Søk

PsykNytt – siste nytt for psykisk helse-feltet

Kategori

Rapporter

Ny oversikt over nordmenns bruk av rusmidler (FHI)

Ill.foto: blueclue, iStockphoto
Alkoholforbruket avtar i Norge. Ill.foto: blueclue, iStockphoto

Rapporten Rusmidler i Norge 2016 gir en oversikt over nordmenns bruk av alkohol, tobakk, vanedannende legemidler og narkotika.

– Nordmenn drikker og røyker mindre, og snusbruk blant ungdom flater ut, sier hovedforfatter Astrid Skretting ved Folkehelseinstituttet.

Rapporten bygger hovedsakelig på offentlige data fra blant annet Statistisk sentralbyrå (SSB), Kripos, Toll- og avgiftsdirektoratet og Skatteetaten. I tillegg inngår data som er innhentet og bearbeidet av det tidligere rusforskningsinstituttet SIRUS, som nå er en del av Folkehelseinstituttet (FHI).

Alkohol

Innenlandsk alkoholomsetning, det vil si salg ved vinmonopol, i dagligvare- og utelivsbransjen, har gått ned fra 6,8 liter ren alkohol per innbygger i 2008 til 6 liter i 2015. (se rapportens figur 2.1) – Sammenlignet med andre europeiske land er den norske omsetningen lav. I Danmark er omsetningen over 9 liter ren alkohol per innbygger, mens i Tsjekkia er den over 12 liter per innbygger, sier Skretting. (figur 2.6)

Les mer: Ny oversikt over nordmenns bruk av rusmidler (FHI)

Én av fem opplever dårligere samhandling i psykisk helsevern (Dagens Medisin)

Ambulante team består av folk fra forskjellige yrkesgrupper. Ill.foto: AlexMax, iStockphoto
Samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten er ikke godt nok.. Ill.foto: AlexMax, iStockphoto

Én av tre kommuner mener at samarbeidet med spesialisthelsetjenesten om pasienter i psykisk helsevern er blitt bedre, mens én av fem mener det er blitt dårligere. 

Lisbeth Nilsen

Dette kommer frem i Sintef-rapporten «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2016: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene», som er utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

– At bare halvparten av kommunene har gode erfaringer på dette feltet, er for lavt – etter en opptrappingsplan og fem år etter samhandlingsreformen. Vi skulle gjerne ha visst hva det er som gjør det slik, sier avtalespesialist og spesialrådgiver Ola Marstein i Norsk psykiatrisk forening til Dagens Medisin.

Les mer: Én av fem opplever dårligere samhandling i psykisk helsevern (Dagens Medisin)

Risikovurdering av tjenester til personer med ROP-lidelser (Helsetilsynet)

Ung mann på madrass med røyk og glass
Samtidig og integrert psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling er viktig for at tjenestene skal lykkes. Ill.foto: Katarina Sundelin, Colourbox

Helsetilsynet har utarbeidet en rapport om risiko for svikt i tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse.

Dette er en sårbar gruppe med behov for sammensatte tjenester. Svikt på ett eller flere områder kan gi svært alvorlige konsekvenser.

Risikovurderingen viste at tilbudet til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse kan svikte innen både spesialisthelsetjeneste og kommunale helse- og sosialtjenester.

De tre mest risikoutsatte områdene er:

  • manglende samtidig og integrert behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
  • bruker/pasient får ikke tilpasset bolig (inkludert ikke tilpasset innholdet av tjenester i boligen)
  • mangelfull utredning, vurdering og diagnostisering (både somatisk og psykisk helse samt rusavhengighet)

Les hele rapporten her: Risikovurdering av tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse

Flere dårlige pasienterfaringer i Norge enn i andre land (FHI)

Pasient og behandler
Pasientopplevelser ble sammenliknet i elleve land.  Ill.foto: track5, iStockphoto

Folk flest i Norge mener at det er mye bra i vår helsetjeneste, men de har likevel dårligere erfaringer med flere tjenester enn befolkningen i andre land. Dette kommer frem i Folkehelseinstituttets norske delrapport fra en større internasjonal sammenliknende undersøkelse.

Den nye rapporten er et resultat av at Norge har deltatt i en større internasjonal undersøkelse i regi av stiftelsen The Commonwealth Fund. Stiftelsen sammenligner befolkningens erfaringer med ulike sider av helsetjenestene i elleve land, som hvor fornøyde de er med helsepersonell, sykehus og samarbeid mellom ulike tjenester.

De internasjonale resultatene ble presentert under et møte i Washington den 17. november på ettermiddagen norsk tid. Statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet la da fram de norske delresultatene. De er nedfelt i en norsk rapport fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet. Også en av forfatterne av den norske rapporten, direktør Magne Nylenna i Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet, deltok i arrangementet i USA.

Les mer: Flere dårlige pasienterfaringer i Norge enn i andre land (FHI)

Mangler data for produktivitet i psykiatri og rusfeltet (Dagens Medisin)

Ill.foto: kokouu, iStockphoto
Dataene er ikke gode nok for å analysere produktivitet. Ill.foto: kokouu, iStockphoto

I januar i fjor ga Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Frischsenteret i oppdrag å utarbeide et notat med analyser av utvikling i produktivitet i somatisk sektor i spesialisthelsetjenesten i perioden 1999-2014, samt grunnlaget for analyser av produktivitet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Av Lisbeth Nilsen

Nå foreligger rapporten «Produktivitet i spesialisthelsetjenesten», som viser at mens det finnes gode nok data for å kunne gjøre analyser av produktivitet i somatikken, er det dårligere stilt i psykisk helsevern og rusbehandling.

Les mer: Mangler data for produktivitet i psykiatri og rusfeltet (Dagens Medisin)

Ikke lett å redusere digital mobbing (FHI.no)

Psykologspesialist Svein Øverland har laget flere mobilapper. Foto: privat.
Psykologspesialist Svein Øverland har ledet forskergruppen som skrev rapporten om digital mobbing. Foto: privat.

Tiltak mot digital mobbing har gitt liten reduksjon i mobbingen. Det viser en gjennomgang av internasjonal forskning på effekter av tiltak mot digital mobbing. Ingen norske tiltak er evaluert.

– Ingen av de 17 tiltakene som var blitt evaluert, kunne vise til overbevisende resultater på reduksjon i digital mobbing. Studiene som rapporterte sterkest effekt, var også beheftet med høy risiko for systematiske skjevheter, sier Simon Øverland, forsker ved Folkehelseinstittutet.

Øverland leder en forskningsgruppe som har skrevet rapporten «Digital mobbing – kunnskapsoversikt over forskning på effekter av tiltak». Rapporten inneholder en systematisk oversikt over evalueringer av eksisterende tiltak rettet mot digital mobbing, og en vurdering av kvaliteten på evalueringene. Målet er å gi en oversikt over kunnskapsgrunnlaget for eksisterende tiltak mot digital mobbing (mobbing på nett og mobil).

Les hele saken her:: Ikke lett å redusere digital mobbing (FHI)

Psykisk helse-sidene på Helsebiblioteket med nytt design

Menyen for fag er på toppen, i grått.
Menyen for fag er på toppen, i grått. Artikler nederst (Aktuelt).

5. januar fikk Helsebibliotekets psykisk helse-sider nytt design. De nye sidene er blant annet mer mobilvennlige. 

Innholdet er stort sett det samme, men måten du finner det på er forskjellig. Endringen er gjennomført for å gjøre innholdet mer tilgjengelig for mobiltelefonbrukere, og for å modernisere utseende og navigasjon. Vi håper du fort vil venne deg til sidenes nye drakt og lære deg å finne fram på det nye nettstedet.

Istedenfor venstremenyen for faginndeling og toppmenyen for valg av dokumenttype (tidsskrift, retningslinje og andre), har vi nå fått en meny på toppen med faginndeling, og bokser lenger nede på siden for valg av dokumenttype. Artikler har vi lagt nederst på siden.

Helsebibliotekets søkemotor har fått en noe tydeligere plass øverst i skjermbildet.

Dersom du har spørsmål om det nye Helsebiblioteket, kan du sende en e-post til nettredaktøren.

Aktuell lenke:

https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse

Helsebiblioteket har blitt en del av Folkehelseinstituttet

Ung mann med bøker
Helsebiblioteket har fått ny moderorganisasjon. Ill.foto: lisegagne, iStockphoto

Fra og med 1. januar 2016 er Helsebiblioteket en seksjon i Folkehelseinstituttet. Omorganiseringen er en del av Regjeringens omstrukturering av den sentrale helseforvaltningen.

Helsebiblioteket var tidligere en seksjon under Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Helsebiblioteket blir nå en seksjon i Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Hele Kunnskapssenteret, bortsett fra seksjon for meldesystemer og sekretariatet for prioriteringsrådet, har blitt overført til Folkehelseinstituttet. Seksjon for meldetjenester og sekretariatet for prioriteringsrådet har blitt innlemmet i Helsedirektoratet.

Aktuelle lenker:

Kunnskapssenteret inn under Folkehelseinstituttet

Kunnskapssenteret til Folkehelseinstituttet

Kunnskapssenteret for helsetjenesten

 

 

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggers like this: