok kan bedring «måles» som en effekt i etterkant, men selve opplevelsen av bedring er noe de to sammen utforsker og viser til når de vurderer om det er på tide å avslutte.

Begge deler er oppe til forhandling samtidig, og både terapeut og klient søker etter noe som kan bli en felles oppfatning (Råbu, Binder, & Haavind, 2013). Effekten av terapi måles ofte ved å sammenlikne klienters svar på standardiserte skjemaer når de har avsluttet terapi, for eksempel Outcome Questionnaire (OQ45; Lambert & Burlingame, 2004), med de svarene de ga ved oppstart. Reduksjon i symptomnivå fra før til etter vurderes ut fra gruppebaserte empiriske normer for hvilken størrelse opplevelsen av bedringen bør ha for at den kan tas til inntekt for en reell forandring (Lambert et al., 1996).

Disse metodiske grepene har skapt en forståelse av forholdet mellom avslutning og utbytte der utbyttet er en form for nedgang i symptomer eller oppgang i livskvalitet, og der endring kan ses som et resultat av behandlingen. Siden forskningen lener seg på måleinstrumenter og resultater på gruppenivå (Ogles, 2013), blir utbyttet av behandling konstruert som en virkningskjede, der utbyttet er en generalisert effekt. På den måten kan virkningene av ulike behandlingsmetoder sammenliknes (Wampold, 2015).

Les mer: «Hvor langt kom vi?» Tidsskrift for Norsk psykologforening

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: