Søk

PsykNytt – siste nytt for psykisk helse-feltet

Kategori

Rus og avhengighet

Psykisk helse og førerkort

eldre par som kjører bil
Trafikksikkerhetsrisiko er et overordnet prinsipp for om man får lov til å kjøre bil. Ill.foto: Colourbox.

Førerkortveilederen har en egen seksjon om psykiske lidelser. Der er det ett krav som er overordnet.

Helsekrav er ikke oppfylt ved psykisk lidelse eller svekkelse dersom liten sykdomsinnsikt, avvikende atferd, svikt i impulskontroll eller sviktende vurderings- og tilpasningsevne medfører trafikksikkerhetsrisiko.

Dette hovedkravet må være oppfylt for at man skal kunne få rett til å kjøre bil ved psykiske lidelser og svekkelser. I tillegg kommer egne helsekrav for noen spesifikke tilstander. Dette gjelder for eksempel psykoser, schizofreni, maniske episoder, personlighetsforstyrrelser, hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD), autismespekterlidelser, utviklingsforstyrrelser og personer som er dømt til tvunget psykisk helsevern.

Det må utvises spesiell vaktsomhet hvis sjåføren blir vurdert som suicidal.

Dersom den utløsende faktoren for psykoser har vært alkohol, legemidler eller andre rusmidler, må det dokumenteres ved prøver at vedkommende er avholdende fra den utløsende årsak i observasjonsperioden.

Når det gjelder bilkjøring og demens, har Nasjonalforeningen for folkehelsen en grei oversikt.

Les mer: Førerkortveilederen (Helsedirektoratet)

Relevante søkeord: psykiske lidelser, sertifikat, førerkort, bilkjøring, psykisk helse, demens, legemidler, medisiner

Lav forekomst av PTSS (PTSD) og alkoholmisbruk blant 22. juli-redningsfolk (ROP)

Det ble funnet liten forskjell mellom de ulike personellgruppene. Ill.foto: Kai Myhre.

Ett år etter 22. juli-angrepene hadde profesjonelle og frivillige redningsarbeidere ved Utøya lav forekomst av PTSS og lite misbruk av alkohol og reseptbelagte medisiner, viser en norsk studie. Gledelige funn, mener førsteforfatter.

Av Sissel Drag

Forskerne Stig Tore Bogstrand og Laila Skogstad står bak studien The association between alcohol, medicinal drug use and posttraumatic stress symptoms among Norwegian rescue workers after the 22 July twin terror attacks. Hensikten med studien var å undersøke om bruken av alkohol og reseptbelagte medisiner blant hjelpemannskapene fra 22. juli var knyttet til symptomer på posttraumatisk stressyndrom, PTSS. Forskerne ville også undersøke om det var noen forskjell mellom profesjonelle og ikke-profesjonelle redningsarbeidere. Hovedfunnene er at det var få som brukte alkohol og reseptbelagte medisiner for å håndtere opplevelsene. Forskerne fant heller ikke noen ulikheter forekomst av PTSS eller rusmiddelbruk mellom sivile og profesjonelle redningsarbeidere.

Mange ulike redningsfolk

Deltakerne i studien var politifolk, brannmenn, redningsarbeidere fra sivilforsvaret og frivillige organisasjoner, leger, sykepleiere og andre sykehusansatte, psykiatere, psykologer, kirke- og moskéansatte, sosialarbeidere og sivile som tilfeldigvis befant seg ved Utøya da angrepet fant sted. I alt 1790 personer var inkludert i studien. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av spørreskjema ti måneder etter 22. juli-hendelsene. Av alle personene som ble kontaktet og tilsendt spørreskjema, var det 61 prosent som svarte.

Les mer: Lav forekomst av PTSS og alkoholmisbruk blant 22. juli-redningsfolk (ROP)

Cannabisbruk forverrer bipolar lidelse (ROP)

mann som røyker marihuana
Deltakerne som fortsatte med cannabis etter første behandling, hadde flere symptomer og generelt dårligere fungering etter ett år. Ill.foto: Colourbox.

En ny, norsk studie viser at cannabisbruk er forbundet med tidligere sykdomsdebut og dårligere fungering hos pasienter som nylig har fått diagnosen bipolar lidelse.

Av Sissel Drag

I studien “Cannabis use in the early phase of bipolar disorder. A naturalistic longitudinal study of a first treatment sample” har psykolog Levi Røstad Kvitland og forskergruppa hans undersøkt betydningen av cannabisbruk hos personer som nylig har fått diagnosen bipolar lidelse.

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Psychiatry Research, og inngår i Røstad Kvitlands doktorgradsavhandling. Han disputerte like før jul 2017.

Lang ventetid uten betydning

62 personer i alderen 17-65 år deltok i studien. Alle deltakerne var pasienter som kom inn til første behandling for bipolar lidelse. Rekrutteringen til undersøkelsen pågikk fra 2003 til 2013. Deltakerne fikk oppfølging etter ett år. Forskerne fant at over halvparten av deltakerne hadde prøvd cannabis før de kom til sin første behandling for bipolar lidelse.

De av deltakerne som hadde måttet vente lenge fra de hadde sin første maniske episode til de fikk behandling, hadde ikke tegn på et mer alvorlig sykdomsforløp. Denne gruppa hadde imidlertid større sannsynlighet for å bruke cannabis.

Cannabis gir flere symptomer

Deltakerne som hadde brukt cannabis i tiden rett før de kom til første behandling, var yngre og hadde oftere gjort selvmordsforsøk, sammenlignet med de som ikke hadde brukt cannabis i tiden rett før de fikk sin første behandling. Deltakerne som fortsatte med cannabis etter første behandling, hadde flere symptomer og generelt dårligere fungering etter ett år, sammenlignet med de som hadde sluttet å bruke cannabis.

Les mer: Cannabisbruk forverrer bipolar lidelse (ROP)

Psykisk helse og rus: Stadig flere årsverk i kommunene (Helsedirektoratet)

heroinbruker liggende på gulvet
Rusmisbrukere har blant annet fått et bedre boligtilbud, ifølge rapporten. Ill.foto: Colourbox

Kommunene bruker stadig flere årsverk til arbeid med psykisk helse og rus. Fra 2016 til 2017 er veksten fem prosent.

​Dette går frem av rapporten «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene», som SINTEF har utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

– Kommunene bruker stadig flere årsverk og ansetter flere med høy kompetanse for å gi innbyggerne gode tjenester innen psykisk helse og rus. Det er gledelig, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Trenden fra i fjor fortsetter: Størst prosentvis økning ser vi innenfor tjenester rettet mot barn og unge (7,9 prosent), men det er også betydelig vekst i årsverk i tjenester rettet mot voksne (4,3 prosent).  Resultatene viser at opptrappingsplanen for rusfeltet har hatt direkte innvirkning på kommunene og bydelenes opprustning av tjenestetilbudet: Over halvparten (54 prosent) av kommunene og bydelene oppgir at planen har hatt innvirkning på deres tjenestetilbud. Av disse oppgir tre av fire at det har ført til flere årsverk, og noe over halvparten at det har ført til økte ressurser til oppfølgingstilbud og at brukermedvirkning i tjenestene har blitt styrket.  Kommunene rekrutterer høyt kvalifisert personell. Den psykologfaglige kompetansen i tjenestene har blitt ytterligere styrket fra 2016 til 2017: 29 prosent økning i tjenester rettet mot voksne, og 7 prosent i tjenester rettet mot barn og unge.

Les mer: Psykisk helse og rus: Stadig flere årsverk i kommunene (Helsedirektoratet)

Unge med psykiske plager drikker oftere og mer (ROP)

Tenåringer som drikker alkohol
Undersøkelsen fant sterkere sammenheng mellom angstproblemer og alkohol blant jenter enn blant gutter.  Ill.foto: Colourbox.

En ny, norsk undersøkelse viser at elever på videregående skole med depresjon og angst har større alkoholforbruk enn jevnaldrende uten slike plager. Jenter med angstproblematikk er særlig utsatt.

Av Sissel Drag

Studien Anxiety and depression symptoms and alcohol use among adolescents – a cross sectional study of Norwegian secondary school students er basert på data innhentet med Ungdata, et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Forfatterne fant at en økning i depressive symptomer var assosiert med tidligere alkoholdebut og hyppigere alkoholinntak og beruselse, også blant de elevene som hadde milde til moderate symptomer på depresjon.

De fant også en sammenheng mellom en økning i symptomer på angst og alkohol hos jenter midt i tenårene. Assosiasjonen mellom angst- og depresjonssymptomer og alkoholbruk var større for jentene enn for guttene.

Les mer: Unge med psykiske plager drikker oftere og mer (ROP)

Smertebehandling hos kreftpasienter i legemiddelassistert rehabilitering (Tidsskrift for Den norske legeforening)

drypp
Jo kortere forventet levetid, jo mer bør smertelindring prioriteres. Ill.foto: Colourbox.

Et stadig høyere antall pasienter i legemiddelassistert rehabilitering dør av somatiske sykdommer, inkludert kreftsykdom. I det palliative sykdomsforløpet er særlig smertebehandlingen utfordrende.

Av Olav Magnus Fredheim

Målet er todelt: å oppnå god smertelindring og å unngå iatrogen rus. Jo kortere forventet levetid pasienten har, desto høyere bør god smertelindring prioriteres, selv om det kan innebære iatrogen rus. Ved utgangen av 2015 var knapt 7 500 pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Av disse var 22 % fra 51 til 60 år og 3 % fra 61 år og oppover. Dødsstatistikken for pasienter i LAR-behandling for 2015 viste at 53 av 90 dødsfall var på grunn av somatisk sykdom, inkludert kreft. De resterende dødsfallene var overdoser, drap, selvmord og ulykker. Fordi alderen på LAR-pasienter er økende, vil antallet som dør av somatiske sykdommer, også øke. I den nasjonale retningslinjen for LAR-behandling gir man retningslinjer for behandlingen, men den inneholder ikke konkrete anbefalinger for behandling av kreftsmerter hos LAR-pasienter.

Les mer: Smertebehandling hos kreftpasienter i legemiddelassistert rehabilitering (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Den besværlige tvangen (Tidsskrift for Den norske legeforening)

dommerklubbe på papirbunke
En fersk doktoravhandling kom fram til at pasientenes menneskerettigheter ofte brytes. Ill.foto: aluxum, iStockphoto

Endringene i den nye psykisk helsevernloven gir pasientene mer innflytelse på helsehjelpen de får. Innskrenket adgang til bruk av tvang hilses velkommen, men kan by på noen utfordringer.

Av Geir Wenberg Jacobsen

For leger og annet helsepersonell er bruk av tvang uløselig knyttet til håndteringen av personer med alvorlig psykisk sykdom. En påstått overdreven bruk av innleggelse og behandling ved tvang har møtt til dels betydelig kritikk. Det helsepolitiske mantraet om å redusere tvangsbruken i psykiatrien bifalles av offentligheten og fagfolk i feltet.

I endringene i loven om psykisk helsevern som trådte i kraft 1. september i år, tar man sikte på å snu bildet. Lovendringene støtter seg først og fremst på en økt vektlegging av selvbestemmelse, ikke-diskriminering og retten til selv å ta beslutninger som har konsekvenser for egen helse. Dette passer inn i bildet av det helseministeren kaller pasientens helsetjeneste.

De viktigste endringene er at samtykkekompetente pasienter kan motsette seg ethvert tilbud om observasjon, utredning og behandling ved tvang. Behandlingskriteriet – at en mulig positiv effekt av behandlingen kan gå til spille – gjelder ikke uten at pasienten samtykker. Tvang brukt mot en pasient uten samtykkekompetanse skal vurderes på nytt hvis kompetansen gjenvinnes.

Les mer: Den besværlige tvangen (Tidsskrift for Den norske legeforening)

For mye samtale, for lite samvær? (rop.no)

to menn som lager mat
Aktivitet kan være like bra som samtaler. Ill.foto: Colourbox.

Det er mye god behandling i samvær, også uten samtale. Dét er en av kongstankene bak mentaliseringsbasert miljøterapi, sier psykologspesialist Bente Sommerfeldt.

Tenk deg tolv mennesker, alle med mye livssmerte og mange utfordringer, samlet hver dag stort sett hele døgnet. De tolv menneskene har ikke valgt hverandre. Rundt seg har de hjelpere, som de heller ikke har valgt. Hjelperne har ulik profesjonsbakgrunn, ulikt språk og kanskje ulike mål for hva de tolv menneskene skal oppnå. Det er individuell behandling og gruppebehandling og tid til aktivitet og felles måltider. Døgnbehandling er ikke for pyser.

– Du skal være rimelig sunn og frisk for å tåle å være innlagt, påpekte psykologspesialist Bente Sommerfeldt da hun holdt foredrag om mentaliseringsbasert miljøterapi på Schizofrenidagene i Stavanger. Sommerfeldt er faglig direktør ved Villa Sult, Institutt for spiseforstyrrelser.

Les hele artikkelen her: For mye samtale, for lite samvær? (rop.no)

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: